ana sayfa  iletişim  
İbb Tube video izle video haberler video paylaş İBB Facebook Sayfası İBB'yi Twitter'dan takip edin! İBB Flickr İBB Youtube Televizyonu
Ana Sayfa > İstanbul Büyükşehir Belediyesi > İnteraktif Hizmetler > İhale Sayfa
İnteraktif Uygulama
e-belediye
 
İhale Sayfası
İhale Durumu: İhale Sonuçlanmadı
İhale Konusu: Mikrobölgeleme Rapor ve Harita Hizmeti Alınacaktır 2991
İhale Tarih ve Saati: 03.08.2005 14:00:00
İhale Kayıt No:
İlgili Müdürlük/Birim Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü
İlgili Adres: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zemin ve Deprem İnceleme Müdürlüğü Saraçhane/İstanbul
İlgili Telefon: 212 4494000
İlgili Faks:
İlgili E-Posta: mbas@ibb.gov.tr
İhalenin Yapılacağı Yer: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu Saraçhane / İstanbul
İhale Türü: HİZMET ALIMI
İhale Usulü: Açık İhale
Niteliği ve Miktarı: İstanbul İli, Avrupa Yakasında (Güney) Mikrobölgeleme rapor ve haritalarının yapılması
Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri: İstanbul İli
İşin Süresi / Teslim Tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş) takvim günü içinde işe başlanır. İşe başlama tarihinden itibaren 490 (Dörtyüzdoksan) takvim günüdür.
Yeterlilik Başvurusu Tarihi:
İlan Tarihi:
İlan Sayısı:
İlan Metni:
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içersinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.3.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.3.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname, 
4.1.5. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.7. İstekliler, ihale konusu hizmetin alt yüklenicelere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belge
4.1.9. Gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri ile sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname,
4.1.10. İş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.2.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 5’ inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler.
4.2.2. İsteklinin bilançosu veya eşdeğer belgeleri
İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin yıl sonu bilançosu veya gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeler,
İsteklinin; 
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,50 olması, 
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,10 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,75’den küçük olması,
yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Bu şartları bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan son iki yılın ortalaması üzerinden asgari değerlerin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.Serbest meslek erbabının vereceği ve ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, toplam gelir/toplam gider oranının son yılının veya son iki yıllık ortalamasının enaz (1,25) olması şartı aranır. Bu durumda yukarıda bilançolar veya gerekli görülen bölümler üzerinden hesaplanacak oranlar aranmaz.
4.2.3. İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam cirosunu gösteren gelir tablosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgelerin verilmesi. Bu belgelerin; son yıl değerlerinin, toplam ciro için, teklif edilecek bedelin % 15’inden, ihale konusu hizmet işleri ile ilgili gelirleri için ise, teklif edilecek bedelin % 10’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde, sözleşme bedelinin en az %70’i oranında gerçekleştirdiği veya en az % 50’si oranında denetlediği veyahut yönettiği, idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren ve teklif bedelinin %25 oranından az olmamak üzere, tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi,
4.3.2. İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler:
a) İstekli ihale konusu işi yerine getirmek için aşağıda belirtilen teknik personeli çalıştırdığına veya çalıştıracağına dair taahhütname verecektir.
