ana sayfa  iletişim  
Ana Sayfa > İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İnteraktif Uygulama
e-belediye
 
Meclis Kararları
Karar Özeti:
Avcılar Petrol Ofisi Cad. Projesine ilişkin  1/5000 ve 1/1000 ölç. pln tadilatı.
Karar Tarihi:15.03.2013
Karar No:680
Dosya No:680
Karar:

Planlama Müdürlüğü’nün 26/ 02 /2013 gün ve 2013-94 sayılı yazısında;

İLGİ: a) Ulaşım Daire Başkanlığı, Ulaşım Planlama Müdürlüğü'nün 04.01.2013 gün ve M.34.0.       İBB.0.14.69-310.01./TN:11686-51 sayılı yazısı ve eki 1/5000 ve 1/1000 ölç. plan  
b) Başkanlığımızın 20.8.2004 gün, S/89-S/90 sayılı Genelgesi ve Başkanlık Oluru.

TALEP
İlgi (a) yazıda; Avcılar İlçesinde UTK kararı alınan “Avcılar Petrol Ofisi Caddesi Yol Uygulama Projesine ilişkin hazırlanan teklif 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan tadilatı paftalarının 5216 sayılı yasanın 7/c maddesine göre İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne iletilmesi talep edilmektedir.

PLANLARDAKİ DURUMU
İlgi (a) yazı ekinde teklif edilen alan 15.12.2006 onanlı, 1/5000 ölçekli Avcılar Nazım İmar Planında ve 28.08.2008 t.t.li 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında; tadilat yapılan kısım 25 metre genişliğindeki Yol Alanında ve Ticaret+Hizmet Alanında  ve 28.03.2010 t.t.li 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli Avcılar Petrol Ofisi Caddesi Yol Uygulama Projesi planında ise 37 metre genişliğindeki Yol ve Kavşak Alanında kalmaktadır.

İLGİLİ KURUM GÖRÜŞLERİ 
Teklife ilişkin işlem dosyasında İSKİ Genel Müdürlüğünün ve Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünün kurum görüşleri bulunmaktadır.

Zemin ve Deprem İnceleme Müdürlüğü’nün 07.11.2012 gün ve 06/2210 sayılı görüş yazısında;
“Planlama alanı, Mikrobölgeleme Projesi kapsamında hazırlanan imar planına esas 1/2000 Ölçekli "Yerleşime Uygunluk Haritalarında; kısmen "ÖA-2b(Stabilite Tehlikesinin Görüldüğü, Hafif-Orta Mühendislik Önlemlerinin Alınması Gereken Alanlar)" ve kısmen de "ÖA-6b(Yapay Dolgu(ÖA-4b) ile Stabilité Tehlikesinin(ÖA-2b) birlikte görüldüğü, Hafif-Orta Mühendislik Önlemlerinin Alınması Gereken Karmaşık Sorunlu Alanlar)" lejantlı sınırlar içerisinde kalmaktadır. Bu haritalara ait raporda da, söz konusu alanlarda karşılaşılabilecek problemlerle ilgili hususlar açıklanmış olup, planlama ve inşaat aşamalarında uyulması ve uygulanması gereken önlem ve öneriler belirtilmiştir. Bu alanlarda; yer yer 4.5 metre kalınlığa ulaşan yapay dolgu ve altında stabilité sorunlarının görüldüğü kil, silt ve kumlu seviyeler yer alır. Stabiliteyi olumsuz etkileyebilecek eğime sahiptirler ve yer altı suyu problemi içerirler. Stabiliteyi etkileyen kayma yüzeyleri 3-10 metre arası derinlikte tahmin edilmektedir. Bu alanlarda, uygulama öncesinde yapılacak çalışmalarda stabilité sorunu ayrıntılı olarak araştırılmalı ve gerekli görülen yerlerde zemin hareketleri izlenerek elde edilecek veriler ışığında uygulanacak önlem projeleri hazırlanmalıdır. Ayrıca, yapılacak çalışma yol güzergah projesi çalışması olması nedeniyle, uygulama aşamasında çevre yapıların güvenliği göz önüne alınmalı ve stabiliteyi olumsuz yönde etkileyecek kazı veya dolgu çalışmaları yapılmamalı, gerekli görülen tüm mühendislik önlemleri alınmalıdır.
Sonuç olarak; ilgi yazı talebi plan tadilatı teklifi yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda değerlendirilmiştir. Yukarıda ve rapor örneğinde belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak zemin etüt çalışmalarının bu hususları da içerecek şekilde yapılması ve bu doğrultuda uygulamaya gidilmesi koşuluyla, ilgi yazı talebi plan tadilatının yapılması jeolojik bakımdan uygun görülmektedir. Ayrıca, Mikrobölgeleme Projesi kapsamında proje güzergahı üzerinde yapılan "Mekanik Sondaj Çalışmalarına ait "Sondaj Loğları" yazımız ekinde verilmekte olup, söz konusu bilgilerin kamu kaynaklarının daha verimli kullanımı açısından proje kapsamında kullanılmasında fayda bulunmaktadır.” denmektedir.

