ana sayfa  iletişim  
Ana Sayfa > İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İnteraktif Uygulama
e-belediye
 
Meclis Kararları
Karar Özeti:
Başakşehir İlçesi, Başakşehir Mahallesi, 557 ada 1,5 parseller ve 557 ada 1 parselin güneybatısındaki 7 mt.’lik Yol İle 857 ada 1 parsel ve 857 adadaki Park olarak terkinli alanın plan onama sınırı içerisinde kalan kısmına ilişkin 1/1000 ölç.plan tadilatı 
Karar Tarihi:13.01.2012
Karar No:144
Dosya No:144
Karar:

Planlama Müdürlüğü’nün  09/01/2012 gün ve     2011-17142  sayılı yazısında; “

İLGİ: a)Başakşehir Belediye Başkanlığı’nın 19.12.2011 gün ve M.34.6.BAŞ.0.34.02.00-301.01-04-5351-R:270354/54235  sayılı yazısı ve ekleri.
b)Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 20.8.2004 tarih, S/89 sayılı genelgesi ve  20.8.2004  tarih, S/90 sayılı Başkanlık Oluru. 

TALEP:
 Başakşehir İlçesi, Başakşehir Mahallesi, 557 ada 1,5 parseller ve 557 ada 1 parselin güneybatısındaki 7 mt.’lik Yol İle 857 ada 1 parsel ve 857 adadaki Park olarak terkinli alanın plan onama sınırı içerisinde kalan kısmına ilişkin 16.08.2011 onanlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı doğrultusunda hazırlanan; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı  09.12.2011 tarih, 2011-149 sayılı Meclis Kararı ile uygun görülerek Başakşehir Belediye Başkanlığı’nın ilgi (a) yazısı ile tarafımıza iletilmiştir.

MÜLKİYET:
Dosyasında yapılan incelemede; Başakşehir İlçesi, Başakşehir Mahallesi, 557 ada 1parselin 36.200,90m2 alan kapladığı,şahıs, Kayalar İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.,İstanbul büyükşehir Belediyesi ve Maliye Hazinesi mülkiyetinde olduğu ve 09.09.2002 tarihinde edinildiği, 557 ada 5 parselin 14.830,75m2 alan kapladığı, Başakşehir Belediyesi mülkiyetinde olduğu ve 28.05.2010 tarihinde edinildiği, 857 ada 1 parselin 30,00m2 alan kapladığı,Başakşehir Belediyesi  mülkiyetinde olduğu ve 12.11.2009 tarihinde edinildiği görülmüştür.

PLANLARDAKİ DURUM:
 Başakşehir İlçesi, Başakşehir Mahallesi, 557 ada 1 parsel, 557 ada 1 parselin güneybatısındaki 7mt.lik yol ile 857 ada 1 parsel ve 857 adadaki park olarak terkinli alan; 31.08.2000 onanlı 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli İkitelli Toplu Konut Alanı (Başakşehir II. Etap) Uygulama İmar Planı dahilinde kalmaktadır.
            31.08.2000 t.t.'li 1/5000 Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli İkitelli Toplu Konut Alanı (Başakşehir II. Etap) Uygulama İmar Planı'nda; 557 ada 1 parsel Spor Tesisleri Alanında; 857 ada 1 parsel ve 857 adadaki park olarak terkinli alan ise aynı planda Park Alanında kalmakta olup, 557 ada 5 parsel ise 15.05.2005 onanlı 1/5000 ölçekli 557 ada 2 parsele ilişkin plan tadilatında Özel Spor Tesisleri Alanında kalmakta iken Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.08.2011 tarih, 1797 sayılı kararı ile 16.08.2011 tarihinde onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı ile 557 ada 1 parseldeki Spor Tesisleri Alanının bir kısmının korunduğu bir kısmının ise iptal edilerek E:1.00 H:Serbest Özel Proje Alanı, Emsal:2.00 H:Serbest yapılanma şartlarında Belediye Hizmet Alanı, E:2.60 H:Serbest yapılanma şartlarında Özel Yurt Alanı ve
Park Alanı olarak düzenlendiği, 557 ada 5 parselin Özel Spor Tesisi Fonksiyonunun iptal edilerek Spor Tesisleri Alanı, E:1.00 H:Serbest yapılanma şartlarında Özel Proje Alanı ve Park Alanı olarak düzenlendiği, 7 mt.’lik Yol İle 857 ada 1 parsel ve 857 adadaki Park olarak terkinli alanın bir kısmının iptal edilerek Spor tesisleri Alanı,12mt’lik Yol ve Park Alanı olarak düzenlendiği görülmüştür.

