ana sayfa  iletişim  
Ana Sayfa > İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İnteraktif Uygulama
e-belediye
 
Meclis Kararları
Karar Özeti:
Başakşehir, 555 ada 5 parsele ilişkin  1/1000 ölç U.İ.Planına itiraz. 
Karar Tarihi:14.10.2011
Karar No:2330
Dosya No:2330
Karar:

Planlama Müdürlüğünün 12/09/2011 gün ve 2011-12564 sayılı yazısında; "

İLGİ:  a) Başakşehir Belediye Başkanlığının, 19.08.2011 tarih, 4276-R:253982/43061 sayılı yazısı ve ekleri.
        b)Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 20.08.2004 tarih, S/89 sayılı Genelgesi ve 20.08.2004  tarih, S/90 sayılı Oluru.

        İTİRAZ:
        Başakşehir, 11.05.2011 tarih, 1023 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile 03.06.2011 tarihinde onanan İkitelli Gecekondu Önleme Bölgesi (Onurkent) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına 555 ada, 5 parsele ilişkin yapılan itiraz, 05.08.2011 tarih, 2011/86 sayılı Başakşehir Belediye Meclis Kararı ile uygun bulunarak, ilgi (a) yazı ve ekleri ile gereği için tarafımıza iletilmiştir.
      İlgi (a) yazı eki, Başakşehir, 555 ada, 5 parsele ilişkin Başakşehir Belediyesi Emlak ve istimlak Müdürlüğünün 14.07.2011 tarih, 2165-R:12688 sayılı yazısında; Başakşehir İlçesi İkitelli Gecekondu Önleme Bölgesi (Onurkent) Nazım İmar Planının 03.06.2011 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onaylandığı ve onaylı planın 17.06.20011 tarihinde askıya çıkarıldığı hususu 17.06.20011 tarih ve 2624-R: 135799 sayılı yazınız ile bildirilmiş olup, onaylı planlar yazı ekinde müdürlüğümüze gönderilmiştir. Söz konusu plan müdürlüğümüzce incelenmiş olup; mülkiyeti belediyemize ait olan 23826.32 m2 alanlı eski 555 ada 2 parsel; 03.06.2011 t.t.'li 1/1000 ölçekli Başakşehir İlçesi İkitelli Gecekondu Önleme Bölgesi (Onurkent) Uygulama İmar Plannda kısmen ticaret + konut alanı, kısmen sağlık tesis alanı, kısmen ilköğretim tesis alanı, kısmen park ve kısmen de yol alanı lejantında kalmaktadır. Anılan 555 ada 2 parselin 03.06.2011 t.t.'li 1/1000 ölçekli uygulama imar planı doğrultusunda 2290.5 m²'lik kısmının yol alanına terkin edildikten sonra kalan kısmının plandaki fonksiyon alanlarına göre ifraz edilmesi sonucu; 555/5 (Ticaret + Konut Alanı), 555 /4 (İlköğretim Tesis Alanı), 555 /3 (Sağlık Tesis Alanı), 555 /Park parselleri oluşmuştur. Yapılan ifraz sonucunda eski 555 ada 2 parselin Ticaret + Konut Alanında kalan 13721.90 m2'lik kısmı (555/5 parsel) belediyemiz mülkiyetinde kalmış olup; 1895.93 m² alanlı 555/4 parsel İlköğretim Tesis Alanı, 4092.2 m2 alanlı 555/3 parsel Sağlık Tesis Alanı, 1825.782 m2' lik kısmı ise Park Alanı olarak ayrılmış olup; park alanında kalan kısmın kamuya terkini yapılmıştır. Planda sağlık tesisi alanında kalan 4092.2 m2 alanlı 555 ada, 3 parsel tahsis amacı dışında kullanılmaması şartıyla ve süresi 25 yılı geçmemek üzere 06.11.2009 tarih ve 2009/54 sayılı Başakşehir Belediyesi Meclis kararı ile Sağlık Bakanlığına bedelsiz olarak tahsis edilmiş olup; 1895.93 m2 alanlı İlköğretim Tesis Alanında kalan 555/4 parselin mülkiyeti de İl Özel İdaresinin talebi halinde Belediyemiz Meclis Kararı ile devredilebilecektir. Dolayısıyla 23826.32 m2 alanlı eski 555 ada 2 parselin yarısına yakın kısmı (10104.4m2) donatı alanı olarak ilgili kurumlara devredildiğinden ve kısmen de kamuya terkin edildiğinden (yol ve park olarak) belediyemiz tasarrufundaki parselde oluşacak değer kaybının en aza indirgenmesi için söz konusu taşınmazın değerlendirilmesinde belediyemiz menfaatlerinin maksimum düzeyde gözetilmesi gerekmektedir. Bu sebeple 03.06.2011 t.t.'li 1/1000 ölçekli planın plan notlarına "555 ada, 5 parseldeki Ticaret + Konut Alanı için, Eğimden dolayı açığa çıkan bodrum katlar iskan edilebilir. İskan edilen bodrum katlar emsale dahil değildir." plan notunun eklenmesi için 1/1000 ölçekli plana itirazımızın incelenerek değerlendirilmesi hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim."denilerek,
      Başakşehir Belediye Başkanlığınca 17.06.2011 - 17.07.2011 tarihleri arasında askıya çıkarıldığı ilgi (a) yazıda ifade edilen, İkitelli Gecekondu Önleme Bölgesi (Onurkent) 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına 555 ada, 5 parsele ilişkin itiraz edilmektedir.
           