İSKİ Genel Müdürlüğünün  22.11.2012 tarih, 01.04/571071 sayılı yazısında;
Bahse konu alan ile ilgili İdaremiz altyapı görüşü aşağıda sıralanmıştır;
1) “Söz konusu plan sahası yüzeysel su kaynaklarımızın su toplama havzası dışında kalmakta olup, plan sahası dahilinde mevcut ve planlanan içmesuyu ve atıksu-yağmursuyu tesislerimizi gösterir paftalar yazımız ekinde gönderilmektedir. Yazımız ekinde gönderilen hatlarımızın geçtiği güzergahlar imar planlarında imar yolu veya yeşil alan olarak korunmalıdır.
2) Rehabilitasyon Projesi uygulanacak yol üzerinden planlanan yağmursuyu kolektörü geçmektedir. (Firüzköy Tüneli) Yapılacak çalışmalarda tünel hattı göz önünde bulundurulmalıdır.
3) İdaremize ait her türlü mevcut ve planlanan tesislerimiz ile iş sonu projesi ayrıca tarafımıza ulaşmamış İSKİ'de kaydı bulunmayan, Belediyesince ya da halk tarafından yapılmış altyapı tesisleri aynen korunmalıdır.
4) Ana isale hatlarımız dışında yeri değişecek mevcut tesislerimizin bulunması halinde deplase bedelleri karşılanması, ne şekilde deplase edileceğine dair proje hazırlanmadan önce İdaremiz ile mutabakat sağlanması ve tarafınızca hazırlanacak uygulama projelerinin İdaremize tasdik ettirilmesi gerekmektedir.
5) Sözkonusu plan sahası içerisinde yapılacak plan tadilatında mevcut duruma göre yoğunluğun artmasından dolayı oluşabilecek ilave proje ve yatırım maliyetleri ilgilisince karşılanmalıdır.” şeklinde görüşü bulunmaktadır.
DEĞERLENDİRME:
İlgi (a) yazıda; Avcılar İlçesinde UTK kararı alınan “Avcılar Petrol Ofisi Caddesi Yol Uygulama Projesine ilişkin hazırlanan teklif 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan tadilatı paftalarının 5216 sayılı yasanın 7/c maddesine göre İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ne iletilmesi talep edilmektedir.
İlgi (a) yazı ekinde teklif edilen 1/5000 ölçekli planın 28.03.2010 t.t.li 1/5000 ölçekli ve 15.12.2006 t.t.li 1/5000 ölçekli meri plana hazırlanarak tarafımıza iletildiği, 15.12.2006 onanlı, 1/5000 ölçekli Avcılar Nazım İmar Planına hazırlanan ve tadilat yapılan kısım Haramidere Ambarlı Yolu ile Petrol Ofisi kesişimindeki kavşağın kuzey yönünde kavşağı dik kesen 25 metre genişliğindeki Yol üzerinde yapıldığı bu alanda bazı kısımlarda cepler oluşturularak yol genişliğinin yaklaşık 30 metreye çıkarıldığı ve bu yol üzerindeki imar adasındaki muhtelif parsellerdeki Ticaret+Hizmet Alanlarının iptal edilerek Yol Alanına alındığı ,
İlgi a) yazı ekinde teklif edilen 1/5000 ölçekli planın ise 28.03.2010 t.t.li 1/5000 ölçekli Avcılar Petrol Ofisi Caddesi Yol Uygulama Projesi planı üzerine hazırlandığı, Haramidere Ambarlı Yolu ile Petrol Ofisi kesişimindeki kavşağın yeniden düzenlenerek 37 metre genişliğindeki yolu bu kısmında daraltılarak yaklaşık 25 metreye düşürüldüğü ve tadilat planı paftasına ;
“1) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı onanmadan uygulama yapılamaz.
2) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı aşamasında, jeolojik ve jeoteknik etüt raporları hazırlanmadan uygulama yapılamaz.