İLÇE MECLİS KARARI:
İlgi (a) yazı eki Başakşehir Belediye Meclisi’nin 09.12.2011 tarih, 2011/149 sayılı kararında; “ Başakşehir İlçesi, Başakşehir Mahallesi, 557 ada 1,5 parseller ve 557 ada 1 parselin güneybatısındaki 7m’lik yol ile 857 ada 1 parsel ve 857 adadakipark olarak terkinli alanın plan onama sınırı içerisinde kalan kısmına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı, 16.08.2011 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli “Başakşehir Mahallesi,557 ada 1,5 parseller ve 557 ada 1 parselin güneybatısındaki 7mt.’lik yol ile 857 ada 1 parsel ve 857 adadaki park olarak terkinli alanın plan onama sınırı içerisinde kalan kısmına ilişkin Nazım İmar Planı Tadilatı”esaslarına uygun olarak hazırlandığından komisyonumuzca uygun görülmüştür.” denilmekte olup, hazırlanan İmar Komisyon raporunun mevcudun oy birliği ile kabul edildiği anlaşılmıştır.

KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:
            Dosyasında yapılan incelemede teklife ilişkin; Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün, Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün, Park ve bahçeler Müdürlüğü’nün, İSKİ Genel Müdürlüğü’nün, İstanbul Valiliği Spor İl Müdürlüğü’nün,Emlak Müdürlüğü’nün,İstanbul Valiliği Defterdarlık Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı’nın görüş yazılarının bulunduğu görülmüştür.
           Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün 15.07.2011 tarih, M.34.0.İBB.0.32.70.310.06 /1331-108441 sayılı görüş yazısında;
           “Söz konusu alan Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan ve Afet İşleri Genel Müdürlüğünce onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazmı İmar Planına esas "Jeoloji ve Yerleşime Uygunluk Haritalarında "Trf-YU" (Trakya Formasyonu-Yerleşime Uygun Alanlar) lejantlı sınırlar içerisinde kalmakta olup, bu alan ile ilgili ayrıntılı bilgiler rapor örneğinde yer almaktadır. Ayrıca, ilgili İlçe Belediyesi tarafından hazırlattırılan ve Afet İşleri Genel Müdürlüğü'nce onaylanan Başakşehir İlçesi'ne ait İmar Planlarına esas 1/1000 ölçekli "Jeoloji ve Yerleşime Uygunluk Haritalarında ise Çalışma Alanı Dışı'nda kalmaktadır.
           Sonuç itibariyle, ilgi yazı talebiniz yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda değerlendirilmiş olup, yukarıda ve raporda belirtilen hususlara uyulması koşuluyla söz konusu 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin yapılması jeolojik bakımdan uygun görülmektedir.               
           Ancak, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı hakkında Müdürlüğümüz, görüşünün verilebilmesi için söz konusu alanda 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına esas yerleşime uygunluk amaçlı zemin etüt raporu hazırlanarak raporun Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na onaylattırılıp tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.” denilmektedir.                  
           Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün 28.07.2011 gün, M.34.0.İBB.0.14.69-310.01/4478202-2347 sayılı yazısında; 
          “Söz konusu plan tadilatları teklifi;
- İmar planlarına uygun olarak gerekli yola terk işlemlerinin yapılması,
- Teklif fonksiyonların otopark ihtiyacının, "İstanbul Otopark Yönetmeliği" dikkate alınarak kendi parselleri içerisinde karşılanması,
-Uygulama aşamasında otopark giriş-çıkışları hususunda UTK (Ulaşım ve Trafik Düzenleme Kurulu) Kararı alınması, hususlarının yerine getirilmesi şartıyla bölgesel ulaşım sistemi açısından Müdürlüğümüzce uygun bulunmuştur.” denilmektedir.
           Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün 28.07.2011 gün, M.34.0.İBB.0.70.39.030-300/3811-112357 sayılı yazısında; 
         “Söz konusu plan tadilat teklifinin dosyasında yapılan inceleme sonucu; yürürlükte olan meri planlardaki yeşil alan miktarının korunduğu görüldüğünden plan tadilatı teklifi komisyonumuzca uygun görülmektedir.” denilmektedir.
         İSKİ Genel Müdürlüğü’nün, 21.07.2011 gün, M.34.0.İBB.5.01.03.09.00.02-310.01.04/
319394 sayılı yazısında;  “
          1) Söz konusu plan sahası yüzeysel su kaynaklarımızın su toplama havzası dışında kalmakta olup, plan sahası dahilinde mevcut içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu tesislerimizi gösterir paftalar yazımız ekinde gönderilmektedir.
