ana sayfa  iletişim  
İbb Tube video izle video haberler video paylaş İBB Facebook Sayfası İBB'yi Twitter'dan takip edin! İBB Flickr İBB Youtube Televizyonu
Ana Sayfa > İstanbul Büyükşehir Belediyesi > İnteraktif Hizmetler > İhale Sayfa
İnteraktif Uygulama
e-belediye
 
İhale Sayfası
İhale Durumu: İhale Sonuçlanmadı
İhale Konusu: İstanbul Metrosu III. Aşama IV. Levent - Ayazağa Kesimi Depo Sahası ve Bağlantı Hatları İkmal İnşaatı yapım işi 5795
İhale Tarih ve Saati: 21.08.2007 14:00:00
İhale Kayıt No:
İlgili Müdürlük/Birim
İlgili Adres: M.Nezihi Özmen Mah. Kasım Sok. No: 62 34010 Merter-Güngören/İstanbul
İlgili Telefon: 212 4494175
İlgili Faks: 212 4494180
İlgili E-Posta: raylisistem@ibb.gov.tr
İhalenin Yapılacağı Yer: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası İhale Salonu Kat: 4 Merter/İstanbul
İhale Türü: YAPIM
İhale Usulü: Açık İhale
Niteliği ve Miktarı: İstanbul Metrosu Iv.Levent -Ayazağa Kesimi´nin, Atatürk Oto Sanayi Sonrası Yer Alan Makas Tüneli (Hat 1: Km=22+405.338, Hat 2:km=22+429.875) ile Hacı Osman İstasyonu Kuyruk Tüneli Sonu (Hat 1:km=24+515.487, Hat 2:km=24+548.175) Arası Tünel İnşaatı, Darüşşafaka ve Hacı Osman İstasyonları İnşaatı, Depo Sahası İstasyon Binası Temel Altı Zemin İyileştirmesi, Depo Sahası Kazı İksa Sistemlerinin İlave İşleri ve Bu Yapılarla İlgili İdare Tarafından Verilecek Kesin Projeler Doğrultusunda Uygulama Projelerinin Hazırlanması İşi.
Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri: İstanbul
İşin Süresi / Teslim Tarihi: Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren7 (Yedi) gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır Yer tesliminden itibaren 540 (Beşyüzkırk) takvim günüdür.
Yeterlilik Başvurusu Tarihi:
İlan Tarihi:
İlan Sayısı:
İlan Metni:

