İBB Ana Sayfa Avrupa Birliği Hakkımızda Faaliyetler AB Fonları SektÖrel Komisyonlar Linkler İletişim
 PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AB VE İSTANBUL ULUSLARARASI FİNANS MERKEZİ (İFM) MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AB PROJE ve FON ÇALIŞMALARI

TEKLİFE SUNULAN PROJELER

1. D4T (Dynamic Integration of Disparate and Dispersed Data for Extraction of Information for Timely, Trustworthy, And Traceable Situation Awareness and Decision Support ) Projesi:


Proje; ICT 8. çağrısı altında yer alan FP7-ICT-2011-8 Büyük ölçekli entegrasyon Projeleri (IP) başlığına yönelik olarak hazırlanmıştır.

D4T Projesi; kompleks ve yüklü miktarda verinin yönetimini ve bu veriler sayesinde tahmin – karar destek mekanizmaları oluşturulmasını konu almaktadır.

D4T Projesinin amacı; yüklü miktarda kompleks veriyi yönetebilmek, hassas, efektif ve ölçeklenebilir “yoğun veri” tahmin omurgası dizayn etmek ve geliştirmektir. Bu projede, akıllı ulaşım ve yenilenebilir enerji alanlarında, güvenli ve sürdürülebilir bütünleşik sistemler oluşturulmasına yoğunlaşılmıştır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, projenin çerçevesinin oluşturulması, uygulamada gerekli verilerin sağlanması, performans değerlendirmesi ve sonuçların izlenmesi aşamalarında faaliyet yürütecektir.

Aalborg Universitet’in lider olduğu projede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, TUBITAK BİLGEM, Atos Origin SAE ve Thales Services S.A. gibi 14 kurum ortak olarak yer alıyor. Toplam bütçesi 8.988.719 TL olan projenin süresi ise 36 ay olarak planlanmıştır.

2. E3UP - Enerji Etkinliğini Şehir Planlarına Yerleştirme Projesi – (Embedding Energy
 Efficiency in Urban Planning):

Proje; AB 7. Çerçeve Programı altında yer alan Enerji tematik alanı Smartcities çağrısına yönelik olarak hazırlanmıştır.

Proje, şehir planlarının taranması ve sürdürülebilir stratejik planlamayı konu almaktadır.

Projede;  şehirlerin yapısında ve yönetiminde yeni perspektiflerin edinilmesi ile enerji tüketiminin ve sera gazı emisyonunun düşürülmesi amaçlanıyor.

Projenin en önemli sonucu ve çıktısı; şehir planlarında enerji etkinliğinin yenilikçi entegrasyonu ile 2050 yılına kadar, şehirlerin yapısına ve yönetimine yeni perspektifleri adapte ederek sera gazı emisyonunu % 80 - % 90 oranında azaltmak olacak.

İspanya’dan Barcelona City Council’in lider olduğu projede; İtalya (Bari City Council), Yunanistan (Thessaloniki City Council), Türkiye (İBB ve BİMTAŞ), İspanya (Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya), İspanya (Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona), İspanya (Estudi Ramon Folch i Associats S.L), İspanya (Clúster d'Eficiència Energètica de Catalunya), İtalya (Bari Smart City Association) ve Yunanistan (Thessaloniki Technology Park) ortak olarak yer alıyor.

Toplam bütçesi 4.749.345,89 € olan projede; İBB ve BİMTAŞ’ın toplam bütçesi 560.000 € ve projenin süresi 30 ay olarak planlanmıştır. 

3. REWATER- Gerçek zamanlı-Az Maliyetli Su Analiz Laboratuarı – (Real-time Low-cost
Water Analysis Laboratory)

Proje; AB 7. Çerçeve Programı altında yer alan Güvenlik tematik alanı çağrısına yönelik olarak hazırlanmıştır.

Proje, Büyük belediyelerde kasti, arızi ya da doğal Kimyasal-Biyolojik-Radyolojik-Nükleer (KBRN) İçme suyu kontaminasyon/kirlenme riskini azaltma ve güvenlik yönetimini geliştirmeyi konu almaktadır.

Projenin amacı; Büyük belediyelerde kasti ya da arızi Kimyasal-Biyolojik-Radyolojik-Nükleer(KBRN) kontaminasyona karşı içme suyu güvenliği için bir platform oluşturmaktır. Geliştirme, değerlendirme, tatbikat, yayılım, izleme, yenilikçi teknolojik çözümlerin entegrasyonu ve mevcut su güvenliği yönetimi uygulamalarını içerir.  Kurulacak sistem su kaynağı yöneticilerine; akıllı izleme sistemlerinde yenilikçi KBRN sensorlarının entegrasyonunu, Bio-kirlenme risklerini ve sistemin zayıf noktalarını belirlemeyi, Kontaminasyon olayının şiddetini sınıflandırmayı, sonuçların ve kirlenmiş alanın yayılma oranını değerlendirmeyi, en etkin sonuç ve risk azaltma önlemlerini belirlemeyi sağlayacaktır.

İspanya’dan Sensing Control & Systems’in lider olduğu projede; İspanya, İtalya, İrlanda, Türkiye (İSKİ) ve Katar ortak olarak yer alıyor.

Toplam bütçesi 3.803.276 € olan projenin süresi ise 36 ay olarak planlanmıştır.

4. Sürdürülebilir Gelişme için Temiz Bir Çevre Projesi

Proje Karadeniz Sınır ötesi İş Birliği Programına yönelik olarak hazırlanmıştır.

Proje; sürdürülebilir bir çevre için atık yönetimi konusunda altyapının oluşturulması, konuyla ilgili eğitimlerin verilmesi, proje ortakları arasında sürdürülebilir çevre politikalarının belirlenmesi ve bilgi akışının sağlanmasını konu alıyor.

Projede; evsel atıkların etkin yönetimi ve geri dönüşüm sistemleri konusunda bilgi ve tecrübelerin paylaşılması, Karadeniz Havzasında çevre koruma konusunda birleşik bir aksiyon planı üzerinde çalışmaları, evsel atıkların etkin yönetimi ve çevre koruma konusunda farkındalığın artırılması amaçlanmaktadır.
Moldova Hincesti Belediyesi liderliğinde hazırlanan “Sürdürülebilir Gelişme İçin Temiz Bir Çevre” adlı projede, Romanya’dan Galati Kamu Hizmeti Servisi ECOSAL, Ukrayna’dan Odessa Bölgesi Kamu Hizmeti Kurumu ve Türkiye’den İstanbul Büyükşehir Belediyesi ortak olarak yer alıyor.
Sürdürülebilir Gelişme için Temiz Bir Çevre Projesinin toplam bütçesi 587,383.80 Euro ve süresi 24 aydır.

UYGULANMAKTA OLAN PROJELER

1. Avrupa Birliği Canlı Performans Sektöründe Sosyal Diyalog – “Social Dialogue in the Live Performance Sector in the EU”- Projesi:

Proje; Sürdürülebilir gelişmeyi kapsayan Endüstri İlişkileri Hibe Programına yönelik olarak hazırlanmış ve PEARLE aracılığı ile Komisyona sunulmuştur.

PEARLE; Avrupa çapında 4500 tiyatro, tiyatro ürünleri, müzikal ürünleri, müzikal gruplar, dans, opera ve bale vb. canlı sahne sanatlarını icra eden kurum ve kuruluşların üye olduğu, AB Komisyonu tarafından Avrupa Sosyal Diyalog Komitesinde sosyal ortak olarak tanınan ve üzerinden projeler gerçekleştiren Avrupa çapında örgütlenmiş çatı bir örgüttür.
AB Komisyonu’nun desteklediği projede; İşveren Kurum, Sektördeki Sivil Toplum Kuruluşları ve Profesyonel Sanatçılar arasındaki işbirliği ve koordinasyon güçlendirilecektir. Sahne sanatlarında Avrupa Birliğindeki ve dünyadaki mesleki anlamda mevcut yenilikler ve uygulamalar yakından takip edilecektir. Avrupa’da sahne sanatlarını icra eden kurumlar ile işbirlikleri geliştirilerek, karşılıklı iyi tecrübeler paylaşılacak ve iyi uygulamalar Şehir Tiyatroları bünyesine transfer edilebilecektir. Aynı zamanda sahne sanatının dönüştürücü ve geliştirici etkisinden yararlanılacaktır.

2. Sanat Herkes İçindir Projesi:

Proje; Gençlik Programı Eylem 5.1 başlığına yönelik olarak hazırlanmıştır.

Proje; özürlü gençlerin, sanatın dilini ve anlatım gücünü kullanmasını sağlamayı konu almaktadır.

Özürlü geçlerin sanatın dilini ve anlatım gücünü kullanarak kendileri gibi özürlü olan gençlere ve toplumun geneline pozitif mesajlar vermesini sağlamak ve toplumda bu konuda duyarlılık oluşturmak amaçlanmaktadır.

Özürlü bireylere karşı toplumda oluşan tüm ön yargıları ve ayrımcılıkları; farklı sanat dallarında eğitimler ve sahne çalışmaları yapmak suretiyle özürlü bireylerin başarabildiklerini tüm topluma göstererek ortadan kaldırmak, özgüven kazandırmak, birlikte sosyalleşebilecekleri sanat atölyeleri kurmak ve bu atölyeleri yaygınlaştırmak da projede amaçlananlar arasında yer almaktadır.

