GELİRLER MÜDÜRLÜĞÜ

Otopark Ücreti

REKLAM ADI:
OTOPARK ÜCRETİ
KISA BİLGİ:
3194 sayılı İmar Kanununun 37. ve 44. maddelerine dayanarak Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde inşaat yapacak mükellefler yapılan inşaatın m2'sine göre otopark yeri bırakmak veya otopark ücreti ödemek zorundadırlar.
Otopark Ücreti ile ilgili işlemler
1. Bayındırlık ve İskan Bakanlığının 01.07.1993 tarih ve 21624 Sayılı Otopark Yönetmeliğinin geçici 5. maddesine ilişkin yönetmelik hakkında İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.12.1993 tarih ve 1063 sayılı kararı ile otopark yönetmeliğinin 10/5 maddesinde ''Otopark bedelinin %25'i yapı ruhsatiyesinin verilmesi sırasında nakit olarak , bakiyesi 18 (onsekiz) ay içinde 9 (dokuz) eşit taksitle, Büyükşehir Belediyesinin ilgili İlçe Belediye Başkanlığı adına açılan hesabına yatırılır.

2. Yapı ruhsatını almak için otopark ücretini yatırmak isteyen Mükellef ilgili İlçe Belediyesine başvurur.

3. Mükellef otopark ücretinin %25'ini peşin olarak İlçe belediyesi tarafından bildirilen Büyükşehir Belediyesine ait emanet hesabına yatırır.

4. Otopark Ücretinin kalan % 75'i dokuz(9) eşit taksitte aynı hesaba yatırılır.

5. Bu bedelin yatırılmaması durumunda Büyükşehir Belediyesince tapuya haciz şerhi konulur ve ücret Amme Alacakları Kanunu hükümlerine göre tahsil olunur.

BİLGİ İÇİN: 1.Ücret ile ilgili sorunlar için Gelirler Müdürlüğü'nün 0212 449 43 64 -0212 449 43 65
nolu telefonlarından ve http://www.ibb.gov.tr 'den bilgi alınabilir.
ÖRNEK FORM EKLER