ana sayfa  iletişim  
Ana Sayfa > İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İnteraktif Uygulama
e-belediye
 
Meclis Kararları
Karar Özeti:
Sultanbeyli İlçesi, Adil-Mimarsinan mah. 1/1000 ölç. U.İ.Planı, Plan notu değişikliği hk.                                       
Karar Tarihi:15.02.2013
Karar No:419
Dosya No:419
Karar:

Planlama Müdürlüğünün 14 /01 /2013 gün ve 2012-16779 sayılı yazısında;           

"İlgi: a)Sultanbeyli Belediye Başkanlığı- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 03.09.2012 gün,  M…/1185GD6965 sayılı yazısı ve eki Sultanbeyli Belediye Meclisi’nin 10.08.2012 gün, 2012/50  sayılı Meclis kararı.
b)08.10.2012 tarih, 2012-12509 sayılı Başkanlık Makamına yazımız.
 c) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.12.2012 tarih 2620 sayılı kararı.
d)22.06.2012 gün, M…/322099 sayılı İSKİ Genel Müdürlüğü’nün yazısı ve
e)25.06.2012 gün, 124422 sayılı yazımız
f) Büyükşehir  Belediye  Başkanlığı’nın  20.08.2004  tarih  S/89  sayılı genelgesi ve
     20.08.2004  tarih S/90 sayılı Başkanlık Oluru.   
Sultanbeyli İlçesi 19.03.2012 t.t.’li 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğine ilişkin itiraz sonucu ilçe meclis kararınca uygun görülen teklif ilgi (a) yazı ile tarafımıza iletilmiştir. Teklif ilgi (b) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmuş olup, Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (c) kararı ile,  Genel Hükümler başlığı altındaki 10. maddede yapılan değişikliğe “c” bendi olarak “Dere yapı yaklaşma sınırları 1/1000 ölçekli planlara işlenmeden bu madde uygulanamaz.” “ayrıca Plan notlarının Genel Hükümler bölümüne Planlama alanına itiraz yapılan parsellerde ifrazdan önceki yapılanma koşulları geçerlidir Plan notunun ilave edilmesiyle Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.” şeklinde karar alınmıştır.
İlgi (b) Başkanlık Makamına yazımızda değerlendirme kısmında İSKİ yönetmeliği doğrultusunda “…1.2.4.2.Dere Yapı Yaklaşma Sınırı başlıklı maddesinde, “İSKİ görüşü doğrultusunda her iki taraftan 100 m. olmak üzere toplam 200 m. Dere Yapı Yaklaşma Mesafesi ayrılacaktır. Derelerin yapı yaklaşma mesafesi içinde kalan bu alanlardaki yapılaşma hakları parsel yüzölçümünün % 60’ı hesaplanmak kaydıyla İSKİ yönetmeliğinde belirlenmiş olan yoğunluk değerlerine göre havza dışındaki alanlar ile uzun mesafesi koruma alanlarında kullanılır. Ancak daha önceden imar uygulaması (düzenleme ortaklık payı, yola terk, yeşil alana terk vb. her ne ad altında olursa olsun ) görmüş parsellerden kesinti oranı % 40 'a tamamlanarak kalan alan üzerinden hesaplama yapılır. Bu durumda yapı yaklaşma mesafesi içinde kalan bu alanlar, ağaçlandırma, yol, yeşil alan, rekreasyon vb. maksatlarla kullanılmak üzere, kamuya bedelsiz devredilir ve bu alanlarda yapı yapılamaz”. şeklindeki plan notunun 23.12.2011 tasdik tarihli plan değişikliğinde olmasına rağmen “… Bahse konu plan notlarının kısmen 1/5000 ölçekli meri nazım imar planına uygun olmakla birlikte dere yapı yaklaşma sınırları ile ilgili olan plan notu getirilmesine rağmen 1/1000 ölçekli meri uygulama imar planlarında dere yapı yaklaşma sınırlarının işlenmemiş olduğu dolayısıyla bahse konu notun uygulama sürecinde çelişkilerin ortaya çıkacağı öncelikle dere yapı yaklaşma sınırlarının işlenmesi gerekmektedir.” şeklindedir. Ancak dere yapı yaklaşma sınırları meri 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına işlenmemiştir.” Şeklindeki değerlendirmemiz sonucunda ilgi (c) kararında “…Genel Hükümler başlığı altındaki 10. Maddede yapılan değişikliğe “c” bendi olarak “Dere yapı yaklaşma sınırları 1/1000 ölçekli planlara işlenmeden bu madde uygulanamaz.” İbaresinin eklenmesiyle komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.” şeklinde karar alındığı görülmüştür.
