İbb Tube video izle video haberler video paylaş İBB Facebook Sayfası İBB'yi Twitter'dan takip edin! İBB Flickr İBB Youtube Televizyonu
Ana Sayfa > İstanbul Büyükşehir Belediyesi > İnteraktif Hizmetler > İhale Sayfa
İnteraktif Uygulama
e-belediye
 
İhale Sayfası
İhale Durumu: İhale Sonuçlanmadı
İhale Konusu: İtfaiye Daire Başkanlığı 2008 Yılı Yangın, Kurtarma, İlk Yardım ve Teknik Çalışmalar ile İlgili Personel Hizmet Alım İşi 6175
İhale Tarih ve Saati: 24.12.2007 10:30:00
İhale Kayıt No:
İlgili Müdürlük/Birim İtfaiye Destek Hizmetleri Müdürlüğü
İlgili Adres: Başakşehir Mah. 5.Etap 2.Kısım Osman Gazi Cd. Bila No Esenler/İstanbul
İlgili Telefon: 212 4882349
İlgili Faks: 212 4882354
İlgili E-Posta: akarahan@ibb.gov.tr
İhalenin Yapılacağı Yer: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası İhale Salonu Kat:4 Merter/İstanbul
İhale Türü: HİZMET ALIMI
İhale Usulü: Açık İhale
Niteliği ve Miktarı: Mühendis, Beden Eğitim Öğretmeni, Tekniker, Teknisyen, İtfaiye Eri, İtfaiye Eri-Cankurtaran ve İtfaiye Şoförü Olmak Üzere Toplam 1500 Personel ile Hizmet Alımı
Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri: İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 3 İtfaiye Müdürlüğü, Acil Yardım ve Cankurtarma Müdürlüğü ve Afet Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü ile bu Müdürlüklere bağlı birimlerin bulunduğu yer ve sorumluluk sahaları (İstanbul İl Sınırı) ve mücavir alanlardır.
İşin Süresi / Teslim Tarihi: İşin süresi 01.01.2008 tarihinden 31.12.2008 tarihine kadar 12 aydır.
Yeterlilik Başvurusu Tarihi:
İlan Tarihi:
İlan Sayısı:
İlan Metni:
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.3.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.7. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge
4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.
4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin % 5’ inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler.
4.2.2. İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleriİhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin yıl sonu bilançosu veya gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeler,İsteklinin; 
  a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması, 
  b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,
  c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.Serbest meslek erbabının vereceği ve ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, toplam gelir/toplam gider oranının son yılının veya son iki yıllık ortalamasının enaz (1,25) olması şartı aranır. Bu durumda yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.
4.2.3. İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler: İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin verilmesi. Bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için, teklif edilecek bedelin % 15’inden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise, teklif edilecek bedelin % 10’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeleri sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari kriterlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. İş deneyim belgeleri::İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %30 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,
4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler::İhale konusu işin yerine getirilmesinde idarece çalıştırılması öngöürlen personelin sayı ve nitelikleri aşağıda belirtildiği gibidir.