ana sayfa  iletişim  
Ana Sayfa > İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İnteraktif Uygulama
e-belediye
 
Meclis Kararları
Karar Özeti:
Sancaktepe-Sarıgazi 155 ada 10 parsele  ilişkin  1/5000 ölç.N.İ.P.değişiklik teklifi                                                                         
Karar Tarihi:16.08.2012
Karar No:1608
Dosya No:1608
Karar:

Planlama Müdürlüğünün 11/06/2012 gün ve2012-8435 sayılı yazısında; “

İlgi   a) İlgilisinin  Planlama Müdürlüğü’nde 04.06.2012 gün Pl-8435 sayı ile kayıtlı dilekçe
            ve ekleri.
        b) Sancaktepe Belediye Başkanlığı’nın 13.02.2012 gün, M.34.6.SAN.0.13.00.00-310.01.04/
            503442-97-2733sayılı yazısı, yazı eki 06.01.2012 gün, 17 sayılı İlçe Meclis Kararı
            ile 1/1000  ölçekli teklif  plan paftaları.
        c) 05.04.2012 gün, M.34.0.İBB.0.13.41.310.01.04.01/2012-2756 sayılı Başkanlık Makamına
            yazımız.
       d) Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.04.2012 gün, 731 sayılı kararı.
       e) 11.05.2012 gün 2012/6108-90775 sayılı dağıtımlı yazımız.
       f) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 11.05.2012 gün M.34.1.İBB.0.34.70.310.06-
            971-90866 sayılı yazısı ve eki.
       g) Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 04.06.2012 gün M.34.1.İBB.0.25.69.310.01/586782-
            2069 sayılı yazısı ve eki.
       h) İSKİ Genel Müdürlüğü’nün 31.05.2012 gün M.34.0.İBB.5.01-03.09.00.02/310.01.04.01-
           281144 sayılı yazısı ve ekleri.
       i) Kamulaştırma Müdürlüğü’nün 17.05.2012 gün M.34.1.İBB.0.21.26. 752. 99/TN:512548-
           6689 sayılı yazısı.
       j) Büyükşehir  Belediye  Başkanlığı’nın  20.8.2004  gün,  S/89  sayılı genelgesi ve 20.8.2004
           günlü, S/90 sayılı Başkanlık Oluru.

 TALEP:
   İlgi a) yazı ile; Sancaktepe İlçesi, Sarıgazi 155 ada 10 sayılı parselin Özel Sağlık Tesisi Alanı’ndan Konut+Ticaret Alanı’na (K+T3) alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi gereği için tarafımıza iletilmiştir.

 MÜLKİYET:
   Başkanlığımız tapu sorgulama sisteminden edinilen bilgiye göre ; Sancaktepe İlçesi,  Sarıgazi 155 ada 10 parselin hisseli şahıs mülkiyetinde 2698,61 m² olduğu ve 01.11.2010  tarihinde kat irtifakının tesis edildiği anlaşılmaktadır.

 MEVCUT DURUM:
   Başkanlığımız kayıtlarındaki 2011 uydu görüntüsünden, Sarıgazi 155 ada 10 parsel üzerinde yapı bulunduğu anlaşılmaktadır.

 PLANLARDAKİ DURUM:
   Sancaktepe İlçesi, Sarıgazi 155 ada 10 parsel, 24.11.2009 onanlı 1/5000 ölçekli Sancaktepe Nazım İmar Planında ve 15.02.2010 onanlı 1/1000 ölçekli  Sancaktepe Uygulama İmar Planında  kısmen özel sağlık tesisi alanında kısmen de 30 metrelik yol alanında kalmaktadır.

   24.11.2009 onanlı 1/5000 ölçekli sancaktepe Nazım İmar Planına itiraz sonucu oluşan 16.12.2010 onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan notu tadilatının B.5.8 maddesindeki ‘‘Özel Sağlık Tesis Alanı; Bu alanlardaki uygulama emsal;0,25’i geçmemek koşulu ile İlçe Belediyesince onanacak avan projeye göre yapılacaktır.’’ plan notu bulunmaktadır.