 4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
 4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
 4.1.1. Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış , tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.3.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.3.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.7. İstekliler, ihale konusu yapım işinde, alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklifleri ekinde vereceklerdir.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge.
4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.
4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler,
4.2.2. İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleriİsteklinin, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya bilançonun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeler,İsteklinin;
 a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması ,
 b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,10 olması ,
 c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’ den küçük olması,yeterlik kriterleridir ve sunulan belgelerde yukarıda sayılan bu üç kriter birlikte aranır.  Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son üç yıla kadarki belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler: İsteklinin, ihalenin yapıldığı yıldan önceki son üç yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosunun ve taahhüdü altındaki ve bitirdiği yapım işi miktarını gösteren hakediş raporları veya benzeri belgeler,Bu belgelerde, son üç yılın ortalamasının; toplam ciro için isteklinin teklif edeceği bedelin % 15’inden, yapım işleri geliri için ise isteklinin teklif edeceği bedelin % 12’sinden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve buna ilişkin belgeleri sunan istekli yeterli kabul edilecektir.Bu şartları son üç yılda sağlayamayan istekliler, son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan yılların ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılacaktır.
 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
 4.3.1. İş deneyim belgeleri::İsteklinin, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70’i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin %100 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,
4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler 
  a) Anahtar Teknik Personel olarak aşağıda belirtilen sayı ve özellikteki personelin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde çalışıyor olduğu belgelenecektir.Özel sektörde geçen deneyim süresi ile ilgili meslek odası üye kayıt süresini gösteren belgeyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde çalışmakta olduğu hususu ise, personel adına prim ödendiğini veya personelin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir.Anahtar Teknik Personel Listesi: 1 adet Mühendis (İnş.Müh., 5 yıl deneyimli), 1 adet Mühendis veya Mimar (İnşaat Müh., veya Mimar, 5 yıl deneyimli), 1 adet Mühendis (Elektrik Müh., 5 yıl deneyimli), 1 adet Mühendis (Jeoloji Müh., 5 yıl deneyimli), 1 adet Mühendis (Makina Müh., 5 yıl deneyimli)Anahtar Teknik Personelin en az 5 yıl deneyimli olması yeterlidir.  
  b) İstekli ihale konusu işi yerine getirmek için aşağıda belirtilen teknik personeli çalıştıracağına dair teknik personel taahhütnamesi verecektir.Teknik Personel Listesi: 1 adet Proje Müdürü (Mühendis, 15 yıl deneyimli), 1 adet Yapım Müdürü (İnş.Müh., 10 yıl deneyimli), 2 adet Şantiye Şefi (İnş.Müh.,10 yıl deneyimli), 1 adet İnşaat Mühendisi (5 yıl deneyimli), 1 adet Jeoloji Mühendisi (5 yıl deneyimli), 1 adet Mimar (10 yıl deneyimli), 1 adet Elektrik Mühendisi (10 yıl deneyimli), 1 adet Makina Mühendisi (10 yıl deneyimli), 1 adet Harita Mühendisi (10 yıl deneyimli), 1 adet Kalite Kontrol Mühendisi (Mühendis, 10 yıl deneyimli)
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak , Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ´de yer alan G/I Grubu işleri yapmış olmak kabul edilecektir. ve ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği ve Jeoloji Mühendisliği diplomaları dir
5. İhale tüm isteklilere açıktır. İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır
6. İhale dokümanı Raylı Sistem Müdürlüğü M.Nezihi Özmen Mah. Kasım Sok. No: 62 34010 Merter-Güngören/İstanbul adresinde görülebilir ve 1,500 YTL / Milyon TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
7. Teklifler ihale saatine kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası İhale Salonu Kat: 4 Merter/İstanbul adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
9. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ´ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.
11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif veremezler.

Düzeltme İlanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Müdürlüğü
İhale kayıt numarası  : 2007/86706
1- İdarenin
   a) Adresi :M.Nezihi Özmen Mah. Kasım Sok. No: 62 34010 Merter-Güngören/İstanbul
   b) Telefon ve Faks Numarası :212 4494175 -
   c) Elektronik Posta Adresi (varsa) :raylisistem@ibb.gov.tr
2- İhale Konusu Yapım İşinin
   a) Adı :İstanbul Metrosu III. Aşama IV. Levent - Ayazağa Kesimi Depo Sahası ve Bağlantı Hatları İkmal İnşaatı
   b) İhale Tarih/Saat :21.08.2007-14:00
3- Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı Kamu İhale Bülteni Tarihiı :12.07.2007
4- Düzeltilen Madde ve/veya Maddeler :
 İhale konusu işin adı aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir. - İstanbul Metrosu III. Aşama IV. Levent - Ayazağa Kesimi, Seyrantepe Depo Sahası ve Bağlantı Hatları İkmal İnşaatı Yapım İşi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.


 
 

 

Şartname Bedeli: 1500
Şartname Dosyaları :

Reklam / Hizmet Duyurusu


İklim Değişikliği Zirvesi
 
TRAFIK KAMERALARI
 
E-BEYANNAME
 
E-Sorgulama ve E-Ödeme
 
SEHIR REHBERI
 
BeyazMasa Başvuru Formu
 
Başkan Topbaş'a Kore Devlet Nişanı
 
12.Yıl İBB Yatırımları
 
Şehir Tiyatroları
 
eurodesk
 
Sosyal Tesisler
 
İBB'yi takip edin - Twitter
 
İBB'yi takip edin - Facebook
 
İBB Ücretsiz Spor
 
BELNET hizmete devam ediyor
 
İstanbul Spor Envanteri
 
İstanbul Bültenleri
 
istanbulmetrosu.com web sitesi
 
İBBWeb Tv
 
Kulliyat
 
E-Bülten Arşivi
 
2016 Yılı Bütçesi
 
T.C. Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık)
 
İFM Web Sitesi
 
Sağlık Hizmetleri Web Sitesi
 
Kamulaştırma Başvurusu
 
Kardeş Şehirler
 
Stratejik Plan
 
Tarihi Yarımada Yönetimi
 
İtfaiye
 
Zabıta