ana sayfa  iletişim  
İbb Tube video izle video haberler video paylaş İBB Facebook Sayfası İBB'yi Twitter'dan takip edin! İBB Flickr İBB Youtube Televizyonu
Ana Sayfa > İstanbul Büyükşehir Belediyesi > İnteraktif Hizmetler > İhale Sayfa
İnteraktif Uygulama
e-belediye
 
İhale Sayfası
İhale Durumu: İhale Sonuçlanmadı
İhale Konusu: 2009 Yılı İstanbul Darülaceze Müdürlüğü Sakin Bakım hizmet alımı işi 7153
İhale Tarih ve Saati: 25.12.2008 10:30:00
İhale Kayıt No:
İlgili Müdürlük/Birim İstanbul Darülaceze Müdürlüğü
İlgili Adres: Kayışdağı Cad. No:233 Kadıköy/İstanbul
İlgili Telefon: 212 4713460
İlgili Faks: 212 4713467
İlgili E-Posta: tkarali@ibb.gov.tr
İhalenin Yapılacağı Yer: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası İhale Salonu Kat: 4 Merter/İstanbul
İhale Türü: HİZMET ALIMI
İhale Usulü: Açık İhale
Niteliği ve Miktarı: İstanbul Darülaceze Müdürlüğü´nde 2009 Yılı İçinde Kartal Çocuk Evi, İsmem, Yakacık Huzur Evi ve Darülaceze Kayışdağı Tesislerinde Olmak Üzere 1240 Sakinin Her Türlü Bireysel Bakımı, Sağlık Kontrollerinin Düzenli Olarak Sağlanması, Yemek, Günlük Yaşam Aktiviteleri ile Rehabilitasyon İhtiyaçlarının Karşılanması Hizmet Alımı İşi.
Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri: İstanbul Darülaceze Müdürlüğü/Kayışdağı-Kadıköy/İstanbul
İşin Süresi / Teslim Tarihi: 01/01/2009 tarihinden 31/12/2009 tarihine kadar 12 (Oniki) aydır.
Yeterlilik Başvurusu Tarihi:
İlan Tarihi:
İlan Sayısı:
İlan Metni:
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;4.1.3.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,4.1.3.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.7. İstekliler, ihale konusu hizmetin alt yüklenicelere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge
4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.
4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin % 5’ inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler. 4.2.2. İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleriİhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin yıl sonu bilançosu veya gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeler,İsteklinin;    a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması,    b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,   c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.Serbest meslek erbabının vereceği ve ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, toplam gelir/toplam gider oranının son yılının veya son iki yıllık ortalamasının enaz (1,25) olması şartı aranır. Bu durumda yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz. 4.2.3. İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler: İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin verilmesi. Bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için, teklif edilecek bedelin % 15’inden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise, teklif edilecek bedelin % 10’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeleri sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari kriterlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. İş deneyim belgeleri::İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,