 TEKLİFİN EVVELİYATI:
   İlgi b) yazı ile;  Sancaktepe İlçesi, Sarıgazi 682 ada 13 ve 14 parseller, Şile Otoyolu ve Faruk Nafiz Çamlıbel Caddesine, Samandıra 177 parsel, 134 ada 4-22 parsellerdeki Kızılırmak Sokak ve Yeşilırmak Sokak arasındaki yol alanı, Sarıgazi 155 ada 10 parsele ilişkin 15.02.2010 onanlı 1/1000 ölçekli Sancaktepe Uygulama İmar Planına yapılan itiraz ilgi a) yazı eki Sancaktepe Belediye Meclis kararı ile  uygun görülerek 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklik teklifleri 3194 sayılı yasanın 8. maddesi, 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddelerine göre gereği için tarafımıza iletilmiştir.

        Konu, ilgi c) yazımızla  Büyükşehir Belediye Meclisine  iletilmiş olup, ilgi  d)  karar  ile ‘‘…Şile Otoyolu ve Faruk Nafiz Çamlıbel Caddesi’nde yapılan düzenlemeler ve 134 ada 4-22 parsellerle ilgili ilçe belediye meclisi doğrultusunda uygulama yapılması, 682 ada 13-14 parseller ve 177 parsele ilişkin tekliflerin ilçesi tarafından hazırlanacak 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifi ile birlikte değerlendirilmek üzere ilçesine iadesi (177 parselde eşdeğer yeşil alan oluşturacak şekilde) bunun dışında konularda meri 1/1000 ölçekli plan hükümlerinin korunması uygun görülmüştür.’’ şeklinde karara bağlanmıştır. Şile Otoyolu ve Faruk Nafiz Çamlıbel Caddesi’nde yapılan düzenlemeler ve 134 ada 4-22 parsellerle (Kızılırmak ve Yeşilırmak Sokak arasındaki yol)  ilgili 1/1000 ölçekli plan paftaları 16.04.2012 günle Büyükşehir Belediye Başkanınca aynen  onanmış ve ilgi e) yazımız ile de dağıtımı yapılmıştır.     
                                                                                       
         KAMU KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:
          İlgi f) yazı eki  Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yazısında;  Planlama alanının Mikrobölgeleme Projesi kapsamındaki İmar Planlarına Esas 1/2000 Ölçekli Yerleşime Uygunluk Haritaları’nda ‘‘ÖA-5b’’ (Uygun Alanlar) lejantlı alanda kaldığı belirtilerek, ‘‘… söz konusu planlama alanında bulunan mevcut yapıların kullanılacak olması durumunda zemin-temel, temel-yapı ve statik yönden incelenip gerekli olduğunda teknik müdahalelerin yapılması, ilgi f) yazı ve eki raporda belirtilen hususların planlama aşamasında göz önüne alınması, uygulama öncesinde yapılacak olan zemin etüt çalışmasında bu bilgilerin de değerlendirilmesi ve buna göre  uygulamaya gidilmesi koşuluyla, söz konusu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı jeolojik bakımdan uygun görülmektedir.’’ denilmektedir.

         İlgi e) Ulaşım Planlama Müdürlüğü yazısı eki plan değişikliği inceleme komisyonu kararı incelendiğinde ; Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 29.05.2012 tarihli raporunun değerlendirme kısmında ‘‘…Sancaktepe İlçesi, Sarıgazi Mahallesi, F22D25D pafta 155 ada, 10 parselin özel sağlık tesisi alanından K+T3 Konut+Ticaret Alanına (400 kişi/ha), alınmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik teklifi, ulaşım sistemine ilave taşıt ve trafik yükü getireceği tespit edildiğinden bölgesel ulaşım sistemi yönünden uygun bulunmamıştır.’’ şeklinde görüş verildiği ancak karar kısmında; ‘‘…..Sancaktepe İlçesi, Sarıgazi Mahallesi, F22D25D pafta 155 ada, 10 parselin özel sağlık tesisi alanından K+T3 Konut+Ticaret Alanına (400 kişi/ha), alınmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişiklik teklifi, bölgesel ulaşım sistemi yönünden uygun bulunmakla birlikte teklifin bölge planında değerlendirilmesi uygun bulunmuştur.’’  denilmektedir.