        2) Yazımız ekinde gönderilen mevcut içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu tesislerimizin bulunduğu güzergahlar dikkate alınarak imar plan ve uygulamalarından yol veya yeşil alan olarak korunması gerekmektedir.
        3) İdaremize ait her türlü mevcut ve planlanan tesislerimiz ile iş sonu projesi ayrıca tarafımıza ulaşmamış İSKİ'de kaydı bulunmayan, Belediyesince ya da halk tarafından yapılmış altyapı tesisleri aynen korunmalıdır.
        4) Söz konusu plan tadilat alanı içinde yapılacak yapılara hizmet edecek olan atıksu ve yağmursuyu altyapı tesislerine ait muayene baca yükseklikleri, imar yollarındaki İdaremize ait muayene baca derinliklerini (işletmede meydana gelen zorluklar nedeniyle) artırmamalıdır. (İSKİ Kanal Proje Teknik Şartnamesi'nde imar yollarındaki muayene bacalarına ait toprak örtü kalınlıkları atıksu tesisleri için 2,70 m., yağmursuyu tesisleri için de 1,20 nvdir.)
        5) Söz konusu imar plan tadilatıyla mevcut duruma göre yoğunluğun artırılmasından dolayı İdaremiz altyapı tesislerinin yetersiz kalması halinde ilave proje ve yatırım maliyetleri ilgilisince karşılanmalıdır.” denilmektedir.
            İstanbul Valiliği Spor İl Müdürlüğü’nün 27.07.2011 gün, B.20.1.SGM.4.00.00.02-11544 sayılı yazısında; “
            “Söz konusu bölgede "Özel Spor Tesisleri Alanı" lejantında kalmakta olduğu; "Özel Spor Tesisleri Alanı" lejantında kalan ve Mülkiyeti Belediyenize ait olan 557 ada, 5 parsel büyüklüğündeki 14.830,630 m2 alanda; bölgede yaşayan nüfusa hizmet edecek, sosyal-kültürel faaliyetleri içeren alanlar (sosyal merkez, eğitim birimleri, el sanatları atölyeleri ile sergi alanları, sinemalar, kafeterya, dükkan, yeme içme üniteleri vb. ticari birimler) ile özel yurt alanı ayrılması ve spor aktivitelerinin yapılabileceği (spor ve rekreatif amaçlı birimler, bowling-bilardo salonları, yüzme havuzu, masa tenisi, fitnes merkezi, spor antrenman salonları, çok amaçlı spor salonu ve salonları) alanların yapılması şartı ile Müdürlüğünüzce yapılacak olan plan tadilatı çalışmaları uygun görülecektir.” Denilmektedir.
           Emlak Müdürlüğü’nün 28.07.2011 gün,M.340.İBB.0.15.34.18 sayılı yazısında;
          “Plan değişikliğine konu olan parsellerden 557 ada 1 parsel toplam 36200,90 m2 olup, 35805,35 m2'si İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindedir. Bu parsel mer'i planlarda "Spor Tesisleri Alanı" lejantında kalmaktadır. Kurumunuz tarafından hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan değişikliği tekliflerinde ise; 557 ada 1 parsel Spor Tesisleri Alanı, Park, Özel Proje Alanı ve Özel Yurt Alanı olarak düzenlenmiştir. Parselin güneyindeki 7 m'lik yolda güneye kaydırılarak 12 m olarak planlanmıştır. Açıklama raporunda fonksiyon alanlarının daha kullanılabilir, erişilebilir ve topoğrafık açıdan daha uygulanabilir olacağı kanaatiyle bu düzenlemelerin yapılacağı belirtilmiştir.
           Belediyemiz mülkiyetinde bulunan 557 ada 1 parsel ve çevresine ait plan değişikliklerinin, uygulamayı kolaylaştırıcı nitelikte olması ve kamu yararı oluşturacağı kanaatiyle tarafımızca uygun görülmekte olup, tescil işlemleri esnasında tekrar görüş alınması hususunda gereğini arz ederim.”denilmektedir.
          İstanbul Valiliği Defterdarlık Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı’nın  21.07.2011 gün, B.07.04.DEF.0.34/01.03/293/34190105618-64306  sayılı yazısında;
         “Plana ilişkin Pafta ve CD’ nin incelenmesi neticesinde; Başak Mahallesi, 557 ada 1-5 parseller ile 557 ada 1 parselin güneybatısındaki 7m yol ile 857 ada 1 parsel ve 857 adadaki park olarak terkinli alanlara ilişkin hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan tadili ile, planda yer alan " Spor Tesisleri alanı" nın büyük bir kısmının korunduğu bir kısmının ise "Özel Proje Alanı" - "Özel Yurt Alanı" ve "Park" alanı olarak düzenlenmiş olduğu, " Özel Spor Tesisleri Alanı" nın kaldırılarak "Spor Tesisleri Alanı" olarak ayrıldığı ve ayrıca yolların yeniden düzenlendiği görülmüş olup, söz konusu plan değişikliğine Hazine menfaati bakımından itirazı gerektirir bir hususun bulunmadığı görüş ve kanaatine varılmıştır.”denilmektdir.

