ana sayfa  iletişim  
İbb Tube video izle video haberler video paylaş İBB Facebook Sayfası İBB'yi Twitter'dan takip edin! İBB Flickr İBB Youtube Televizyonu
Ana Sayfa > İstanbul Büyükşehir Belediyesi > İnteraktif Hizmetler > İhale Sayfa
İnteraktif Uygulama
e-belediye
 
İhale Sayfası
İhale Durumu: İhale Sonuçlanmadı
İhale Konusu: Katı Atık Projesi Kapsamındaki Tesislerin Teknik Çalışmaları, Bakım, Onarımı, Yeni Sıhhi Depolama Sahalarının Yapımı ve Mevcut Sıhhi Depolama Sahalarına Gelen Katı Atıkların Bertarafı ve Geri Kazanımı hizmet alımı işi 4013
İhale Tarih ve Saati: 09.05.2006 10:30:00
İhale Kayıt No:
İlgili Müdürlük/Birim Atık Yönetimi Müdürlüğü
İlgili Adres: Piyalepaşa Bulvarı Baruthane Çöp Aktarma İstasyonu Yanı Şişli / İstanbul
İlgili Telefon: 212 2300505
İlgili Faks: 212 2345740
İlgili E-Posta: celalsevencan@ibb.gov.tr
İhalenin Yapılacağı Yer: İstanbul Büyükşehir Belediyesi İhale Salonu Kat: 4 Merter/ İstanbul
İhale Türü: HİZMET ALIMI
İhale Usulü: Açık İhale
Niteliği ve Miktarı: yaklaşık olarak 12.000.000 ton katı atığın bertarafına ait hizmet alımı
Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Alanı Oda Yeri - Kemerburgaz - Eyüp/İstanbul
İşin Süresi / Teslim Tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş) takvim günü içinde işe başlanır. İşe başlama tarihinden itibaren 31/12/2008 tarihine kadardır.
Yeterlilik Başvurusu Tarihi:
İlan Tarihi:
İlan Sayısı:
İlan Metni:
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.3.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.7. İstekliler, ihale konusu hizmetin alt yüklenicelere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge
4.1.9. Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname.
4.1.10. Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.
4.2- Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler
Teklif edilen bedelin % 5’ inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler.
4.2.2. İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin yıl sonu bilançosu veya gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeler,
İsteklinin;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,
yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği ve ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, toplam gelir/toplam gider oranının son yılının veya son iki yıllık ortalamasının enaz (1,25) olması şartı aranır. Bu durumda yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.
4.2.3. İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin verilmesi.
Bu belgelerdeki tutarların; toplam ciro için, teklif edilecek bedelin % 12’sinden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise, teklif edilecek bedelin % 8’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeleri sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler, bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari kriterlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. İş deneyim belgeleri
İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,
4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler
a) İstekli ihale konusu işi yerine getirmek için aşağıda belirtilen 175 adet teknik personeli çalıştırdığına veya çalıştıracağına dair taahhütname verecektir.
Teknik Personel Listesi: 2 adet Çevre Mühendisi (5 yıl deneyimli), 1 adet Makina Mühendisi (5 yıl deneyimli), 4 adet Elektrik Formeni, 5 adet Makine Formeni, 6 adet Vardiya Amiri, 46 adet İş Makinası Operatörü, 10 adet Ağır Vasıta Şoförü, 24 adet Kantar Operatörü, 21 adet Düz İşçi (Saha Elemanı), 3 adet Usta (Elektrikçi), 24 adet Tamir Bakım Elemanı, 20 adet Saha Görevlisi (İşçi), 9 adet İdari Personel
Ayrıca 1 adet Doktor (Pratisyen veya Uzman Doktor) haftada 2 yarım gün (Salı, Perşembe) olmak üzere iş yerinde görev yapacaktır.
b) İstekli, kendisinin veya yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgelerini verecektir.
4.3.3. Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler
İstekli ihale konusu işi yerine getirmek için işin başından sonuna kadar bünyesinde aşağıda belirtilen ekipmanı bulunduracaktır. İsteklinin kendi malı olan ekipman için fatura, ekipman veya amortisman defterine kayıtlı olduğuna dair noter tesbit tutanağı veya yeminli mali müşavir raporu ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütnamenin sunulması gerekir.
Ekipman Listesi:
İdarenin Vereceği Araçlar ODA YERİ  KÖMÜRCÜODA TOPLAM
Dozer 2 1 3
Kompaktör 1 3 4
Lastikli Yükleyici 1 1 2
Scraper 1 1 2
Greyder 1 1 2
Arazöz 1 1 2
Damperli Kamyon 4 2 6
Çekici (TIR) 1 - 1
Jeneratör 1 1 2
TOPLAM 13 11 24
Yükleniciden İstenen Araçlar 
  
  
 
Dozer 3 2 5
Kompaktör 4 2 6
Lastikli Yükleyici 1 - 1
Paletli Excavatör 2 2 4
Paletli Yükleyici 2 2 4
Silindir 1 - 1
Jeneratör 3 - 3
Damperli Kamyon 3 2 5
Çift Kabinli Kamyonet 1 1 2
Arazöz 1 1 2
TOPLAM 21 12 33
GENEL TOPLAM 34 23 57
4.3.4. Kalite ve standartda ilişkin belgeler
İhale konusu iş ile ilgili olarak ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış, aşağıda belirtilen kalite belgelerini sunacaklardır.
-ISO 9001 -2000 Kalite Yönetim Sistem Belgesi
-ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem Belgesi
4.4- Bu ihalede benzer iş olarak,  Katı Atık Depolama Sahası İşletme İşlerini yapmış olmak kabul edilecektir.  
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.     
6- İhale tüm isteklilere açıktır.
İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.
7- İhale dokümanı Katı Atık Yönetimi Müdürlüğü Piyalepaşa Bulvarı Baruthane Çöp Aktarma İstasyonu Yanı Şişli / İstanbul adresinde görülebilir ve 100 YTL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8- Teklifler 09/05/2006, saat 10:30´a kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi İhale Salonu Kat: 4 Merter/ İstanbul adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9- İstekliler tekliflerini, Her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3´ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
Şartname Bedeli: 100
Şartname Dosyaları :

Reklam / Hizmet Duyurusu


İklim Değişikliği Zirvesi
 
TRAFIK KAMERALARI
 
E-BEYANNAME
 
E-Sorgulama ve E-Ödeme
 
SEHIR REHBERI
 
BeyazMasa Başvuru Formu
 
Başkan Topbaş'a Kore Devlet Nişanı
 
12.Yıl İBB Yatırımları
 
Şehir Tiyatroları
 
eurodesk
 
Sosyal Tesisler
 
İBB'yi takip edin - Twitter
 
İBB'yi takip edin - Facebook
 
İBB Ücretsiz Spor
 
BELNET hizmete devam ediyor
 
İstanbul Spor Envanteri
 
İstanbul Bültenleri
 
istanbulmetrosu.com web sitesi
 
İBBWeb Tv
 
Kulliyat
 
E-Bülten Arşivi
 
2016 Yılı Bütçesi
 
T.C. Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık)
 
İFM Web Sitesi
 
Sağlık Hizmetleri Web Sitesi
 
Kamulaştırma Başvurusu
 
Kardeş Şehirler
 
Stratejik Plan
 
Tarihi Yarımada Yönetimi
 
İtfaiye
 
Zabıta