         İlgi g) İSKİ Genel Müdürlüğü yazısında; bahse konu parselin Ömerli Baraj Havzasının uzun mesafeli koruma alanında kaldığı, 23.01.2011 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliğinin 6.1 maddesinde ‘‘İstanbul’a su temin edilen ve edilecek olan içmesuyu havzaları ve dereler Ek-1’de gösterilmiştir. Bu alanlarda, Çevre Düzeni Planı dahil, her ölçekteki imar planları hazırlanırken veya mevcut planlar revize edilirkan İSKİ görüşü alınır.’’ hükmü 6.3 maddesinde de ‘‘İstanbul İl sınırları içinde mevcut Çevre Düzeni Planları, İSKİ görüşlü imar planları  ve Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onaylanan imar planları, İdare uygulamalarında esas alınır’’ hükmü 6.9.b maddesinde ‘‘…Ek2’de verilen yoğunluk değerleri (Sancaktepe için 120 kişi/ha) aşılamaz.’’ hükmü bulunduğu belirtilerek, ‘‘…teklif imar planı ilgi g) yazıda belirtilen nedenle  23.01.2011 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmelik hükümlerine uygun bulunmamıştır. İçme suyu havzalarımızın sürdürülebilir su kaynakları olarak korunabilmesi için İdaremiz olumlu görüşü bulunmayan imar planlarının onaylanmaması ve uygulanmaması gerekmektedir.’’ denilmektedir.

        İlgi h) yazı eki Kamulaştırma Müdürlüğü yazısında; ‘‘…konu incelenmiş olup, adı geçen taşınmazın malikleri tarafından söz konusu tadilat tekliflerinin onaylanması halinde parsellerinin plan gereği kamu hizmet alanlarına ayrılan kısımlarını ilgili kuruma bedelsiz olarak terk edilmesi hususunda 14/05/2012 tarih, TN:497230 sayılı dilekçe ile taahhütte bulunulmuştur.’’ denilmektedir.

  DEĞERLENDİRME:
          İlgi a) yazı eki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi incelendiğinde;  Sarıgazi 155 ada 10 sayılı parselin Özel Sağlık Tesisi Alanı’ndan 400 kişi/ha yoğunlukta Konut+Ticaret Alanı’na (K+T3) alındığı  ve
1- Plan tasdik sınırı Sancaktepe İlçesi, Sarıgazi Mahallesi, F22D25D pafta, 155 ada 10 parseldir.
2- Sancaktepe İlçesi, Sarıgazi Mahallesi, F22D25D3D pafta, 155 ada, 10 parsel Ticaret+Konut (T+K3) Alanıdır.
3- T+K3 Alanında brüt yoğunluk 400 kişi/ha’dır.
4- İlgili yönetmelik hükümlerine uyulacaktır.
5- Kamuya ayrılan alanlar kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz.
6- Jeolojik ve jeoteknik zemin etütleri doğrultusunda uygulama yapılacaktır.
7- Açıklanmayan hususlarda 1/5000 ölçekli meri plan hükümleri ve İstanbul İmar Yönetmeliği geçerlidir.
şeklindeki plan notlarının getirildiği görülmektedir.