Projede; aldıkları sanatsal eğitimler sonucunda özürlü gençler, farklı etkinliklerde profesyonellerle bir araya getirilecek ve eğitimini aldıkları sanat dalında proje bittikten sonra da eser üretmeye devam etmeleri yönünde teşvik edileceklerdir. Bu sayede gençlerin bir bölümü sinema, tiyatro, resim, müzik ve dans alanında kendilerini geliştirmeye istekli olacaklar ve sanat dalını meslek olarak seçeceklerdir. Ayrıca, işitme özürlü gençlerin topluma vermek istedikleri ancak bir türlü veremedikleri mesajları, yaptıkları sanat dallarıyla topluma iletmeleri sağlanacaktır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hazırlamış olduğu ve Nisan ayı itibari ile yürütülmeye başlanacak projenin toplam bütçesi 57.300 € olup, Gençlik Programı çerçevesinde alınan hibe miktarı ise 42.950 €’dur.

3. Geri Dönüşebilir Katı Atık Toplama Otomatı Geliştirilmesi (Akıllı Konteyner) Projesi:

Proje, İSBAK tarafından İstanbul Kalkınma Ajansı’nın İşletmelere Yönelik Çevre ve Enerji Dostu İstanbul Mali Destek Programına hazırlanmıştır.

Akıllı Konteynır Projesi; İstanbul’da araştırma çalışmaları sonucunda belirlenecek pilot bölgede, akıllı konteynırlar ve ödüllendirme yöntemi kullanılarak geri dönüşebilir katı atıkların toplanması ve teşvikini konu almaktadır.

Doğaya zararlı katı atıkların ayrıştırılması ve geri dönüşümünün sağlanması projenin genel amacını oluştururken; kişileri, geri dönüştürülebilir atıkların toplanması yönünde bilinçlendirmek, çevre kirliliğinin önlenmesi yönünde kişileri teşvik etmek ve toplanan katı atıkların geri dönüşümü ile tekrar kullanımını sağlamak ise projenin özel amacını oluşturmaktadır.

Saha keşiflerinin yapılması, akıllı konteynır kabininin tasarlanıp üretilmesi, gerekli yazılımların geliştirilmesi proje kapsamında yapılacak faaliyetler arasında yer almaktadır.

Projenin beklenen sonuçları ise çevre bilinci oluşturma, çevre kirliliğinin önlenmesi ve atıkların geri dönüşümünün sağlanması olarak sıralanabilir.

Projenin süresi 12 ay ve toplam bütçesi 549.871,80 TL’dir.

4. Depo Gazı Enerji Üretim Tesisi Atık Isısının ve Kompostun Seralarda Kullanımı Projesi:

Proje, İSTAÇ tarafından İstanbul Kalkınma Ajansı’nın İşletmelere Yönelik Çevre ve Enerji Dostu İstanbul Mali Destek Programına hazırlanmıştır.

Proje; çevre, tarım ve enerji sektörü için atık ısı ve atık maddelerin değerlendirilmesini içeren çevresel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir eko yenilikçi bir sistem ortaya koymak, Sera gazı salınımını azaltmak, hava kirliliğini önlemek, geri kazanım sağlamak, fosil yakıt kullanımını azaltarak enerji verimliliği sağlamak, yeni bir ürün ortaya koymak ve uygulanabilir bir sistem oluşturmak bakımından çok farklı kazanımları bir arada toplamaktadır.

Depo Gazı Enerji Üretim Tesisi atık ısısının sera ısıtmada kullanılmasıyla enerji verimliliği sağlamak, atık ısısının atmosfere verilmesinin engellenmesi ile ısının çevreye verdiği zararların azaltılması, kompostu serada mevsimlik bitki yetiştiriciliğinde değerlendirerek geri kazanımı artırmak, fosil yakıt kullanımını azaltmak ve İstanbul ili sınırları içinde büyüklük ve geri dönüşüm olanaklarının kullanılması açısından ilk olma özelliği taşıyacak örnek bir sera kurmak projenin amaçları arasında yer almaktadır.

Seranın işletilmesi ve üretilen çiçeklerin pazarlanması ve değerlendirilmesi konularında İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.’nin iştirakçi olarak yer aldığı projenin toplam bütçesi 622.952,29TL ve süresi 12 aydır.

5. SmartSpaces - Avrupa Kamu Binalarında Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) Kullanılarak Enerji Tasarrufu Sağlanması Projesi (Saving Energy in Europe's Public Buildings using ICT)

SmartSpaces Projesi; “ICT PSP 1.2 Kamu Binalarında Enerji Verimliliği için Bilgi ve İletişim Teknolojileri” başlığına yönelik olarak hazırlanmıştır.

SmartSpaces Projesi, kamu binalarında enerji verimliliğinin ve enerji tasarrufunun sağlanmasını amaçlamaktadır. Projede, Avrupa kamu binalarında enerji tüketimlerini ve enerji kayıplarının azaltılmasına yönelik pilot uygulamalar gerçekleştirilecektir. Akıllı ölçüm ya da kontrol, akıllı aydınlatma, güç elektroniği, mikro enerji üretimi gibi ileri BİT sistem ve bileşenleri kullanılarak gerçek uygulama koşullarında enerji kaybının azaltılması amaçlanmaktadır. Pilot uygulamaların BİT temelli çözümlerin etkinliğini doğrular nitelikte olacağı gibi vitrin görevi görerek daha geniş alanlara çoğaltılmasını kolaylaştırır nitelikte olacaktır.

Bu projede, pilot olarak, Spor A.Ş.’nin Merkez Binasını da kapsayan Fatih Spor Kompleksi’nin enerji verimliliği ve tasarrufu bakımından BİT kullanılarak geliştirilmesi sağlanacaktır. Bununla birlikte AB İlişkileri, Şehir Aydınlatma ve Enerji Müdürlükleri ve Enerji A.Ş., Spor A.Ş.’ye gerekli desteği sağlayacaktır.

Almanya’dan uluslar arası araştırma ve danışmanlık kuruluşu olan empirica’nın lideri olduğu projede; Almanya, Belçika, İngiltere, İtalya, Fransa, İspanya, Sırbistan, Türkiye ve Hollanda’dan toplam 27 kurum ve kuruluş yer alıyor.

Toplam bütçesi 6.977.197 Euro olan projenin süresi 36 aydır.
Ayrıntılı bilgi için: www.smartspaces.eu

6. CITYSDK - Akıllı Şehir Hizmet Geliştirme Kiti ve Uygulama Pilotları Projesi (Smart City Service Development Kit and its Application Pilots)

Proje, “ICT PSP 1.5 Akıllı şehirlerde internet erişimli hizmetler için innovasyon”  başlığına yönelik olarak hazırlanmıştır.

Projenin konusu, Avrupa çapında akıllı kent servis pilotları oluşturulmasıdır. Proje kapsamında, Akıllı Katılım, Akıllı Turizm, Akıllı Hareketlilik konularında oluşturulacak bu uygulamalar Amsterdam, Roma Lizbon, Helsinki, Manchester, Lamia, Barselona ve İstanbul şehirlerinde, akıllı kent servis pilotları oluşturulacaktır ve uygulanacaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Pilot uygulama olarak “Akıllı Hareketlilik” uygulaması yapmayı planlamıştır.

Finlandiya’dan araştırma ve danışmanlık kuruluşu olan Forum Virgin’in lideri olduğu projede; Finlandiya, İspanya, İngiltere, İtalya, Yunanistan, Belçika, Portekiz, Türkiye ve Hollanda’dan toplam 22 kurum ve kuruluş yer alıyor.

Toplam bütçesi 7.345.895 € olan “CITYSDK Projesi”, 30 aylık bir süreyi kapsamaktadır.

7. Süs Bitkileri Üretimi Kapasite Geliştirme ve Deneme Amaçlı Araştırma Merkezi Kurulması Projesi:

Proje, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın İşletmelere Yönelik Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı’na yönelik olarak hazırlanmıştır.

Projenin konusu; sera, toprak-bitki verimlilik laboratuarı ve bitki koruma laboratuarını içerisinde bulunduran bir AR-GE binasının kurulmasıdır.

Çalışma kapsamında yapılacak teknoloji tabanlı araştırmalar ile  toprak karakteri, kullanılan su kalitesi/niteliği, bitki hastalıkları, bitkilerin fizyolojik ihtiyaçlarının tespiti, bitki koruma metotlarının tespiti gibi özellikleri ile daha kaliteli yetiştirme ortamı (toprak) hazırlanması, daha iyi standartlarda bitkisel üretim yapılması konularında mevcut teknik personel ve bitki üreticilerinin bilinçlendirilerek çalışmaların profesyonel olarak belirli standartlarda yapılmasını sağlamak projenin genel amaçlarını oluşturmaktadır.

Araştırma merkezinin gerekli teknolojik altyapı ve fiziksel yönden geliştirilmesi, İthal veya yerli olarak tedarik edilen yeni ürünlerin, toprak analizi, hastalık kontrolü ve ülke ekolojisine adaptasyon çalışmaları ile mevcut ürün yelpazesine kazandırılması için denemeler yapılması, bitkisel ürünlerin zararlı/hastalıklarının teşhisi ve müdahale edilmesi, sektördeki üreticilerin teknolojik verileri kullanarak daha verimli ürünlerin üretimlerinin teşvik edilmesi ise projenin özel amaçları arasında yer almaktadır.

İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş.’nin yürüttüğü projenin süresi 12 ay ve toplam bütçesi 707.735 TL’dir.