Öngörülen Personel: 50 adet Mühendis (Makine ve/veya İnşaat ve/veya Elektrik-Elektronik ve/veya Ziraat ve/veya Elektrik ve/veya Kimya ve/veya Bilgisayar ve/veya Jeoloji ve/veya Endüstri ve/veya İşletme ve/veya Çevre ve/veya Gıda Mühendisi ve/veya Mimar ve/veya Kimyager ve/veya Elektrik, Elektronik Öğretmeni), 200 adet Eğitim fakültelerinin beden eğitimi öğretmenliği bölümünü veya fakültelerin beden eğitim bölümünü bitirenler, 100 adet İtfaiye Eri (Tercihen sağlık memuru veya anestezi teknisyeni veya acil tıp teknisyeni), 540 adet İtfaiye Eri, 150 adet İtfaiye Eri - Cankurtaran (3 ay deneyimli), 400 adet İtfaiye Şoförü, 3 adet Elektronik Mühendisi (2 yıl deneyimli), 2 adet Bilgisayar Mühendisi (2 yıl deneyimli), 3 adet İnşaat Mühendisi (2 yıl deneyimli), 3 adet Elektrik Mühendisi (2 yıl deneyimli), 5 adet Makine Mühendisi (2 yıl deneyimli), 4 adet İnşaat Teknikeri (2 yıl deneyimli), 3 adet Elektronik Teknisyeni (Telsiz konularında deneyimli, 2 yıl deneyimli), 8 adet Motor Teknisyeni (Motor Bölümü, 2 yıl deneyimli), 6 adet Bilgisayar Teknisyeni (Bilgisayar Bölümü, 2 yıl deneyimli), 8 adet Elektronik Teknisyeni (2 yıl deneyimli), 6 adet Teknisyen (Otomatik kumanda veya hidrolik pnomatik bölümü, 2 yıl deneyimli), 3 adet Marangoz (Marangoz ve/veya dekorasyon bölümü, 2 yıl deneyimli), 3 adet Elektrik Teknisyeni (2 yıl deneyimli), 3 adet Sıhhi Tesisat Teknisyeni (2 yıl deneyimli) olmak üzere toplam 1.500 adet personel.Anahtar Teknik Personel olarak aşağıda belirtilen sayı ve özellikteki personelin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde çalışıyor olduğu belgelenecektir.Özel sektörde geçen deneyim süresi ile ilgili meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde çalışmakta olduğu hususu ise personel adına prim ödendiğini veya personelin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.Anahtar Teknik Personel Listesi: 10 adet İnşaat Mühendisi (5 yıl deneyimli), 3 adet Elektrik Mühendisi (5 yıl deneyimli), 2 adet Makine Mühendisi (5 yıl deneyimli), 2 adet Elektrik-Elektronik Mühendisi (5 yıl deneyimli), 1 adet Bilgisayar Mühendisi (5 yıl deneyimli).   
4.3.3. Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgelerİstekli ihale konusu işi yerine getirmek için işin başından sonuna kadar bünyesinde aşağıda belirtilen ekipmanı bulunduracaktır.İsteklinin kendi malı olan ekipman için fatura, ekipman veya amortisman defterine kayıltlı olduğuna dair noter tespit tutanağı veya yeminli mali müşavir raporu ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir.Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütnamenin sunulması gerekir.Ekipman Listesi: 2 adet Binek Araç
4.3.4. Kalite ve standartda ilişkin belgelerİstekliler teknik hizmetler ve/veya mühendislik hizmetlerini kapsayan ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesini vereceklerdir.Bu belgenin Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur.Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir.Bu teyit yazısının ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur.Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir.  
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak , yangın, ilkyardım, kurtarma ve/veya teknik hizmetler yapmış olmak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale tüm isteklilere açıktır.İhalede yerli istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı İtfaiye Destek Hizmetleri Müdürlüğü Başakşehir Mah. 5.Etap 2.Kısım Osman Gazi Cd. Bila No Esenler/İstanbul adresinde görülebilir ve 78 YTL / Milyon TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler 24.12.2007 tarihi, saat 10:30 'a kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası İhale Salonu Kat:4 Merter/İstanbul adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
Şartname Bedeli: 78
Şartname Dosyaları :

Reklam / Hizmet Duyurusu


İklim Değişikliği Zirvesi
 
TRAFIK KAMERALARI
 
E-BEYANNAME
 
E-Sorgulama ve E-Ödeme
 
SEHIR REHBERI
 
BeyazMasa Başvuru Formu
 
Başkan Topbaş'a Kore Devlet Nişanı
 
12.Yıl İBB Yatırımları
 
Şehir Tiyatroları
 
eurodesk
 
Sosyal Tesisler
 
İBB'yi takip edin - Twitter
 
İBB'yi takip edin - Facebook
 
İBB Ücretsiz Spor
 
BELNET hizmete devam ediyor
 
İstanbul Spor Envanteri
 
İstanbul Bültenleri
 
istanbulmetrosu.com web sitesi
 
İBBWeb Tv
 
Kulliyat
 
E-Bülten Arşivi
 
2016 Yılı Bütçesi
 
T.C. Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık)
 
İFM Web Sitesi
 
Sağlık Hizmetleri Web Sitesi
 
Kamulaştırma Başvurusu
 
Kardeş Şehirler
 
Stratejik Plan
 
Tarihi Yarımada Yönetimi
 
İtfaiye
 
Zabıta