          24.11.2009 onanlı 1/5000 ölçekli Sancaktepe Nazım İmar Planı plan notlarının Konut+Ticaret Alanları başlıklı B.2 maddesinde; ‘‘Bu alanlara ait sınırlar şematik olarak gösterilmiş olup, bu sınırlar 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında netleştirilecektir. Konut+Ticaret alanlarında tamamen konut fonksiyonu veya tamamen ticaret fonksiyonu yer alabileceği gibi konut ve ticaret fonksiyonu bir arada da yer alabilir. Tamamen ticaret fonksiyonu olması durumunda Maks. Emsal: 0,25’i geçmeyecektir. Konut+Ticaret alanları içerisinde Maks. Emsal: 0,25’i geçmemek koşulu ile katlı otopark, iş merkezi, çarşı, alışveriş merkezi, otel v.b. konaklama tesisi, banka, finans kurumu ve benzeri fonksiyonlar yer alabilir.Ayrıca, Maks. Emsal: 1,00’i geçmemek koşulu ile kütüphane, nikâh salonu, halk eğitim merkezi, huzurevi, çocuk bakımevi, müze, sinema, tiyatro, sergi salonu vb. gibi sosyal ve kültürel tesisler ile özel sağlık ve özel eğitim tesisleri de yer alabilir. Bu alanlardaki uygulama ilçe Belediyesi tarafından onaylanacak avan projeye göre yapılacaktır. 1/5000 ölçekli Sancaktepe Nazım İmar Planında gösterilen yol boyu Konut+Ticaret alanları şematik olarak gösterilmiş olup 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı aşamasında yoldan cephe alan ilk parseller bu kapsamda değerlendirilecektir.’’ hükmü, 21.06.2011 onanlı 1/5000 ölçekli Sancaktepe Uygulama İmar Planı plan notları tadili ile A.25 maddesi; ‘‘ Plan lejantında konut, konut+ticaret alanına ayrılan alanlarda planda verilen yapılaşma değerlerinde artış olmaması şartıyla özel sosyal kültürel, özel temel eğitim, özel ortaöğretim,özel sağlık tesis alanları yapılabilir. Özel eğitim, özel sağlık ve özel sosyal kültürel tesisi yapılan parsellerde konut ve ticaret birimleri yer alamaz. 1/1000 ölçekli plan notlarında değişiklik yapılmadan uygulama yapılamaz.’’ Şeklinde düzenlenmiştir. 24.11.2009 onanlı 1/5000 ölçekli Sancaktepe Nazım İmar Planı plan notlarının Özel Sağlık Tesisi başlıklı B.5.8 maddesindeki ‘‘ Bu alanlardaki uygulama maks.emsal:1,00’i geçmemek koşulu ile İlçe Belediyesi tarafından onaylanacak avan projeye göre yapılacaktır.’’ hükmü İSKİ Genel Müdürlüğü’nün itirazı ile 16.12.2010 onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı plan notu tadilatı ile  ‘‘Özel Sağlık Tesis Alanı; Bu alanlardaki uygulama emsal;0,25’i geçmemek koşulu ile İlçe Belediyesince onanacak avan projeye göre yapılacaktır.’’ şeklinde düzenlenmiştir.

         Sancaktepe İlçesi, Sarıgazi 155 ada 10 sayılı parselin Özel Sağlık Tesisi Alanı’ndan 400 kişi/ha yoğunlukta Konut+Ticaret Alanı’na (K+T3) alınmasına ilişkin ilgi a) yazı eki 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı değişiklik teklifinin,  ilgi g) İSKİ Genel Müdürlüğü görüşü ile 23.01.2011 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmelik hükümlerine göre uygun bulunmadığı anlaşılmaktadır. Söz konusu parseldeki meri 1/5000 ölçekli Sancaktepe Nazım İmar Planındaki emsal:0,25  yapılaşma değerinin  emsal:1,50 olacağı ve yaklaşık 620,75 m² olan yapılaşma hakkının yaklaşık 3724,5 m²’ye çıkabileceği bu nedenle de yapı ve nüfus yoğunluğunu arttırıcı nitelikte olduğu görülmektedir. " Denilerek 

         İlgi a) yazı eki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi ekte olup;  yazımız ve eklerinin ilgi  j) Başkanlık onayı ve genelgesi, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve14.maddelerine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.
KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Sancaktepe ilçesi, Sarıgazi 155 ada, 10 parsel yere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup teklife konu parselde 16.06.2008 tarih 194507-4435 sayılı yapı ruhsatı ile inşa edilmiş bina olduğu görüldüğünden müktesep hakların korunabilmesi içi 2,3,4 nolu plan notlarının iptal edilerek “ plan tasdik sınır içinde kalan alan ticaret alanıdır”, “ Ticaret alanında 16.06.2008 tarih 194507-4435 sayılı yapı ruhsatındaki müktesep haklar korunarak, iskan edilebilir inşaat alanının artırılmaması kaydıyla tadilat ruhsatı düzenlenebilir, konut-rezidans yapılamaz”, “ Binanın yıkılıp yeniden yapılması halinde 24.11.2009 onanlı plan koşulları geçerlidir” plan notlarının ilavesiyle komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.”

Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı, Ağustos Ayı Toplantılarının 16 Ağustos 2012 tarihli 4. birleşiminde okunarak, müzakereye açıldı: CHP Grubunun muhalefeti ile yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oyçokluğu ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

 

 

 

 

 

Kelime :

Karar Numarası :
Dosya Numarası :
Tarih :
Başlangıç Tarihi :
Bitiş Tarihi :

İstanbul Büyükşehir Belediyesi  / Başkanlık Santral Telefonları Saraçhane: (0212) 455 13 00
Merter: (0212) 449 40 00,  webmaster@ibb.gov.tr