ana sayfa  iletişim  
Ana Sayfa > İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İnteraktif Uygulama
e-belediye
 
Meclis Kararları
Karar Özeti:
Eyüp İlçesi, Yeşilpınar Mahallesi, 638 ada 1 parsel,    639, 640, 641 adalar, 487 ada 3-4 parsellere ilişkin   1/5000-1/1000 ölçekli plan notu tadilatı teklifi
Karar Tarihi:18.01.2013
Karar No:168
Dosya No:168
Karar:

Planlama Müdürlüğü’nün 14/ 01 /2013 gün ve 2013/254 sayılı yazısında;

“ İlgi :   a) 30.03.2012 tarih ve  M.34.0.İBB.0.15.34.20-337747-4047 sayılı Mesken Müdürlüğü yazısı ve eki 1/5000-1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği teklif plan paftaları.
 b) 14.05.2012 tarih ve 2012/5316-5366 sayılı Başkanlık Makamına ifadeli yazımız.
 c) 18.05.2012 tarih ve 1103 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı.
 d) 22.06.2012 tarih ve  2012/8057-123421 sayılı dağıtımlı yazımız.
 e) 09.01.2013 tarih  ve M.34.0.İBB.0.15.34.20-30821-382 sayılı Mesken Müdürlüğü yazısı ve                eki 1/5000-1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği teklif plan paftaları.
  f) 20.08.2004 tarih,  S/89 sayılı Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genelgesi ve 20.08.2004                 tarih, S/90 sayılı Başkanlık Oluru.

         TALEP:
          İlgi (e) yazı ile; Eyüp İlçesi, Yeşilpınar Mahallesi, 638 ada 1 parsel, 639, 640, 641 adalar, 487 ada 3, 4 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin 19.05.2012 tt.’li 1/5000 ve 1/1000 ölçekli nazım imar planı ve uygulama imar planı tadilatı plan notlarına ‘Açıklanmayan hususlarda meri plan hükümleri ve İstanbul İmar Yönetmeliği Hükümleri geçerlidir.’  ibaresinin eklenmesi için gerekli işlemlerin yapılmak üzere konunun Belediye Meclisine havalesi istenmektedir.

         MÜLKİYET:
         Tapu sorgulama programından; Eyüp İlçesi, Yeşilpınar Mahallesi, 638 ada, 1 parsel sayılı 7.794,86m² yüzölçümlü taşınmazın 18.10.2005 edinme tarihi ile  639 ada sayılı 5.123,96 m² yüzölçümlü taşınmazın 17.02.2010 edinme tarihi ile  640 ada sayılı 7.191,91 m² yüzölçümlü taşınmazın 30.06.2006 ve 03.02.2010 edinme tarihleri ile 641 ada, 1 parsel sayılı 4.884,84 m² yüzölçümlü taşınmazın 30.06.2006 edinme tarihi ile  487 ada, 3 parsel sayılı 665,25 m² yüzölçümlü taşınmazın 30.06.2006 edinme tarihi ile  487 ada, 4 parsel sayılı 598,61 m² yüzölçümlü taşınmazın 30.06.2006 edinme tarihi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olduğu anlaşılmaktadır.

         MEVCUT DURUM:
         Eyüp İlçesi, Yeşilpınar Mahallesi, 638 ada, 1 parsel sayılı taşınmaz halihazırda park olarak kullanılmakta olup  641 ada 1 parsel sayılı taşınmaz boş durumda, 639 ve 640 adalar ile 487 ada 3, 4 parsel sayılı taşınmazlar ise gecekondulularca işgalli durumdadır.