8. Spor Aktiviteleri için RFID Tabanlı Ölçme ve Değerlendirme Sistemi Projesi:

Proje, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın İşletmelere Yönelik Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı’na yönelik olarak hazırlanmıştır.

Projenin konusu; spor aktivitelerinde (yüzme ve koşu), elektronik ölçme ve değerlendirmenin kullanılmasıdır.

Projenin genel amacı; Üniversite – iş dünyası işbirliği ile yapılacak AR-GE çalışmaları sonucu geliştirilecek olan Spor Aktiviteleri İçin RFID Tabanlı Elektronik Ölçme ve Değerlendirme Sistemi Projesi’ni bölge içinde geliştirmek, uygulamak ve sistemi ticari bir ürün haline getirerek ülke ekonomisine katma değer sağlamaktır.

Projenin özel amaçları ise; SPOR AŞ veya diğer benzeri organizatörlerin, koşu ve yüzmede elektronik ölçme ve değerlendirme için geliştirdiğimiz sistemi kullanmalarını sağlayarak dışa bağımlılıktan kurtarmak, sisteme dâhil olan sporcuların sistemin Sporcu Kişisel Yönetim Paneli kısmından kendi performanslarını izleyebilmelerini sağlayıp ileriye dönük planlama yapmalarını kolaylaştırmak, İstanbul öncelikli olmak üzere bölgedeki ve Türkiye’deki diğer ilçe belediyelerinin de kendilerine ait yürüme parkurlarında veya spor alanlarında bu sistemi kurmalarını sağlayarak vatandaşın da bilgi teknolojileri odaklı çözümleri kullanımını yaygınlaştırmaktır.
İstanbul’un 2012 yılı Avrupa Spor Başkenti seçilmesinden dolayı, yüzme ve maraton aktivitelerinde elektronik ölçme sistemi için ihtiyaç duyulacak bilgi teknolojileri altyapısına katkıda bulunacak Belbim A.Ş.’nin yürüttüğü projenin toplam bütçesi 863.329,51 TL ve süresi 12 aydır.    

9. Kentsel Raylı Sistemlerde Enerji Tüketiminin Azaltılması ve Yenilenmesi için Optimal Strateji- Optimal Strategy to Innovate and Reduce Energy Consumption in Urban Rail System - OSIRIS Projesi

Proje, AB Komisyonu 7. Çerçeve Programı Ulaştırma alanına yönelik olarak hazırlanmıştır.

Projenin konusu, kentsel raylı sistemlerde enerji tüketiminin azaltılmasıdır.

Projede;  enerji yönetimi veri tabanı oluşturulması, raylı sistemlerde altyapı, istasyonlar ve araçlarda enerjinin etkin kullanımının sağlanması ve %10 Enerji Tasarrufu Sağlanması amaçlanmaktadır.

Çalışma paketleri çerçevesinde; operasyonel ihtiyaçlar, enerji simülasyonu ve optimizasyon araçlarının termal analiz üzerine etkileri, enerji tasarruflu araçla ilgili teknolojiler
enerji tasarruflu altyapı ile ilgili teknolojiler ve enerji tüketiminin azaltılması ile ilgili operasyonel faaliyetler belirlenecektir.

Belçika’dan UNIFE the European Rail Industry’nin lideri olduğu projede; Fransa, İtalya, İspanya, Almanya, Şili, Türkiye, Avusturya ve İngiltere’den kurum ve kuruluşlar ortak olarak yer alıyor.

Ulaşım A.Ş.’nin yürüttüğü projenin toplam bütçesi 8.835.523 € olup, Ulaşım A.Ş.’nin toplam bütçesi 475.700 €’dur. Projenin süresi ise 36 ay olarak belirlenmiştir.

10. Bilgi Tabanlı Bölgesel Yenilik için Altı-Bölgeli Stratejik Ortak Eylem Planı’nın Ulaşım Kümelerinin Gelişim ve Uygulama Araçları- Transport Clusters Development and Implementation Measures of a Six-Region Strategic Joint Action Plan for Knowledge-based Regional Innovation - LOG4GREEN Projesi

Proje, AB Komisyonu 7. Çerçeve Programı’na yönelik olarak hazırlanmıştır.

Projenin konusu, sürdürülebilir ulaşım ve lojistik için uluslar arası araştırma platformu oluşturmaktır.

Proje çerçevesinde; kapasite oluşturma ve geliştirme, ortaklar ve ülkeler arasında karşılıklı danışmanlık, Avrupa lojistik kümeleri arasında rekabetçiliğin arttırılması, entegre araştırmaların güçlendirilmesi, bölgelerarası bilgi paylaşımı ve verilen eğitimler sonucunda genç uzmanların yetiştirilmesi sağlanacaktır.

Avusturya’dan Entwicklungsagentur Kärnten adlı Kalkınma Ajansı’nın lider olduğu projede; Almanya, Belçika, Fransa, Türkiye ve Ukrayna’dan kurum ve kuruluşlar ortak olarak yer alıyor. Proje’nin Türkiye ayağında; Bimtaş A.Ş., Koç Üniversitesi ve UND (Uluslararası Nakliyeciler Derneği) yer alıyor.

Projenin toplam bütçesi 3.330.772 € olup süresi 36 aydır.

11. Erişilebilir Tuzla Projesi:

Sosyal İçerme ve Toplumsal Bütünleşme Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı’na yönelik hazırlanmıştır.

Projenin konusu; engellilerin maruz kaldığı sosyal dışlanmışlığa sebep olan ve kamu hizmeti erişimine engel teşkil eden kamusal alanlardaki engellilere yönelik alt yapı çalışmalarını düzenlemek ve var olan çalışmaları iyileştirmektir.

Tuzla ilçesinde eğitim kurumları ve sağlık kuruluşları engellilere yönelik alt yapı çalışmaları ve eğitimler yoluyla engellilerin toplum hayatı ile bütünleşmelerini sağlamak, kolaylaştırmak, sürdürülebilir ve erişilebilir çözümler üretmek projenin amaçları arasında yer almaktadır.

Tuzla Kaymakamlığı’nın lider olduğu projede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakçi olarak yer almaktadır.

12. OUTSMART Projesi:

Outsmart Projesi; 7. Çerçeve Programı Bilgi ve İletişim Teknolojileri başlığı altında yer alan Kamu-özel Ortaklığı (PPP) Future Internet Vaka Senaryoları ve Tatbikatı başlığına yönelik olarak hazırlanmıştır. Outsmart Projesi, 10 yıl boyunca birinci, ikinci ve üçüncü evre olarak devam edecek olan “Geleceğin İnterneti” çağrısının birinci aşaması için hazırlanmıştır. Projenin birinci aşamasına katılım gösteren kurumların ikinci ve üçüncü aşamada da katılımı söz konusu olacaktır.

Proje, Kamu servislerinin daha akıllı ve verimli hale getirilmesini konu almıştır. Projede; Bilgi ve İletişim Teknolojileri konusunda bir dev olan Lider (Orange), projede yer alan diğer Bilgi ve İletişim Teknoloji şirketleri ile birlikte, projeye katılan son kullanıcılar olarak şehirlerin ihtiyaçları doğrultusunda yenilikçi yazılımlar geliştireceklerdir. Katı atık, gaz, elektrik, su, park etme, hava kalitesi ve afetler gibi konulara ilişkin yenilikçi uygulamaları barındıran yazılımlar geliştirilecektir.

ORANGE projede lider ve Alcatel, Atos Origin, ENG, Telefonica, Ericson, Focus ortak olarak yer almaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Berlin, Nice, Milano, Luxemburg, Santander ve Helsinki projede son kullanıcı şehirler olarak yer almaktadırlar.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi projeye İSKİ ile birlikte, atık su arıtma konusunda ihtiyaç duyulan bir senaryo ile katılacaktır.

13. INSTANT MOBILITY Projesi:

Instant Mobility Projesi; 7. Çerçeve Programı Bilgi ve İletişim Teknolojileri başlığı altında yer alan Kamu-özel Ortaklığı (PPP) Future Internet Vaka Senaryoları ve Tatbikatı başlığına yönelik olarak hazırlanmıştır.

Projenin konusu; Gerçek zamanlı, sistematik, devam eden geo-lokalizasyon, her yerde ve her zaman gizli iletişimin kullanılabilirliği, kişinin tercihine bağlı olan gerçek zamanlı bireyselleşmiş seyahat seçenekleri, seçilecek çeşitli senaryolar ile uygulanmasını içermektedir. Bu senaryolar; yol-trafik yönetimi, kullanım ücretleri, kamu ulaşımı trafik yönetimi, multi model kamu-özel seyahat önerisi ve yolcu deneyimi (bilgi, konforu) konularında olacaktır.

Proje, geleceğin ulaşım dalgasını şekillendirmek, 2020 vizyonunda insanlar ve birleşik kentlerdeki ürünlere yönelik kentsel ulaşım yönetimine uygun bir vizyon sağlamak, 2020’de Hızlı Ulaşım düşüncesiyle, yükler, yolcular şehir trafiği, araba ve çeşitli tür seyahat optimizasyonu ve etkili şehir lojistiği için gerçek zaman kullanılması gibi bir çok amaca sahiptir. Kentsel alanlardaki legal, çevresel ve sosyal alanlardaki gelecek ulaşımını kapsamaktadır. Proje eş zamanlı olarak kentsel ulaşımın her alanına hitap etmektedir:

Fransa’nın ulaşım devi Thales’in lider olduğu proje; DHL, Ericsson, ISBAK, Telefonica I+D, Telecom Italia ve Volvo Teknoloji’nin de içinde bulunduğu 21 ortak ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Continental, EUCAR ve City of Toledo’nun da bulunduğu 9 iştirakçinin bulunduğu bir Konsorsiyumdan oluşmaktadır.