4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler::İhale konusu işin yerine getirilmesinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin sayı ve nitelikleri aşağıda belirtildiği gibidir.Öngörülen Personel: -Destek Hizmetler Birimi: 1 adet Araştırma Personeli, 4 adet Pratisyen Doktor, 1 adet Bahçe ve Çevre Bakım Sorumlusu, 8 adet Banyo Elemanı, 1 adet Basın Yayın Personeli, 1 adet Baş Teknisyen, 1 adet Bilgi İşlem Teknisyeni, 1 adet Sistem Programcısı, 1 adet Çocuk Gelişim Uzmanı, 1 adet Çocuk Psikiyatrisi, 2 adet Eğitim Görevlisi (Uzman Eğitici), 3 adet Halkla İlişkiler Görevlisi, 1 adet Psikiyatris, 1 adet Hukuk Servisi Görevlisi, 1 adet Organizasyon Görevlisi, 11 adet Psikolojik Danışman, 3 adet Sosyal Hizmet Uzmanı, 2 adet Sosyal İnceleme Personeli, 8 adet Sosyal Koordinatör, 1 adet Sosyal Proje Mimarı, 4 adet Sosyolog, 2 adet Spor ve Egzersiz Görevlisi, , 3 adet Süpervayzır, 4 adet Teknik Öğretmen, 1 adet Ergen Psikiyatrisi, 11 adet Çamaşırhane Personeli, 1 adet Müşahade Sorumlusu, 3 adet Odacı Çaycı, 6 adet Kafeterya Personeli, 1 adet Terzi, 45 adet Şoför, 3 adet Santral Operatörü, 22 adet Bahçe Bakım İşçisi, 5 adet Malzeme Dağıtım Personeli, 3 adet Sosyal Servis Görevlisi, 1 adet Sosyal Bakım Personeli, 34 adet Teknik İşler Personeli, 1 adet Eğitim Sorumlusu, 2 adet Yaşam Evi Personeli, 20 adet Büro Personeli, 5 adet Manevi Bakım Görevlisi, 1 adet İlaç Dağıtım Görevlisi, 2 adet Tanıtım Görevlisi, 1 adet Kafeteryalar Sorumlusu, 6 adet Kuaför, 1 adet Defin ve İbadethaneler Gör., 19 adet Hizmetli, 1 adet Ürün Satış Elemanı, 4 adet Bilgi İşlem Elemanı, 22 adet Hasta Bakıcı, 19 adet Sağlık Personeli, 5 adet Özürlü Hizmetli.-Yemekhane Birimi: 1 adet Aşçı Başı, 7 adet Aşçı, 5 adet Aşçı Yardımcısı, 1 adet Kasap, 1 adet Pastacı, 7 adet Bulaşıkçı, 1 adet Depocu, 4 adet Kahvaltıcı, 2 adet Meydancı, 2 adet Şoför, 30 adet Servis Elemanı.-Sakin Bakım Hizmet Birimi: 10 adet Bakım Hemşiresi (Sağlık Personeli), 158 adet Hasta Bakıcı, 135 adet Hizmetli, 20 adet Usta Öğretici, 42 adet Öğretmen/Eğitmen, 25 adet Çocuk Bakıcısı, 45 adet Grup Sorumlusu, 56 adet Yatalak Hasta Bakıcı, 59 adet Sağlık Personeli, 30 adet Bakım Elemanı olmak üzere toplam 952 adet personel.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak , sakin bakım hizmetleri, sağlık hizmetleri, rehabilitasyon hizmetleri, personel hizmetleri konusunda gerçekleştirilen işler yapmış olmak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale tüm isteklilere açıktır.İhalede yerli istekliler lehine %10 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı İstanbul Darülaceze Müdürlüğü Kayışdağı Cad. No:233 Kadıköy/İstanbul adresinde görülebilir ve 300 YTL / Milyon TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler 25.12.2008 tarihi, saat 10:30 'a kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası İhale Salonu Kat: 4 Merter/İstanbul adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
Şartname Bedeli: 300
Şartname Dosyaları :

Reklam / Hizmet Duyurusu


İklim Değişikliği Zirvesi
 
TRAFIK KAMERALARI
 
E-BEYANNAME
 
E-Sorgulama ve E-Ödeme
 
SEHIR REHBERI
 
BeyazMasa Başvuru Formu
 
Başkan Topbaş'a Kore Devlet Nişanı
 
12.Yıl İBB Yatırımları
 
Şehir Tiyatroları
 
eurodesk
 
Sosyal Tesisler
 
İBB'yi takip edin - Twitter
 
İBB'yi takip edin - Facebook
 
İBB Ücretsiz Spor
 
BELNET hizmete devam ediyor
 
İstanbul Spor Envanteri
 
İstanbul Bültenleri
 
istanbulmetrosu.com web sitesi
 
İBBWeb Tv
 
Kulliyat
 
E-Bülten Arşivi
 
2016 Yılı Bütçesi
 
T.C. Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık)
 
İFM Web Sitesi
 
Sağlık Hizmetleri Web Sitesi
 
Kamulaştırma Başvurusu
 
Kardeş Şehirler
 
Stratejik Plan
 
Tarihi Yarımada Yönetimi
 
İtfaiye
 
Zabıta