İlgi (b) yazımızın değerlendirme kısmında yazılan dere yapı yaklaşma sınırlarının işlenmesi ifadesinin meri 23.11.2011 tasdik tarihli Sultanbeyli Nazım İmar planı değişikliğinde Dere yapı yaklaşma sınırı olarak ifade edilen alanların 0-100 metre koruma bandı olarak ifade edilen dereler olduğu ancak ilgi (b) yazımızda sehven 0-50 metre olan alanların 09.10.2009 tasdik tarihli Sultanbeyli Nazım İmar planında “Dere Koruma Alanı” lejantı olarak ifade edilmesine rağmen “dere yapı yaklaşma sınırı” olarak ifade edildiği dolayısıyla bu durumun ilgi(c) karar doğrultusunda uygulamada problemlere neden olacağı görülmektedir.
Ayrıca bahse konu dere koruma alanlarına ilişkin olarak İlgi (d) yazıda özetle; Sultanbeyli İlçesi, Adil-Mimar Sinan mahallerinin Uygulama İmar Planında yer alan Tem Otoyolu Köprülü Kavşak ve Bağlantı Yolları Projesinin iptal edilmesi, bazı kadastral yolların açılması, plan notu değişiklikleri, 7164 ada 5 parselin “İski Hizmet Alanı” lejantına ve 4648 ve 4649 adanın kuzeyindeki tescil dışı alanın BHA alanına alınmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan değişikliğinin incelendiği, bahse konu plan tadilatına ilişkin paftalarda dere yapı yaklaşma sınırlarına riayet edilmediğinin görüldüğü, daha önce verilen nihai görüşler doğrultusunda yapı yaklaşma sınırlarının planlara işlenmesi gerektiği,1/1000 ölçekli U.İ.Planının belirtilen hususlar doğrultusunda revize edilerek gereğinin yapılması istenilmiştir. İlgi (e) yazımızda İSKİ Genel Müdürlüğü’nün söz konusu planlara ilişkin talebinin itiraz kapsamında değerlendirilmesi hususunda Sultanbeyli Belediye Başkanlığına iletilmiştir.
Bu kapsamda ilgi(b) Başkanlık Makamı yazımız doğrultusunda İlgi(c) Meclis kararında ifade edilen dere yapı yaklaşma sınırları Meri Adil Mimar Sinan Mahalleleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına işlenmiş olduğundan dere yapı yaklaşma sınırlarına ilişkin ifadenin “09.10.2009 t.t’li Sultanbeyli Nazım İmar planı doğrultusunda Dere Koruma alanı sınırları 1/1000 ölçekli planlara işlenmeden bu madde uygulanamaz.” şeklinde değiştirilmesi gerekmektedir. " denilerek 
Yukarıda bahsedilen hususlar çerçevesinde İlgi (c) Meclis kararının tekrar değerlendirilerek revize edilmesi için, ilgi (f) Başkanlık onayı ve genelgesi, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler, 5216 sayılı yasanın 7-b ve14.maddeleri ile 5747 sayılı yasaya göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Sultanbeyli İlçesi, Adil- Mimarsinan Mahallesi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan notu değişikliği teklifi ve teklife dair alınan 13.12.2012 tarih 2620 sayılı İBB Meclis kararı incelenmiş olup kararın komisyon görüşü bölümündeki “dere yapı yaklaşma sınırları” ibaresinin “dere koruma alanı sınırları” şeklinde düzeltilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.”

Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 5. Toplantı Yılı, Şubat Ayı Toplantılarının 15 Şubat 2013 tarihli 5. birleşiminde okunarak, müzakereye açıldı. CHP Grubunun muhalefeti ile yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oyçokluğu ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

 

 

Kelime :

Karar Numarası :
Dosya Numarası :
Tarih :
Başlangıç Tarihi :
Bitiş Tarihi :

İstanbul Büyükşehir Belediyesi  / Başkanlık Santral Telefonları Saraçhane: (0212) 455 13 00
Merter: (0212) 449 40 00,  webmaster@ibb.gov.tr