Pojede İSBAK, demonstrasyon altyapısının oluşturulmasında ve araştırma geliştirme çalışmalarında yer alarak, pilotlar için uygun ortamın sağlanmasında görev alacaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi projede iştirakçi olarak yer almaktadır. Ancak, projede 2 yıllık sürenin sonunda, İSBAK’ın pilotlar için uygun zemini oluşturmasının ardından, ortaya çıkacak yenilikçi uygulamaların gerçekleştirileceği son kullanıcı olarak yer alacaktır.

Instant Mobility Projesi, 10 yıl boyunca üç aşama olarak devam edecek “Geleceğin İnterneti” çağrısının birinci aşaması için hazırlanmıştır.

Ayrıntılı bilgi için: http://www.instant-mobility.eu

14. Sürdürülebilir Çevre ve Enerji Verimliliği Projesi - Mevcut Olumlu Deneyimler Temel Alınarak Kişinev ve Sivastopol Belediyelerinde Enerji Verimliliğinin Artırılması Projesi (Increasing Energy Efficiency of Chişinau and Sevastopol Municipalities Based on Existing Positive Experience )

Proje, yerel ve bölgesel aktörlerin kapasitelerini geliştirme, AB’deki üye ve komşu ülkeler arasında karşılıklı anlayışın güçlendirilmesi, modernizasyonu ve diyalog ve işbirliğini teşvik etmek genel hedeflerini içeren CIUDAD (Cooperation in Urban Development and Dialogue) programına yönelik olarak hazırlanmıştır.

Projede; enerji verimli teknolojilerin teşvik edilmesi, kamu kurumlarında (örneğin okullarda) enerji verimli davranışların teşvik edilmesi, enerji verimliliğinin ve Belediye altyapısının iyileştirilmesi için yatırım projelerinin geliştirilmesi ve hanelerde, enerji verimli davranışların teşvik edilerek, sürece vatandaşların aktif katılımlarının sağlanması amaçlanmaktadır.

Proje ile kamu kurumlarında enerji verimliliğini teşvik edici davranışların desteklenmesi ve yerel yönetimlerde enerji verimliliğinin ön plana çıkarılması beklenmektedir.
Moldova’dan Kişinev Belediyesi’nin lider olduğu projede Sivastopol Belediyesi, Marmara Belediyeler Birliği, Moldova Kalkınma ve Sosyal Girişim Enstitüsü, Dünya Sürdürülebilir Kentler Birliği Uluslararası Yerel Çevresel Girişimler Konseyi Avrupa Sekretaryası ortak olarak yer almaktadır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu projede iştirakçi olarak yer almaktadır.

Toplam bütçesi 672.956 € olan projenin süresi ise 28 aydır.

15. SUMPA-MED – Akdeniz’de Sürdürülebilir Kentsel Haraketlilik Planlarının Adaptasyonu - Sustainable Urban Mobility Planning Adapted to Mediterranean
IPA kapsamında yer alan CUIDAD (Cooperation in Urban Development and Dialogue) Programı’na yönelik olarak hazırlanmış bir projedir.

Proje, ulaşım alanındaki stratejilerin belirlenmesine yönelik yapılacak çalışmaları kapsamaktadır.
Projenin hedefi, Avrupa’nın ve Türkiye’nin çevre dostu şehir ulaşımı alanındaki tecrübelerinin Suriye ve Ürdün’e aktarılmasıdır. SUMPA-MED Projesi, sürdürülebilir ve çevre dostu ulaşım politikalarının geliştirilmesini, Suriye ve Ürdün’ün yeler yönetimlerine bu konuda destek verilmesini amaçlamaktadır.

Türkiye’den Gaziantep ve İstanbul, Fransa’dan Paris ve Lyon, Almanya’dan Stuttgart, Suriye’den Halep, Ürdün’den Amman ve İrbid şehirlerini kapsayan Akdeniz’de Sürdürülebilir Ulaşım Projesinde, Gaziantep Belediyesi lider konumda bulunmaktadır. İstanbul’dan Marmara Belediyeler Birliği proje ortakları arasında yer alırken İstanbul Büyükşehir Belediyesi de iştirakçi olarak bulunmaktadır.
36 ay olarak planlanan SUMPA-MED Projesi’nin toplam bütçesi 812500 €’dur.
Ayrıntılı bilgi için: www.sumpa-med.net

16. JADE - Yaşlıların Bağımsız Şekilde Yaşamaları İçin Çok Uluslu Bilgi Kümeleri Kurularak Politikaların Entegrasyonu ve Yenilikçi Yaklaşımların Bir Araya Getirilmesi Projesi ( Joining Innovative Approaches for the Integration and Development of Transnational Knowledge Clusters Policies Related to Independent Living of Elderly)

Proje, “7. Çerçeve Programı Kapasiteler Bilgi Bölgeleri e-sağlık-2010” başlığına yönelik hazırlanmıştır.

Proje konusu, alzheimerlı hastalara bakan bakıcıların eğitimidir.
Projenin hedefleri, evde sağlık hizmetleri, yaşlı bakımı ve ileri düzey bağımlı hasta bakımı alanlarında AB düzeyinde bölgesel araştırma işbirliği kümeleri kurmak, ortak bir ajanda ve eylem planı geliştirmek, yaşlı nüfusun ihtiyaçları doğrultusunda sağlıklı yaşlanma ve bağımsız yaşama prensiplerine yönelik tele sağlık, uzaktan bakım ve sosyal destek hizmetlerine yönelik kapasite geliştirmek ve bilgi ve deneyim paylaşımı olarak ifade edilebilir.

İtalya’dan Sviluppo Marche SpA’in (Development Agency for Marche Region) lider olduğu projenin 33 ortaklı konsorsiyumunda; İtalya, Fransa, İngiltere, Finlandiya ve Türkiye’den üniversite, yazılım şirketleri ve kamu kurumları yer alıyor.
Proje faaliyetleri arasında, yaşlı bakımı ve üst düzey bağımlı hasta bakımı alanlarında, ülkeler düzeyinde SWOT analizi yapılması; kuvvetli ve zayıf bölgeler arasında bilgi ve deneyim paylaşımı; ortak bir eylem planı ve araştırma ajandasının hazırlanması, yürütülmesi ve yayılım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi; yaşlı nüfusun ihtiyaçları doğrultusunda sağlıklı yaşlanma ve bağımsız yaşama prensiplerine yönelik tele sağlık, uzaktan bakım ve sosyal destek hizmetlerine yönelik kapasite geliştirilmesi ve bilgi ve deneyim paylaşımı yer alıyor.
Üç yıl sürecek olan 2.867.292 Euro bütçeli projenin, AB İlişkileri Müdürlüğü ile Darülaceze ve Hıfzıssıhha Müdürlükleri işbirliğiyle yürütülmesi planlanıyor.


TAMAMLANAN PROJELER

1.  İçme suyu Kayıp ve Kaçaklarını İzleme ve Kontrol Sistemi Projesi:

Proje, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın Doğrudan Faaliyet Desteği Programı’na yönelik olarak hazırlanmıştır.

Projenin konusu; çevresel sürdürülebilirliğin ve enerji verimliliğinin artırılmasına yönelik araştırma ve fizibilite faaliyetleri ve Bölgenin AR-GE ve yenilik potansiyelinin geliştirilmesine yönelik araştırma faaliyetleridir.

İçilebilir su kaynaklarının kısıtlı olması ve suya erişim maliyetinin her geçen gün artması, mevcut içmesuyu şebekesindeki su kayıp ve kaçaklarının izlenmesi ve kontrolünü daha önemli bir hale getirmektedir. Bu projeyle kayıp kaçak oranının minimize edilmesi hedeflenmiştir.

Su kayıp ve kaçaklarının yönetilmesi ile ilgili olarak İstanbul şehri İçmesuyu Sistem Analizi yapıldıktan sonra bir izleme ve kontrol sistemi geliştirmek, kurumsal farkındalığın ve bilincin artırılmasını sağlamak, Kontrol edilebilir, ölçülebilir bölge ve alt bölgelerin oluşturulmasını sağlamak,  İzole ölçüm bölgeleri bazında su kayıp ve kaçak oranlarını otomatik olarak hesaplayabilecek ve raporlayabilecek masaüstü ve web tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemi Yazılımı’nı geliştirmek projenin amaçları arasında sayılabilir.

İSKİ tarafından yürütülen projenin toplam bütçesi 100.000 TL olup, 3 aylık bir süreyi kapsamaktadır.

2. Eğitim Yuvada Başlar Projesi (Education Starts in Nursery School)
Proje, “Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA- Instrument for Pre-Accession Assistance)” kapsamında, “Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Hibe Programı”na yönelik hazırlanmıştır.

Proje’nin konusu, ailelerde ve ilçe genelinde okul öncesi eğitimin önemine ilişkin bilinç ve farkındalığı artırmaktır.