         MERİ PLANLARDAKİ DURUM:  
          Teklife konu, Eyüp İlçesi, Yeşilpınar Mahallesi, 638 ada 1 parsel; 29.08.2003 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Eyüp Revizyon Nazım İmar Planında T2 lejantlı ‘Ticaret + Konut Alanı’nda (max:5 kat), 639 ve 640 adalar ‘Gecekondu Önleme Bölgesi (GÖB)’ sınırı içinde, K3 (500k/ha) yoğunluklu ‘Konut Alanı’nda, 641 ada 1 parsel ‘Sağlık Tesisi Alanı’nda, 487 ada 3-4 parseller ise K3 (500k/ha) yoğunluklu ‘Konut Alanı’nda kalmakta ve 19.03.2005 onanlı 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planında ise 638 ada 1 parsel, T2 lejantlı max.TAKS:0.65 yapılanma şartlı ‘Ticaret + Konut Alanı’nda, 639 ve 640 adalar ‘Gecekondu Önleme Bölgesi (GÖB)’ sınırı içinde H:12.50, TAKS:0.39 yapılanma şartlı ‘Konut Alanı’nda, 641 ada 1 parsel ‘Sağlık Tesisi Alanı’nda, 487 ada 3, 4 parseller ise H:12.50 TAKS:0.42 yapılanma şartlı ‘Konut Alanı’nda kalmakta iken;
19.05.2012 tt.’li 1/5000 ve 1/1000 ölçekli nazım imar planı ve uygulama imar planı  tadilatı ile 638 ada 1 parsel sayılı taşınmaz  ‘Park Alanı’na;  639, 640, 641, adalar ile 487 ada 3-4 parsel sayılı taşınmazlar ‘Gecekondu Önleme Bölgesi’ sınırı içinde ve TAKS:0,35 Hmaks:15,50m yapılanma şartlarında ‘Konut Alanı’na alınmıştır.

          KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:
              İlgi (e) yazı ekinde herhangi bir kurum görüşü Başkanlığımıza iletilmemiştir.
             