Teknik Personel Listesi: 1 adet Proje Yöneticisi (İhale konusu iş ile benzer işlerde deneyime sahip, mesleğinde en az 15 yıl tecrübeli ve uzmanlık kazanmış mühendislik diplomasına haiz.), 3 adet Proje Yöneticisi Yardımcısı (1 adet mesleki nitelikleri jeoloji ve/veya jeoteknik konularına hakim en az 10 yıl tecrübeli jeoloji mühendisi veya jeoloji yüksek mühendisi + 1 adet Mühendislik Jeofiziği veya zemin dinamiği deneyimi olan veya mühendislik sismolojisi konusunda bilgili en az 10 yıl tecrübeli Jeofizik Mühendisi veya Yüksek Mühendisi. + 1 adet mesleki nitelikleri imar, planlama, şehircilik konularına hakim en az 10 yıl tecrübeli şehir plancısı), 6 adet Jeolog veya Jeoloji Mühendisi veya Jeoloji Yüksek Mühendisi (Müh. Jeolojisi ve/veya Jeoteknik konusunda deneyimli), 5 adet Jeofizik Mühendisi veya Jeofizik Yüksek Mühendisi (Müh. Jeofiziği konusunda deneyimli), 5 adet İnşaat Mühendisi veya İnşaat Yüksek Mühendisi (Jeoteknik konusunda deneyimli)1 adet Şehir Plancısı (konusunda tecrübeli), 1 adet Meteorolog (konusunda tecrübeli), 1 adet Mimar (konusunda tecrübeli), 1 adet Jeomorfolog veya Coğrafyacı (konusunda tecrübeli), 1 adet GIS uzmanı (GIS konusunda uzman)
Anahtar Teknik Personel olarak aşağıda belirtilen sayı ve özellikteki personelin ihale konusu hizmetin uzmanı olduğu, ihale tarihinden önce işe alınmış ve halen isteklinin bünyesinde çalışıyor olduğu belgelenecektir.
Özel sektörde geçen deneyim süresi ile ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle; isteklinin bünyesinde çalışmakta olduğu hususu ise, personel adına prim ödendiğini veya personelin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir. İnternetten alınan e-bildirgeler SSK onaylı olmak zorundadır. Ayrıca anahtar personele ait diplomalar da ibraz edilecektir.
Anahtar Teknik Personel Listesi: 1 adet asgari 5 yıl tecrübeli Jeoloji Mühendisi (veya jeolog veya Jeoloji Yüksek Mühendisi veya Jeofizik Mühendisi veya Jeofizik Yüksek Mühendisi veya Jeofizikçi), 1 adet asgari 5 yıl tecrübeli İnşaat Mühendisi (veya İnşaat Yüksek Mühendisi) 
b) İstekli, kendisinin veya yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelin mesleki ve teknik eğitimlerini gösteren diploma ve oda kayıt belgelerini verecektir.
4.3.3. Makine ve diğer ekipmana ilişkin belgeler:
İstekli ihale konusu işi yerine getirmek için işin başından sonuna kadar bünyesinde aşağıda belirtilen ekipmanı bulunduracaktır. İsteklinin kendi malı olan ekipman için fatura, ekipman veya amortisman defterine kayıtlı olduğuna dair noter tesbit tutanağı veya yeminli mali müşavir raporu ya da serbest muhasebeci mali müşavir raporu ile tevsik edilir. Taahhüt edilerek temin edilecek ekipman için ise, noter onaylı taahhütnamenin sunulması gerekir.
Ekipman Listesi: En az 25 adet Rotari Sulu Sistem Zemin Sondaj Makinası, En az 4 adet Uluslararası Standartlara Uygun Digital Mühendislik Sismograf Cihazı, En az 4 adet Uluslararası Standartlara Uygun Elektrik Özdirenç Cihazı
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak , sondaj, jeolojik haritalama, araştırma çukuru, jeofizik veya mekanik sondaj yöntemleri uygulanarak Jeoloji, Jeofizik, Mikrobölgeleme, Deprem Risk Analizi veya Yerleşime Uygunluk Haritalarının ve bunlara ait etüt raporlarının hazırlanması işleri kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale tüm isteklilere açıktır. İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır
7. İhale dokümanı Zemin ve Deprem İnceleme Müdürlüğü Gençtürk Cad. Yiğitalp İş Merkezi No: 22 Laleli/İstanbul adresinde görülebilir ve 800 YTL / Milyon TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler 03.08.2005 tarihi, saat 14:00 ´a kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu Saraçhane / İstanbul adresine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3´ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
Şartname Bedeli: 800000000
Şartname Dosyaları :

Reklam / Hizmet Duyurusu


İklim Değişikliği Zirvesi
 
TRAFIK KAMERALARI
 
E-BEYANNAME
 
E-Sorgulama ve E-Ödeme
 
SEHIR REHBERI
 
BeyazMasa Başvuru Formu
 
Başkan Topbaş'a Kore Devlet Nişanı
 
12.Yıl İBB Yatırımları
 
Şehir Tiyatroları
 
eurodesk
 
Sosyal Tesisler
 
İBB'yi takip edin - Twitter
 
İBB'yi takip edin - Facebook
 
İBB Ücretsiz Spor
 
BELNET hizmete devam ediyor
 
İstanbul Spor Envanteri
 
İstanbul Bültenleri
 
istanbulmetrosu.com web sitesi
 
İBBWeb Tv
 
Kulliyat
 
E-Bülten Arşivi
 
2016 Yılı Bütçesi
 
T.C. Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık)
 
İFM Web Sitesi
 
Sağlık Hizmetleri Web Sitesi
 
Kamulaştırma Başvurusu
 
Kardeş Şehirler
 
Stratejik Plan
 
Tarihi Yarımada Yönetimi
 
İtfaiye
 
Zabıta