İki bileşenden oluşan Eğitim Yuvada Başlar Projesi’nin ilk bileşen hedefleri; okul öncesi eğitimin önemine ilişkin bilinç ve farkındalığın arttırılması, aileler ve kamu kurumları arasındaki işbirliği ve diyalogun güçlendirilmesidir. Proje süresince gerçekleştirilecek faaliyetlerle aile-çocuk diyalogunun iyileştirilmesine ve böylelikle Sultanbeyli İlçesi’ndeki sosyal kırılmanın azaltılmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Projenin ikinci bileşen hedefi ise; dezavantajlı durumda bulunan ilköğretim okullarının ana sınıflarının, ekipman, donanım ve iç yapı bakımından iyileştirilerek AB standartlarıyla uyumlu hale getirilmesidir.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin lider olduğu projede, Fatih Üniversitesi ve Boğaziçi Vakfı ortak, Sultanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Sultanbeyli Kız Teknik ve Meslek Lisesi iştirakçi konumda bulunuyor.

Proje faaliyetleri arasında; "Sultanbeyli'yi Tanıyorum" isimli bir bilgilendirme çalıştayının, “Okul Evde Başlar Konferansı”nın ve anne-baba eğitimlerinin düzenlenmesi ve ihtiyaç tespit edilen okullarda iki yeni ana sınıfı açılması ve iyileştirilmesi yer alıyor.

11 ay sürecek olan 68.114 Euro bütçeli projenin, AB İlişkileri Müdürlüğü ve Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülmesi planlanıyor.

3. RING - Kurumlar Arasında Bilgi ve Deneyimlerin Paylaşımı Projesi - Demans Hastaları Bakıcılarının Eğitimi Projesi ( TransferRING Supports for Caregivers )
Proje, “Avrupa Birliği Hayat Boyu Öğrenme Programı (LLP) Leonardo Da Vinci-Yenilik Transferi” başlığına yönelik hazırlanmıştır.

Projenin konusu, Alzheimer’lı hastalara bakan bakıcıların eğitimidir.
Projenin hedefleri arasında, yaşlı bakımı alanında çalışanların yaşam kalitesinin arttırılması, iş piyasasındaki pozisyonlarının güçlendirilmesi ve sosyal uyum sağlamalarına katkıda bulunulması yer alıyor.

İtalya’dan Torino Belediyesi’nin lider olduğu projede İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İtalya’dan Sospiro Kuruluşu, Maderna Merkezi, Torino Üniversitesi Eğitim ve Pedagoji Bölümü; İspanya’dan Sacro Cuore Katolik Üniversitesi Tıp Fakültesi Yerel Sağlık Müdürlüğü T01 Yaşlı Bakımı Bölümü, Ingema Gerontoloji Kurumu ve Romanya’dan Transilvanya Üniversitesi Tıp Fakültesi ile birlikte ortak konumunda yer alıyor.

Proje faaliyetleri arasında, Alzheimer’lı hastaların bakımını üstlenen sağlık personelinin duygusal sağlıklarına odaklanmış psiko-eğitimsel bir program hazırlanması, Teskin Edici Bakım isimli kitabın dağıtımının sağlanması ve Destekleyici İlişkiler üzerine videoların yer aldığı bir DVD programının transfer edilmesi yer alıyor.

İki yıl olarak planlanan ve Ekim 2009 yılında uygulamasına başlanan proje, İstanbul Büyükşehir Belediyesi AB İlişkileri Müdürlüğü ve Darülaceze Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülmekte olup, toplam bütçesi 340.000 Euro’dur.
Ayrıntılı bilgi için: http://www.comune.torino.it/pass/ring

4. Avrupa Birliği Farkındalığı İstanbul’da Şekilleniyor Projesi:

Proje, “İllerimiz Avrupa Birliğine Hazırlanıyor” Programına yönelik olarak hazırlanarak, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği’ne sunulmuştur.

Avrupa Birliği Farkındalığı İstanbul’da Şekilleniyor Projesi, İstanbul’da faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları ve STK’ların, Avrupa Birliği konusunda hem beşeri hem kurumsal kapasitelerini artırmak ve İstanbul halkında Avrupa Birliği konusunda farkındalık oluşturulmak amacını taşımaktadır. Proje, İstanbul’da AB’nin tanıtılması ve AB Müktesebatı ve Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) eğitimleri ile İstanbul Valiliği ve kamu kurumlarının kapasitesinin artırılmasını amaçlamaktadır.

Proje kapsamında, Avrupa Birliği ve AB Projeleri temalı “9 Mayıs Avrupa Günü” etkinlikleri düzenlenerek, İstanbul’daki tüm kesim ve vatandaşların AB ve üyelik sürecimiz hakkında doğru bilgilendirilmesi ve AB konusundaki bilgi eksikliklerinin giderilerek önyargıların ve yanlış algılamaların ortadan kaldırılması da hedeflenmektedir.

İstanbul Valiliği Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Merkezi (DİABKM) ve AB Uyum Dayanışma ve Yönlendirme Kurulu (UDYK) Alt Çalışma Grupları, İstanbul’da faaliyet gösteren STK’lar, Belediyeler, Kaymakamlıklar, İl ve İlçe Müdürlükleri temsilcilerine PCM eğitimleri verilmesi ve bu kurumlar arasında sürekli bir işbirliği kurularak eğitimlerin sürdürülebilirliğinin sağlanması da projenin hedefleri arasında yer almaktadır.

İstanbul Valiliği’nin lider olduğu projede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) ortak olarak yer alıyor.

Toplam bütçesi 63.224 TL olan proje, ABGS’nin koordinatörlüğünde yürütülmektedir.

5. MOVILISE - Hakemlere, Antrenörlere Sporculara Yenilikçi Yöntemlerle Yabancı Dil Eğitimi Projesi (Mobile And Vocationally Improved Sportsmen via Innovative English Courses And Tools)

Proje, “Hayat boyu Öğrenme Programı (LLP) Leonardo da Vinci - Yenilik Transferi” başlığına yönelik hazırlanmıştır.
Projenin konusu, sporcular için mesleki İngilizce eğitim modüllerinin ve online eğitim araçlarının geliştirilmesidir.

Projenin hedefi, sporcu, antrenör ve hakemlerin yabancı dil becerilerinin geliştirilmesi ve bu sayede hareketliliklerinin arttırılmasıdır.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin lider olduğu projede, Çek Cumhuriyeti’nden Brailcom o.p.s. ve Macaristan’dan Spor Konfederasyonu’nun yanı sıra, İstanbul İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü ortak konumda yer alıyor.

Proje faaliyetleri arasında, spor alanında çalışanların kapasitelerini arttırmak, sporcuların hareketliliğine katkı sağlamak, farklı ülkelerden gelen sporcuların bilgi ve deneyimlerini paylaşacakları bir platform oluşturmak, spor konusunda çalışan üniversite ve STK’ların yardımıyla sporcuların yabancı dil yetersizliklerinin giderilmesine destek sağlamak, yeni nesil sporculara uluslararası organizasyonlarda daha vasıflı olabilme fırsatını sunmak, bu sporcuların farklı kültürlerden rakipleri ile daha iyi iletişim kurmalarına katkı sağlamak, geliştirilecek olan on-line dil eğitim araçları ile proje ortakları olan federasyon, dernek, kulüp ve üniversiteler ile farklı kurumların tecrübelerinin paylaşımını sağlamak yer alıyor.
On sekiz ay olarak planlanan proje, İstanbul Büyükşehir Belediyesi AB İlişkileri Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülmekte olup, toplam bütçesi 160.891 Euro’dur.

Ayrıntılı bilgi için: www.eurochance.brailcom.org

6. CONDUITS - Akıllı Kentsel Ulaşım Sistemleri için Farklı Ağların Koordinasyonu Projesi (Coordination of Network Descriptors for Urban Intelligent Transportation Systems):

Proje, “7. Çerçeve Programı İşbirliği Altprogramı Sürdürülebilir Kara ve Deniz Ulaşımı” başlığına yönelik olarak 2007 yılında hazırlanmıştır.
Projenin konusu, akıllı kentsel ulaşım sistemleri için farklı ağların koordinasyonudur.

Projenin hedefi, Avrupa belediyelerine ITS projeleri için iş kararlarında yardımcı olan “Anahtar Performans Göstergeleri”ni geliştirmek ve ITS konusunda tecrübeli belediyeler arasında iyi uygulamaların paylaşılmasını kolaylaştırmaktır.
Proje, üç temadan oluşmaktadır: günümüzde Avrupa şehirlerinde ITS’in gözden geçirilmesi, yarının Avrupa şehirlerinde ITS gelişmelerine bir bakış ve temel performans göstergelerinin (KPI) oluşturulmasıdır.
İtalya’dan Institute of Studies for the Integration of Systems’in lider olduğu projede; İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İngiltere’den Londra Imperial College, Almanya’dan TU Munich, İsrail’den Technion Israel Institute of Technology, Fransa’dan Paris Department of Roads and Transportation, Belçika’dan Administration de l'Equipement et des Déplacements, İspanya’dan Barselona Belediyesi, Belçika’dan Malzeme ve Ulaşım İşleri Dairesi ve İngiltere’den Transport for London ortak konumda bulunuyor.
İki yıl olarak planlanan Proje, İstanbul Büyükşehir Belediyesi AB İlişkileri ve Ulaşım Koordinasyon Müdürlükleri ve İSBAK AŞ işbirliğiyle yürütülmekte olup, toplam bütçesi 1.056.073 Euro’dur.