 DEĞERLENDİRME VE SONUÇ :
            İlgi (a) yazı ve ekleri ile tarafımıza iletilen Başakşehir İlçesi, Başakşehir Mahallesi, 557 ada 1,5 parseller ve 557 ada 1 parselin güneybatısındaki 7 mt.’lik Yol İle 857 ada 1 parsel ve 857 adadaki Park olarak terkinli alanın plan onama sınırı içerisinde kalan kısmına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi, 09.12.2011 tarih, 149 sayılı Başakşehir Belediyesi meclis kararı ile uygun görülerek, söz konusu alanın onama sınırına alınarak, 557 ada 1 parseldeki Spor Tesisleri Alanının bir kısmının korunduğu bir kısmının ise iptal edilerek E:1.00 H:Serbest Özel Proje Alanı, Belediye Hizmet Alanı, E:2.60 H:Serbest yapılanma şartlarında Özel Yurt Alanı ve Park Alanı olarak düzenlendiği, 557 ada 5 parselin Özel Spor Tesisi Fonksiyonunun iptal edilerek Spor Tesisleri Alanı, E:1.00 H:Serbest yapılanma şartlarında Özel Proje Alanı ve Park Alanı olarak düzenlendiği, 7 mt.’lik Yol İle 857 ada 1 parsel ve 857 adadaki Park olarak terkinli alanın bir kısmının iptal edilerek Spor tesisleri Alanı,12mt’lik Yol ve Park Alanı olarak düzenlendiği, teklifin 31.08.2000 onanlı 1/1000 ölçekli İkitelli Toplu Konut Alanı (Başakşehir II. Etap) Uygulama İmar Planı paftaları üzerine hazırlandığı,
1/1000 ölçekli teklif plana ilişkin;  
1. Plan onama sınırı,Başakşehir Mahallesi,557 ada 1,5 parseller ve 557 ada 1 parselin güneybatısındaki 7mt’lik yol ile 857 ada 1 parsel ve 857 adadaki park olarak terkinli alanın plan onama sınırı içerisinde kalan kısmını kapsamaktadır.
2. Özel Proje Alanında; Sosyal- kültürel faaliyetler ile spor aktivitelerin yapılabileceği; sosyal merkez eğitim birimleri, el sanatları atölyeleri ile sergi alanları, sinemalar, spor ve rekreatif amaçlı birimler (bowling-bilardo salonları, yüzme havuzu, masa tenisi, fitnes merkezi, spor antrenman salonları, çok amaçlı spor salonu ve salonları), ticari   birimler (kafeterya, dükkan, yeme içme üniteleri vb.) yer alabilir. Uygulama ilçe belediyesince onaylanacak avan projeye göre yapılacaktır.
3. Spor Tesisleri Alanında; bu alanın %10 unu geçmeyecek şekilde futbol, basketbol voleybol yüzme havuzu, tenis kortu gibi spor faaliyetlerini içeren kapalı tesisler ile bu tesislere yönelik hizmet binaları yapılabilir. Uygulama ilçe belediyesince onaylanacak avan projeye göre yapılacaktır. 
4. Özel Yurt Alanında, uygulama ilçe belediyesince onaylanacak avan projeye göre yapılacaktır.
5. Plan onama sınırı içerisindeki Park Alanlarının; tabii zemin altlarında ilgili kuruluşların uygun görüşü alınmak suretiyle ilçe belediyesince zemin altı otopark yapılabilir. Uygulama ilçe belediyesince onaylanacak avan projeye göre yapılacaktır.
6. Plan dahilindeki fonksiyon alanlarının otopark ihtiyacı arazinin jeolojik ve topografik yapısı nedeniyle araç giriş-çıkışının mümkün olmadığı durumlarda parsel malikinin muvafakatı alınmak, zemin üstü kendi fonksiyonunda kullanılmak üzere zemin altında spor tesisleri alanında karşılanabilir.
7. Otopark ihtiyacının karşılanması kaydıyla iskan edilen 1.bodrum kat emsale dahil değildir.
8. Belediye Hizmet Alanında belediyeye ait hizmet birimleri, spor alanları,kadın faaliyet merkezleri v.b. birimler yapılabilir.Bu alanda uygulama ilçe belediyesince onaylanacak avan projeye göre yapılacaktır.
9. Planda emsal değeri verilen alanlarda komşu parsellere yaklaşma mesafesi minimum 3mt’dir.
10. Çatı formu serbesttir.
11. Plan onama sınırı içindeki yol  ve park alanları kamuya terk edilmeden uygulama yapılamaz.