             DEĞERLENDİRME – SONUÇ:
              Eyüp İlçesi, Yeşilpınar Mahallesi, 638 ada 1 parsel, 639, 640, 641 adalar, ile 487 ada 3-4 parsel sayılı taşınmazların İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde ve Mesken Müdürlüğü tasarrufunda bulunduğu, söz konusu taşınmazları kapsayan alanda Kentsel Dönüşüm Projelerinin yapılabilmesi için yeni bir düzenleme yapılmasının planlandığı belirtilerek bu amaçla söz konusu parselleri kapsayan  alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi ilgi (a) yazı ekinde Başkanlığımıza iletilmiş olup, 5216 sayılı Kanunun 7(c) maddesine göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havalesi hususu istenmiştir. 
 İlgi (a) 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan tadilatı teklifi, ilgi (b) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olup; ilgi (c) Meclis Kararı ile;  “ Eyüp İlçesi, Yeşilpınar Mahallesi, 638 ada 1 parsel 639 , 640, 641 adalar, 487 ada 3, 4 parsellere ilişkin 1/5000- 1/1000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı teklifleri incelenmiş olup, plan notlarında yer alan “TAKS:0.40” ibaresinin “TAKS:0.35” olarak düzeltilmesiyle Komisyonumuzca  tadilen uygun görülmüştür.” şeklinde tadilen uygun bulunmuş olup plan paftaları Büyükşehir Belediye Başkanınca 19.05.2012 tarihinde aynen onanmış ve ilgi (d) yazımız ile de dağıtımı yapılmıştır.
19.05.2012 tt.’li Yeşilpınar Mahallesi, 638 ada 1 parsel, 639, 640, 641 adalar, ile 487 ada 3-4 parsellere ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı plan notları şu şekildedir:                   
1- Plan tasdik sınırı Eyüp İlçesi, 638 ada 1 parsel, 639, 640, 641 adalar ile 487 ada 3-4 parsellerdir.
 2- Eyüp İlçesi 639, 640, 641 adalar ile 487 ada 3-4 parselleri kapsayan plan sınırı Gecekondu Önleme Bölgesi’dir.
 3- Eyüp İlçesi 639, 640, 641 adalar ile 487 ada 3-4 parseller Taks:0,35 Hmax:15,50 m yapılanmalı konut alanıdır.
 4- Konut alanında toplam inşaat alanının %10’unu geçmemek şartıyla, bağımsız bölüm olarak kreş, sosyal ve kültürel tesis, kafeterya, spor tesisi, aile sağlık merkezi vb. hizmet  birimleri yapılabilir.
 5- Plan sınırı içindeki konut alanında su basman kotu bina ön cephe ortalamasından  alınacaktır.
 6- Arazide kazı dolgu yapılarak düzenleme yapılabilir, düzenlenmiş zemin tabi zemin olarak kabul edilecektir.
 7- Konut alanının tamamında yapılar ayrık, ikiz, blok, sıra ev ve teras ev şeklinde yapılabilir. Bu yapı nizamları aynı ada içerisinde ayrı ayrı veya birlikte kullanılabilir.  Bunlar vaziyet planı ile belirlenir ve aynı ada içerisinde farklı kat uygulamasına  gidilebilir.
   8- Planda oluşturulan konut alanında inşaat alanının %5’i ticaret olarak kullanılabilir.
   9- Çatı şekli serbest olup avan projede belirlenecektir.
  10-Konut alanında blok şekli ve ebatları serbest olup, bloklar arası çekme mesafesi avan  projesinde belirlenecektir.
  11- Eyüp İlçesi 638 ada, 1 parsel Park Alanı’dır.
 12- Planda park alanı olarak ayrılan alanlarda mimari avan proje doğrultusunda toplam  alanın %5’ini ve Hmax:2 katı geçmeyecek şekilde trafo, igdaş vana odaları, muhtarlık,  semt konağı, kreş, spor tesisleri, büfe, kafeterya vb. tesisler yer alabilir.
  13-Park alanında, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Ulaşım Müdürlüğü vb. kurumların uygun  görüşü alınmak kaydı ile ağaç ve bitki yaşamının sürdürülebileceği toprak derinliği  bırakılarak ve doğal zemin biçimi değiştirilmeyecek şekilde olağanüstü durumlarda  sığınak olarak kullanılmak üzere kamuya açık yer altı otopark alanı düzenlenebilir.
  14-Planlama alanı bütününde insanların uzun süreli ve yoğun olarak bulunduğu her türlü  yapılar için ayrıntılı jeolojik ve jeoteknik etüt raporları hazırlanmadan uygulama  yapılamaz.
  15-Uygulama İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin onayladığı avan projeye göre  yapılacaktır.
 İlgi (e) yazı eki 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan notu tadilatı teklifi incelendiğinde;
19.05.2012 onanlı 1/5000 ölçekli ‘Yeşilpınar Mahallesi, 638 ada 1 parsel, 639, 640, 641 adalar, ile 487 ada 3-4 parsellere Ait Nazım İmar Plan tadilatı’na ait  F21C19D rumuzlu plan paftası üzerine hazırlandığı ve  ‘Açıklanmayan hususlarda meri plan hükümleri ve İstanbul İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.’ şeklinde plan notunun eklendiği;
19.05.2012 onanlı 1/1000 ölçekli ‘Yeşilpınar Mahallesi, 638 ada 1 parsel, 639, 640, 641 adalar, ile 487 ada 3-4 parsellere Ait  Uygulama İmar Plan tadilatı’na ait F21C19D2B rumuzlu plan paftası üzerine hazırlandığı ve  ‘Açıklanmayan hususlarda meri plan hükümleri ve İstanbul İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.’ şeklinde plan notunun eklendiği tespit edilmiştir. '' denilerek                  
        
Eyüp İlçesi, Yeşilpınar Mahallesi, 638 ada 1 parsel sayılı taşınmaz, 639, 640, 641 ada sayılı taşınmazlar ile 487 ada 3-4 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin 19.05.2012 tt.’li NİP ve UİP tadilatına ilişkin ilgi (e) yazı eki 1/5000 ve 1/1000 ölçekli  plan notu tadilatı teklifi, yazımız ekinde olup yazımız ve eklerinin ilgi (f) Başkanlık Onayı ve Genelgesi yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7-c maddesine göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Eyüp İlçesi,  Yeşilpınar, 638 ada 1 parsel, 639-640-641 adalar,  487 ada 3-4 parsellere ilişkin 1/5000-1/1000 ölçekli planlara plan notu eklenmesi teklifi incelenmiş olup komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.”

Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 5. Toplantı Yılı, Ocak Ayı Toplantılarının 18 Ocak 2013 tarihli 5. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

 

 

 

 

Kelime :

Karar Numarası :
Dosya Numarası :
Tarih :
Başlangıç Tarihi :
Bitiş Tarihi :

İstanbul Büyükşehir Belediyesi  / Başkanlık Santral Telefonları Saraçhane: (0212) 455 13 00
Merter: (0212) 449 40 00,  webmaster@ibb.gov.tr