Ayrıntılı bilgi için: http://www.conduits.eu

7. Herkes için Demokrasi

Proje, “Gençlik Programı Eylem 5 - Gençlik Alanında Avrupa İşbirliği için Destek Alt - Eylem 5.1 – Gençlik Toplantıları” başlığına yönelik hazırlanmıştır.
Proje konusu, özürlü vatandaşların toplumla bütünleşmesidir.
Projenin hedefi, özürlü vatandaşların topluma kazandırılması ve toplumda bu konudaki farkındalığın artırılmasıdır.

Projede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi lider, Gençlik Meclisleri Derneği ise ortak konumda bulunuyor.
Proje faaliyetleri arasında, özürlü gençlerden oluşan 10 kişilik bir gruba sahne sanatları, drama ve sunum teknikleri konusunda eğitim verilmesi, tiyatro grubunca özürlü hakları ile ilgili gösteriler düzenlenmesi, üniversite öğrencileri ve kamuoyunu özürlü hakları konusunda bilinçlendirmek amaçlı konferanslar düzenlenmesi ve özürlülere bilgilendirme ve yönlendirme odaklı konferanslar verilmesi yer alıyor.
Sekiz ay olarak planlanan proje, İstanbul Büyükşehir Belediyesi AB İlişkileri Müdürlüğü ve Özürlüler Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülecek olup, toplam bütçesi 49.600 Euro’dur.

8. LEARNINC - Tarihi Merkezlerde Yaratıcılık ve Girişimciliğin Gelişimi İçin İş İnkübatörleri Projesi (Learning Incubators) - Business Incubators for Improving Creativity and Entrepreneurship in Historical - Centre Clusters)

Proje “Hayat Boyu Öğrenme Programı (LLP) Leonardo da Vinci - Çok Ortaklı Projeler” başlığına yönelik hazırlanmıştır.
Proje konusu, tarihi merkezlerde yaratıcılık ve girişimciliğin gelişimi için iş inkübütörlerinin geliştirilmesidir.
Proje hedefi, Eminönü Bölgesinde tarihi ve kültürel turizmin geliştirilmesi amacıyla hazırlanacak stratejik plan çerçevesinde belirlenen sorunların çözümüne yönelik olarak, bölge esnafına İSMEK’ler (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları) vasıtasıyla eğitimler verilerek Learninc (İş Geliştirme Merkezi Modeli) modelinin uygulanmasıdır.
İtalya’dan Team SRL’in lider olduğu projede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi; İtalya’dan Ligurian Centre for Productivity, İspanya’dan Dynamic Organization Thinking S.L., Avusturya’dan Auxilium pro Regionibus Europae in Rebus Culturalibus, Romanya’dan Unimpresa Training Fundation, Yunanistan’dan Vocational Training Centre Of The Municipality of Kalamata, ve Polonya’dan Association of Smolna Street Citizens ile birlikte ortak ortak konumunda bulunuyor.

Projenin faaliyetleri arasında; İstanbul’da bir SWOT Analizi yapılarak pilot bölge için verilerin toplanması, İstanbul’da yerel paydaşlarla bilgi paylaşımı için toplantılar yapılması, iyi uygulamaların paylaşılması için tematik sanal bir platform oluşturulması, bir konferans düzenlenmesi, kilit bir bölgede Pilot Learninc Modeli’nin uygulanması ve izlenmesi ve çalışma ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi yer alıyor.

İki yıl olarak planlanan proje, İstanbul Büyükşehir Belediyesi AB İlişkileri Müdürlüğü ve Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülmekte olup, projenin toplam bütçesi 526.987 Euro’dur.

Ayrıntılı bilgi için: www.learninc.eu

9. Bu Yaz Birlikte Gülelim - ( Let’s Smile Together in This Summer)

Proje, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı “Gençlik Programı - Eylem 1.2 Gençlik Girişimleri” başlığına yönelik olarak hazırlanmıştır.
Projenin konusu, 8-13 yaş arasındaki işitme, görme, ortopedik, süreğen özürlü ve hafif mental retardasyon teşhisi bulunan, ancak okul eğitimi alan özürlü çocukların, bir arada farklı aktiviteler ile sosyalleşmelerine yönelik pratik ve eğlenceli teknikler geliştirmektir.

Projenin hedefleri arasında, özürlü çocukların sosyalleşmelerine ve okuldaki başarılarını arttırmalarına destek sağlamak bulunmaktadır.
Proje kapsamında, gönüllü eğitmenlerle özürlülere yönelik seminerler verilmesi ve 120 özürlü çocuğa yönelik Yaz Okulu Uygulaması (spor etkinlikleri, İngilizce dersleri, halk oyunları-tiyatro/psiko-drama, bilim ve doğa gezileri vb.) gerçekleştirilmesi gibi faaliyetler yer almaktadır.

Proje dört buçuk ay olarak planlanmış ve 1 Mayıs 2010 itibari ile uygulamasına başlanmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Özürlüler Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan projenin toplam bütçesi 16.900 Euro’dur.

10. İGEP - Başlıca Göç Alan Şehirler Olarak İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa’nın Ekonomik ve Sosyal Entegrasyon Problemlerinin Çözümüne Destek Projesi (Support to the Solution of Economic and Social Integration Problems in Istanbul, Izmir, Ankara and Bursa as Major In-Migrant Destinations)
Proje, “Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Bölgesel Kalkınma Program”na ( 2007 Öncesi Program) yönelik hazırlanmıştır.


Proje konusu, “Büyükşehir Belediyelerinin İç Göç Kaynaklı Sosyo-ekonomik Problemlerinin Azaltılması ve Göç Temelli 2010-2020 Dönemi Kapsayan Stratejik Eylem Planı”nın hazırlanmasıdır.
Proje hedefleri, İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa Belediyeleri’ne sosyo-ekonomik uyum sürecini hızlandırma ve göçten kaynaklanan çevresel problemlerin çözümü, hedeflenen bölgelerdeki (İstanbul için Sultanbeyli İlçesi) sokak çocuklarının rehabilite edilerek tekrar topluma kazandırılması konularında kurumsal kalkınma desteği verilmesidir.

Konsorsiyum ortakları arasında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi yer alıyor.

Projenin temelde iki ana faaliyet alanı bulunmaktadır:
• 2010–2020 dönemini kapsayan “Belediyelerin İdari Kapasitelerinin Arttırılması İçin Göç Temelli Stratejik Eylem Planı”nın hazırlanması;
• Pilot olarak seçilen ilçelerde sokakta çalışan çocuklara yönelik rehabilitasyon merkezlerinin kurulması.
Proje kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler; projenin birinci ve ikinci bileşeni kapsamında belediyelerin idari kapasitelerinin arttırılmasına yönelik, toplamda 21 farklı alanda (Stratejik Eylem Planı Hazırlama Eğitimi, MS Project Eğitimi, Çevre Etki Değerlendirme Eğitimi, Fizibilite Eğitimi, Bütçe Eğitimi, Psikolojik Danışmanlık Eğitimi, Hijyen Eğitimi, Uyuşturucu Madde Kullanımını Engelleyici Eğitimler, vb.) eğitimler düzenlenmesi; Sultanbeyli’de sokakta çalışan ve sokağa düşme tehlikesi olan çocuklar için “Sultanbeyli Çocuk ve Gençlik Merkezi”nin açılması ve bu merkezde çocuklara pek çok farklı branşta eğitimler verilmesi; teknik yurt dışı çalışma ziyaretlerinin düzenlenmesi; “Göç Temelli Stratejik Eylem Planı Raporu”nun hazırlanması ve iki alt yapı projesinin belirlenerek, bunların Fizibilite ve ÇED Raporlarının tamamlanmasıdır.
On sekiz ay olarak planlanan ve 2008 yılında başlayan proje, İstanbul Büyükşehir Belediyesi AB İlişkileri Müdürlüğü koordinatörlüğünde yürütülmektedir. Projenin toplam bütçesi 12.886.975 Euro, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesi ise 3.509.185 Euro’dur.

Ayrıntılı bilgi için: http://www.igeprojesi.net ve http://istanbul.igeprojesi.net

11. ISTSHARE - AB’de ve Türkiye’de Belediyeler ve Belediye Şirketleri ile İlgili Deneyimlerin Paylaşılması Projesi ( Experiences Sharing about Municipalities and Affiliates in EU and Turkey )

Proje, “Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Sivil Toplum Diyalogunun Teşvik Edilmesi: Kentler ve Belediyeler Hibe Programı”na yönelik hazırlanmıştır.
Projenin konusu, rekabet hukuku, şeffaflık, kamu alımları, denetim gibi konularda oluşturulan ağ sayesinde, yerel idareler ve iştirak şirketleri arasındaki diyalogun AB boyutunda artırılmasıdır.