12. 30.12.2003 tarihinde Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü İmar ve Afet İşleri Şube Müdürlüğünce onaylanan “İstanbul İli Küçükçekmece İlçesi,KİPTAŞ Başakşehir II.Etap Uygulama Sahası’nın  İmar Planlamasına esas Jeolojik- Jeoteknik Etüd Raporu ve Yerleşime Uygunluk Açısından Değerlendirilmesi” raporuna göre uygulama yapılacaktır.
13. Açıklanmayan  hususlarda  İstanbul  İmar Yönetmeliği  hükümleri geçerlidir.” şeklinde plan notları düzenlendiği görülmüştür.
            İlgi (a) yazı eki 1/1000 ölçekli teklife ilişkin; Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nün, İSKİ Genel Müdürlüğü’nün şartlı uygun, Park ve bahçeler Müdürlüğü’nün, İstanbul Valiliği Spor İl Müdürlüğü’nün,Emlak Müdürlüğü’nün,İstanbul Valiliği Defterdarlık Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığı’nın uygun görüş yazılarının bulunduğu görülmüştür.
            Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün görüş yazısında  “…Ancak, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı hakkında Müdürlüğümüz, görüşünün verilebilmesi için söz konusu alanda 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına esas yerleşime uygunluk amaçlı zemin etüt raporu hazırlanarak raporun Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na onaylattırılıp tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.” denildiği ve söz konusu 1/1000 ölçekli teklife ilişkin Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün nihai görüşünün bulunmadığı görülmüştür.
Söz konusu teklife ilişkin 557 ada 1 parselde Maliye Hazinesi Mülkiyeti hissesinin de olmasına rağmen teklife ilişkin Maliye Hazinesine ait muvaffaktın bulunmadığı görülmüştür.
Söz konusu teklif ile donatı alanlarında yapılan değişikliklerde Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliği"nin 27. Maddesi'nde belirtilen eşdeğerlik ilkesine uyulduğu görülmektedir.
İlgi (a) yazı ve ekleri ile Başakşehir İlçesi, Başakşehir Mahallesi, 557 ada 1,5 parseller ve 557 ada 1 parselin güneybatısındaki 7 mt.’lik Yol İle 857 ada 1 parsel ve 857 adadaki Park olarak terkinli alanın plan onama sınırı içerisinde kalan kısmına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifinin, verilen yapılaşma değerleri ile emsali, yapı ve trafik yoğunluğunu arttırıcı nitelikte olduğu, donatı alanlarının korunduğu görülmekte olup, 12.08.2011 tarih, 1797 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile kabul edilerek 16.08.2011 tarihinde onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilatı doğrultusunda hazırlandığı görülmüştür '' denilerek
İlgi (a) yazı eki İlçe Meclis Kararı ve eki 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilat teklifi yazımız ekinde olup,  yazımız ve eklerinin ilgi (b) Başkanlık onayı ve genelgesi, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14.maddelerine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Başakşehir İlçesi, Başakşehir Mahallesi, 557 ada 1,5 parseller ve 557 ada 1 parselin güneybatısındaki 7 mt.’lik Yol İle 857 ada 1 parsel ve 857 adadaki Park olarak terkinli alanın plan onama sınırı içerisinde kalan kısmına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup16.08.2011 tt.li 1/5000 ölçekli plan doğrultusunda hazırlandığından Belediye Hizmet Alanına , E:2.00 değerinin işlenmesiyle  komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.”

Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı, Ocak Ayı Toplantılarının 13 Ocak 2012 tarihli 5. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oyçokluğu ile kabulü kararlaştırılmıştır.


 

Kelime :

Karar Numarası :
Dosya Numarası :
Tarih :
Başlangıç Tarihi :
Bitiş Tarihi :

İstanbul Büyükşehir Belediyesi  / Başkanlık Santral Telefonları Saraçhane: (0212) 455 13 00
Merter: (0212) 449 40 00,  webmaster@ibb.gov.tr