3) Yol güzergahı ve kavşak şematik olup, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında kesinlik kazanacak ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca onanacak uygulama projesine göre uygulama yapılacaktır.
4) Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onanacak olan Uygulama İmar Planı aşamasında yol güzergahlarına ilişkin ilgili kamu kurumları görüşleri alınacaktır.
5)Açıklanmayan hususlarda meri imar planı şartları geçerlidir.
1/1000 ölçekli tadilat planı paftalarına ise;
“1) Uygulama Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca onanacak olan uygulama projesine göre
     yapılacaktır.
 2) Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporları doğrultusunda uygulama yapılacaktır.
 3) Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca onanacak olan uygulama projesi aşamasında yol
     güzergahlarına ilişkin kamu kurumları görüşleri alınacaktır.
4) 26.02.2007 onanlı plan tadilatı ile oluşturulan 25 metrelik yol, çevre yol bağlantıları ve yeşil olan düzenlemeleri iptal edilmiş olup iptal edilen alanlarda 09.03.2000 onanlı Ispartakule Mevkii uygulama İmar planındaki fonksiyon kararları ve hükümleri geçerlidir.” şeklinde plan notları getirildiği görülmüştür. 
  İlgi yazı ekinde iletilen ve 28.03.2010 t.t.li  1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli plan üzerine hazırlanan teklifteki planda, önerilen yolun ve kavşak çalışmasının 37 metre genişliğindeki yolun daraltılarak yaklaşık 25 metreye düşülmesi nedeniyle yol donatı alanını azaltıcı ve yolun  bir kısmının 25 metreye düşürülmesinin trafik yolu devamlılığını engelleyici nitelik taşıdığı ayrıca 28.03.2010 t.t.li 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli meri planlarda  yapılaşma adası ile öneri 25 metrelik alan arasında kalan kısımlarda herhangi tadilat bulunmadığından bu arta kalan kısımların yine yol alanı olarak kaldığı  görülmüştür. ” denilerek.

İlgi (a) yazı eki 1/5000 ölçekli plan tadili teklifi ve ekleri yazımız ekinde olup, konunun, ilgi (b) Genelge ve Başkanlık Oluru, yürürlükteki yasalar ve yönetmelik ile 5216 sayılı yasanın 7-c ve 7-b maddesine göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Avcılar Petrol Ofisi Cad. Projesine ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölç. pln tadilatı teklifi incelenmiş olup, yeniden değerlendirilmek üzere Müdürlüğüne İadesi Komisyonumuzca  uygun görülmüştür.                                        

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.”

Şeklinde hazırlanan Ulaşım ve Trafik – İmar ve Bayındırlık Komisyonları müşterek raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 5. Toplantı Yılı, Mart Ayı Toplantılarının 15 Mart 2013 tarihli 5. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.


 

Kelime :

Karar Numarası :
Dosya Numarası :
Tarih :
Başlangıç Tarihi :
Bitiş Tarihi :

İstanbul Büyükşehir Belediyesi  / Başkanlık Santral Telefonları Saraçhane: (0212) 455 13 00
Merter: (0212) 449 40 00,  webmaster@ibb.gov.tr