Proje hedefi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı ve iştiraklerinin, AB uyum sürecindeki eksikliklerinin tespit edilmesi ve uyum kapasitesinin artırılması, İBB ve proje ortakları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, yerel yönetimler ve bu yönetimlerce kurulmuş iştirak şirketleri ile Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki ve Türkiye’deki deneyimlerin ve rekabet hukuku, özelleştirme, şeffaflık, kamu alımları, denetim gibi konulardaki iyi uygulamaların paylaşılmasıdır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin lider olduğu projede, Danimarka’dan Odense Belediyesi ortak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığı’na bağlı iştirakler ise iştirakçi konumunda yer almıştır.
Proje faaliyetleri olarak, tarama çalıştayları gerçekleştirilmiş; toplam 100 İBB ve iştirak şirketi yöneticisi ile AB’li uzmanlar ve ortak belediye yöneticileri arasında; belediye-iştirak ilişkileri, hukuki altyapı, rekabet hukuku ve ihale mevzuatı, finansal ve idari denetim ve özelleştirme teknikleri konularında deneyimler paylaşılmış, İBB İştirakler Daire Başkanlığı ve iştirak şirketlerinin AB uyum sorunları tespit edilmiş ve uyum kapasiteleri artırılmıştır. Bunun yanında, üç farklı ülkede, belediye iştirak şirketlerinin hukuki altyapısı, rekabet hukuku ve ihale mevzuatı, finansal ve idari denetim ve özelleştirme teknikleri konularında raporlar hazırlanmış ve Türkiye’deki belediye iştiraki şirketlerinin mevzuatları ile ilgili AB sürecine uygun değerlendirme çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca CEEP’in belediye iştirakleri departmanı tarafından düzenlenen ağ ve işbirliği toplantısına katılım sağlanmış ve bir de uluslararası sempozyum gerçekleştirilmiştir.

Ağustos 2008 ve Ağustos 2009 tarihleri arasında 12 ay süren proje, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Daire Başkanlığınca yürütülmüş olup, toplam bütçesi 205.600 Euro olmuştur.

Ayrıntılı bilgi için: http://www.istshare.com/en-US/Pages/HomePage.aspx

12. Kentsel Dönüşüm Alanlarında Sosyal Riski Azaltmaya Yönelik Turizm Odaklı Konaklama Sektörü İçin Kapasite Artırımı ve Nitelikli Ara Eleman Yetiştirilmesi Projesi (Training Of Qualified Staff And Capacity Building For Accommodation-Focused Tourism Sector within the Context of Mitigating Social Risk in the Urban Transition Areas)

Proje, İŞKUR’un “Aktif İstihdam Tedbirleri Hibe Planı - Kadınlara ve Gençlere Yeni Fırsatlar” başlığına yönelik hazırlanmıştır.
Projenin konusu, Fatih ilçesinde yaşayan, işsiz ve niteliksiz, 18 – 26 yaş arası, ilköğretim ve lise mezunu 80 gencin mesleki eğitimler yoluyla turizm sektöründe istihdam edilmesidir.

Projenin hedefi, turizm işletmecilerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara işgücünü sağlayacak eğitim ve istihdam modelinin geliştirilmesini sağlamak ve turizm sektöründe hizmet kalitesinin arttırılmasına katkıda bulunmaktır.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin lider olduğu projede, Fatih Belediyesi, Turistik Otelciler İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği (TUROB) ve Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu ortak konumunda yer almıştır.
Projenin faaliyetleri, hem mesleki eğitimin verildiği alanda hem de uygulama alanı olan kurumlarda, teorik ve pratik bilgilendirmeler yapılması; kültür, turizm ve tarih bilgilerini artırmak üzere geziler düzenlenmesi olarak gerçekleştirilmiştir.
1 Aralık 2008 - 1 Aralık 2009 tarihleri arasında 12 ay devam eden proje, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünce yürütülmüş olup; toplam bütçesi 225.022 Euro, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesi 182.267 Euro olmuştur.

Ayrıntılı bilgi için: http://www.isatistfatih01.com

13. Konutların Isı Rehabilitasyonu İçin Gaz Tüketiminin İzlenmesi Projesi ( Monitoring Gas Consumption for Thermo-rehabilitation of Buildings )

Proje, “Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Sivil Toplum Diyalogunun Teşvik Edilmesi: Kentler ve Belediyeler Hibe Programı”na yönelik hazırlanmıştır.
Projenin konusu, konutların ısı rehabilitasyonu için gaz tüketiminin izlenmesidir.
Projenin hedefleri, enerji verimliliği ve çevre konularında kapasite gelişimini sağlamak amacıyla Fransa ve Türkiye Belediyeleri arasında teknik düzeyde işbirliğinin desteklenmesi ve yerleşim birimlerindeki ısınma maliyetlerinin, enerji tüketiminin ve karbondioksit emisyonlarının azaltılmasıdır.
Sivas Belediyesi’nin lider olduğu projede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Paris Belediyesi ortak konumda yer almıştır.

Proje faaliyetleri arasında, çalışma grupları ve bağlantılarının oluşturulması, çalışma ziyaretleri düzenlenmesi, GIS konusunda çalıştay ve eğitimler düzenlenmesi, veri elde edilmesi için yerel düzeyde anketler yapılması, söz konusu alanda farkındalık oluşturulması ve proje ortağı belediyeler arasında bilgi ve tecrübe transferinin sağlanması yer almıştır.
Eylül 2008 - Aralık 2009 arasında 18 ay devam eden proje, İstanbul Büyükşehir Belediyesi AB İlişkileri Müdürlüğü ve Şehir Aydınlatma ve Enerji Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülmüş olup, toplam bütçesi 235.000 Euro olmuştur.
Ayrıntılı bilgi için: http://obtdtip.com/

14. S.M.I.L.E- Elektrik ve Elektronik Atıkların Geri Dönüşümü Projesi (Sustainable Management of Istanbul Local E-Waste)

Proje, “Çevre Mali Aracı LIFE TCY (Life-III) Programı”nın 2006 yılı çağrısına yönelik hazırlanmıştır.
Projenin konusu, İstanbul’daki elektrik ve elektronik atıkların toplanması, geri dönüşümü ve atık olarak güvenli depolanmasının sürdürülebilir yönetimi ile ilgilidir.
Proje hedefleri, İstanbul’da entegre bir elektrik ve elektronik malzeme atıkları (yönetimi için toplama sistemleri, tekrar kullanım, geri dönüşüm ve güvenli boşaltma dahil), plan, veritabanı ve pilot projeler hazırlanması ve uygulanması amacıyla bir çerçeve oluşturulması ve bu alanda, belediye/valilik seviyesinde kapasite ve idari yapıların geliştirilmesidir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin lider olduğu projede, Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Derneği (ÇEVKU) ve Yunanistan’dan Ekolojik Geri Dönüşüm Derneği (ERS) (Oikologiki Etaipia Anakyklosis) ortak konumda yer almıştır.
Projenin faaliyetleri arasında, İstanbul ve çevresindeki şirket ve ofislerden elektronik araç ve gereçlerin toplanması için ayrı bir toplama sistemi oluşturulması; toplanan elektronik araç ve gereçlerin bir depo/tamir tesisine götürülerek burada incelemeden geçirildikten sonra tekrar kullanılabilir, geri dönüştürülebilir ve kurtarılamaz olarak sınıflandırılması; tekrar kullanılabilir bilgisayarlar ve malzemelerin tamir edilmesi; bilgisayarların hafızalarındaki verilerin silinerek ilgilenen kişi, okullar, yardım kuruluşları veya sosyal gruplara satılması, kullanılamaz durumdaki parça ve malzemelerin olası toksik maddelere karşı güvenli işlemlerden geçirilmesi, kullanılamaz durumdaki parça ve malzemelerin tekrar parçalara ayrıldıktan sonra, olası tekrar kullanılabilir malzemelerin kurtarılmalarıyla geri dönüşüme tabi tutulmaları, geri kalanların özel atık dolgu alanlarına gönderilmesi yer almıştır.

12.03.2007 ve 14.09.2009 tarihleri arasında 18 ay devam eden proje, İstanbul Büyükşehir Belediyesi AB İlişkileri Müdürlüğü ve Atık Yönetim Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülmüş olup, toplam bütçesi 739.899 Euro; İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesi 463.999 Euro olmuştur.

Ayrıntılı bilgi için:  http://www.ibb.gov.tr/sites/lifesmile/Documents/default.htm

15. ARCHIMEDES- Kentsel Dönüşüm ve Sürdürülebilir, Yenilikçi Akdeniz Ekonomik İşbirliği Projesi (Actions to Regenerate Cities and Help Innovative Mediterranean Economic Development Enhancing Sustanability)

Proje, MEDA programı kapsamında, yerel yönetimler için geliştirilen “MED-PACT Programı”nın 2006 yılı çağrısına yönelik hazırlanmıştır.
Projenin konusu, karşılıklı kamu-özel sektör ortaklığı kurmak ve yerel idareler, üniversiteler, araştırma enstitüleri, sivil sektör, kentsel dönüşüm, turizm ve kültürel miras kurumları arasında iyi uygulamalar ve tecrübelerin karşılıklı paylaşılmasıdır.
Projenin hedefleri, mevcut yerel kurumların kurumsal kapasitelerinin güçlendirmesi, kamu ve özel sektör işbirliğinin ve sivil toplumun harekete geçirilerek sürdürülebilir turizmin desteklenmesi ve değeri yeterince anlaşılmamış kültürel miras mülklerinin değerlerinin ortaya çıkarılmasına katkıda bulunulmasıdır.
İtalya’dan Venedik Belediyesi’nin lider ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin eş lider olduğu projede; Lübnan’dan Beyrut ve El-Mina Belediyeleri, İtalya’dan Cenova Belediyesi, Fransa’dan Bordo Belediyesi ve Cezayir’den Oran Belediyesi ortak; Marmara Belediyeler Birliği, Bulgaristan’dan Sofya Başkent Bölgesi, İtalya’dan Cenova Ticaret Odası ve Cenova Üniversitesi iştirakçi konumunda yer almıştır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin proje faaliyetleri arasında, Eminönü ile ilgili bir turist rehberinin ve turistik güzergâhı bilgilendirici ve yönlendirici levhaların hazırlanması; İstanbul efsaneleri, söylence ve ilginç hikâyeleri hakkında bir kitap basılması, hanlardan birinin rehabilitasyonu için fizibilite çalışması yapılması, Eminönü Belediyesi personeline yönelik eğitimler düzenlenmesi ve güzergâh hakkında uluslar arası bir konferans düzenlenmesidir.

Şubat 2007 ve Mart 2009 tarihleri arasında iki yıl devam eden proje, İstanbul Büyükşehir Belediyesi AB İlişkileri Müdürlüğünce yürütülmüş olup; toplam bütçesi 734.000 Euro, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesi ise 110.694 Euro olmuştur.

Ayrıntılı bilgi için:
  http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7588

16. Yerel Yönetimlerin AB Uyum Sürecine Katılımlarının Arttırılması
Proje, Türkiye’deki “Küçük Ölçekli Projeler Programı: Sivil Toplum Diyalogunun Güçlendirilmesi Programı”na yönelik hazırlanmıştır.

Projenin konusu, İlçe Belediyelerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde koordine edilerek, AB uyum sürecinde eğitilmeleridir.
Proje hedefi, İlçe Belediyeleri’nin AB uyum sürecinde eğitilmelerine katkı sağlamaktır.
Bahçeşehir Üniversitesi’nin lider olduğu projede, Centre International de Formation Européenne (CIFE) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ortak konumda yer almıştır.
Proje faaliyetleri kapsamında, İBB ve ilçe belediyelerinden seçilen personelin katılımı ile seminerler, yuvarlak masa toplantıları, eğitim programları düzenlenmiş ve bu eğitimlerin ardından gerçekleştirilen sınavda başarılı olan beş kişi eğitimin ikinci aşaması için Paris’e gönderilmiştir.

10 ay devam eden proje, İstanbul Büyükşehir Belediyesi AB İlişkileri Müdürlüğünce yürütülmüştür.
17. İstanbul’da Kentsel Hava Kalitesi Yönetimi İçin GIS (Coğrafi Bilgi Sistemi) Tabanlı Karar Destek Sisteminin Geliştirilmesi Projesi (Development of GIS Based Decision Support System for Urban Air Quality Management in the City of Istanbul)
Proje, “Çevre Mali Aracı LIFE TCY (Life-III) Programı”nın 2006 yılı çağrısına yönelik hazırlanmıştır.

Projenin konusu, İstanbul’daki üç ana kirlilik kaynağı olan endüstriyel, evsel ve trafik kaynaklı kirliliğin emisyon envanterinin çıkarılması ve GIS tabanlı bilgisayar programı ile dispersiyon modeli kullanılarak hava kalitesi yönetimi için karar destek sistemi geliştirilmesidir.

Projenin hedefi, İstanbul’da kirlilik veritabanını belirlemek ve bu doğrultuda önlem almaktır.
Projede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi lider, Dokuz Eylül Üniversitesi ortak konumda yer almıştır.

Proje faaliyetleri, organizasyon, bilgi toplama, eğitim, teknik çalışmalar ve yönetim olmak üzere beş ana başlık altında gerçekleştirilmiştir.
1 Şubat 2007 ve 1 Şubat 2009 tarihleri arasında iki yıl devam eden proje, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve AB İlişkileri Müdürlüklerince yürütülmüş olup, projenin toplam bütçesi 314.635 Euro, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesi ise 139.840 Euro olmuştur.

Ayrıntılı bilgi için: : http://www.ibb.gov.tr/airqualistanbul

18. Sihirli Eller Projesi ( Magic Hands )
Proje, “Hayat Boyu Öğrenme Gençlik Programı Eylem 1. Avrupa için Gençlik Programı, Alt Eylem: 1.1 Gençlik Değişimi”ne yönelik hazırlanmıştır.

Projenin konusu, farklı kültürlerden gelen dezavantajlı gençlerin dayanışma ve hoşgörü duygularının kültürel öğelerden yararlanılarak geliştirilmesidir.
Proje hedefleri, iki farklı kültürü temsil eden ve büyük bir çoğunluğu zihinsel engellilerden oluşan gençlerin sanatsal ve kültürel yönden kaynaşması ve sosyal adaptasyonlarının sağlanmasıdır. Proje ile tamamına yakını zihinsel engellilerden oluşan Türk gençlik grubu ve bir kısmı zihinsel engellilerden oluşan Hollandalı gençlik grubunun; müzik, folk dans, heykel, resim gibi çeşitli sanat dallarıyla kendilerini ifade etmeleri ve kültürlerini paylaşmaları desteklenmiştir.

Projede İstanbul Büyükşehir Belediyesi lider, Çağlayan Zihinsel Özürlüler Gösteri Sanatları Topluluğu ve Hollanda’dan Kleurrijke Dans Vakfı ortak konumda yer almıştır.
Proje faaliyetleri arasında, İstanbul’da ikamet eden 26 zihinsel özürlü genç ve bunların yanında dört genç ile üç grup lideri olmak üzere toplam 33 kişilik bir grubun Hollanda’nın Amsterdam kentinde dans ve müzik amaçlı çalışmalar yürüten 26 kişilik bir gruba yaptığı ziyaret ve bu ziyaret esnasında zihinsel özürlü gençlerle, engeli bulunmayan gençlerin müzik, ritim ve dans gibi sanatsal etkinliklerde buluşturulmaları yer almıştır.
1 Temmuz – 31 Kasım 2008 tarihleri arasında 6 ay devam eden proje, Özürlüler Müdürlüğü tarafından yürütülmüştür.

19. Konuşan Parmaklar Projesi ( Talking Fingers )

Proje, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı “Gençlik Programı - Eylem 1.2 Gençlik Girişimleri” başlığına yönelik hazırlamıştır.
Projenin konusu, işitme engelli çocuk ve gençlerin Türk İşaret Dili’ni kullanarak daha sağlıklı iletişim kurması ve Türk İşaret Dili’nin toplum tarafından iletişim aracı olarak kabul görmesinin sağlanmasıdır.

Projenin hedefleri, işitme özürlü çocukların ve gençlerin Türk Kültürüne ait öğeleri daha kolay öğrenmelerini ve daha sağlıklı iletişim kurmalarını sağlamak, Türk İşaret Dili’nin eğitimleri sırasında kullanılacak bir eğitim materyali oluşturmak ve eğitimlere kalite kazandırmaktır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Özürlüler Müdürlüğü’nün yürüttüğü projenin faaliyetleri arasında; 18 yaş altı işitme özürlülerin fiziksel/psikolojik ve zihinsel gelişimlerini olumlu yönde etkileyecek mesajlar verecek olan “Türk İşaret Dili ile Çekilmiş Keloğlan Masallar DVD”sinin hazırlanması; işitme özürlü bireylerle, hizmet sunumu sırasında iletişim kurması gereken bireylere verilen eğitimlerde kullanılan “Türk İşaret Dili Eğitim Kitabı” ve “Türk İşaret Dili Eğitim DVD”sinin çıkarılması bulunuyor. Ayrıca projede üretilen ürünlerle, İşaret Dili’nin işitme özürlü bireylerle iletişim kurmada önemli bir araç olduğu ve toplumun tüm kesimlerinde yaygınlaştırılması gerektiği mesajı da veriliyor.
5 aylık süreyi kapsayan Konuşan Parmaklar Projesi’nin toplam bütçesi 14667 Euro’dur.
Ayrıntılı bilgi için: http://konusanparmaklar.com/

20. ASJİP- Afet Stratejisi İletişim Paketi (ASJİP) Yöneticisi Eğitim Projesi ( Disaster Strategy Operation Package Manager Training Project )

Proje “Sivil Toplum Diyalogu Hibe Programı”na yönelik hazırlanmıştır.
Proje konusu, 25-40 yaş arasındaki 200 İETT şoförünün Güvenli Sürüş, İlk Yardım, Stres Yönetim, Sivil Savunma ve Afet, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Haritalama Bilgisi alanlarında eğitilmesidir.

Proje hedefleri, ekonomik ve sosyal gelişim için Türkiye’de sosyal diyalogun güçlendirilmesine katkı sağlamak; ikili sosyal diyalogu yerel düzeyde geliştirmek, İstanbul’un ağır risk özelliği taşıyan deprem gibi doğal afetlere ve trafik kazası gibi acil durumlara karşı hazırlıklı olmasına ortam hazırlamak, Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yerleşmesi ve gelişmesine katkıda bulunmaktır.
Hizmet-İş Sendikası’nın lider olduğu projede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakçi konumunda yer almıştır.

Projenin faaliyetleri arasında, deprem veya herhangi bir doğal afet anında, yoğun stres altında çalışabilmeleri için, 25–40 yaş arasındaki 200 İETT şoförüne güvenli sürüş teknikleri, iş sağlığı ve güvenliği, stres yönetimi, haritalama bilgisi, ilk yardım konularında teorik ve pratik eğitimleri verilmesi yer almıştır.

Kasım 2006 ve Temmuz 2007 arasındaki dönemde 8 ay devam eden proje, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT Genel Müdürlüğü ve AB İlişkileri Müdürlüklerince yürütülmüştür.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
AVRUPA BİRLİĞİ FONLARI BÜROSU
euoffice@ibb.gov.tr
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
IBBWEB