      İLÇE MECLİS KARARI:
      İlgi (a) yazı eki, 555 ada, 5 parsele yapılan itiraza ilişkin, 05.08.2011 tarih, 2011/86 sayılı Başakşehir Belediyesi Meclis Kararında "Başakşehir Mahallesi, 555 ada, 5 parsele ilişkin itiraz, söz konusu taşınmazın mülkiyeti belediyeye ait olduğundan kamu menfaatleri doğrultusunda değerlendirilmiş olup; 03.06.2011 t.t'li 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan notlarının Uygulama Hükümleri 9.2 maddesine "555 ada, 5 parselde eğimden dolayı açığa çıkan bodrum katlar iskan edilebilir. İskan edilen bodrum katlar emsale dahil değildir." plan notunun eklenmesi şeklinde komisyonumuzca uygun görülmüştür." denilmekte olup, hazırlanan İmar Bayındırlık Komisyon Raporunun oy çokluğu ile kabul edildiği anlaşılmıştır.

      MÜLKİYET:
      İlgi (a) yazı ekinde tapu senedi örneği bulunmamakta olup, dijital ortamda tapu sorgulama programında yapılan incelemede, Başakşehir, İkitelli, 23.826,32 m² yüzölçümündeki 555 ada, 2 parselin 02.02.2011 tarihli ifrazından oluşan, 555 ada 3 parselin 4092,20 m² yüzölçümünde, 555 ada, 4 parselin 1895,93 m² yüzölçümünde, 555 ada 5 parselin 13.721,90 m² yüzölçümünde Başakşehir Belediyesi adına kayıtlı olduğu anlaşılmaktadır.

     PLANLARDAKİ DURUM:
     Başakşehir, İkitelli 07.11.2010 onanlı 1/5000 ölçekli İkitelli Gecekondu Önleme Bölgesi Onurkent Nazım İmar Planında ve 03.06.2011 onanlı 1/1000 ölçekli İkitelli Gecekondu Önleme Bölgesi Onurkent Uygulama İmar Planında; 555 ada, 2 parselin ifrazından oluşan, 555 ada, 3 parselin sağlık tesisi alanında, 555 ada, 4 parselin ilköğretim tesis alanında, itiraza konu 555 ada, 5 parselin E:2,00 yapılanma şartlarında konut + ticaret alanında kaldığı, kalan kısmın park alanında kaldığı görülmektedir.

      DEĞERLENDİRME - SONUÇ:
      Başakşehir, İkitelli Mahallesi, 555 ada, 5 parseli de içine alan bölgeye ilişkin, 1/1000 ölçekli İkitelli Gecekondu Önleme Bölgesi Onurkent Uygulama İmar Planının 11.05.2011 tarih, 1023 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile tadilen uygun bulunduğu ve 03.06.2011 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onaylandığı ve söz konusu planın Başakşehir Belediye Başkanlığınca 17.06.2011 - 17.07.2011 tarihleri arasında askıya çıkarıldığı anlaşılmıştır.
       İlgi (a) yazı eki, İkitelli Mahallesi, 555 ada, 5 parsele ilişkin 03.06.2011 onanlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına plan notu eklenmesi şeklinde yapılan itirazın Başakşehir Belediye Meclisinin 05.08.2011 tarih, 2011/86 sayılı kararı ile uygun bulunduğu ve 03.06.2011 onanlı 1/1000 İkitelli Gecekondu Önleme Bölgesi Onurkent Uygulama İmar Planının plan notlarına "555 ada, 5 parselde eğimden dolayı açığa çıkan bodrum katlar iskan edilebilir. İskan edilen bodrum katlar emsale dahil değildir." plan notunun eklendiği ve onama sınırı içine alındığı görülmüştür.
      İlgi (a) yazı ekinde tarafımıza iletilen itiraza konu olan 555 ada 5 parselin, 555 ada 2 parselin kamuya terkleri yapıldıktan sonraki kalan kısmı olduğu, Başakşehir Belediyesince, "......eski 555 ada 2 parselin yarısına yakın kısmı (10104.4m2) donatı alanı olarak ilgili kurumlara devredildiğinden ve kısmen de kamuya terkin edildiğinden (yol ve park olarak) belediyemiz tasarrufundaki parselde oluşacak değer kaybının en aza indirgenmesi için söz konusu taşınmazın değerlendirilmesinde belediyemiz menfaatlerinin maksimum düzeyde gözetilmesi gerekmekte...." denildiği ve söz konusu plan notunun önerilerek itiraz edildiği, ancak söz konusu parsele ilişkin halihazır harita incelendiğinde, parselde yaklaşık 20 mt'lik kot farkının bulunduğu ve yaklaşık 7 katın açığa çıkabileceği görülmüş olup, önerilen plan notu ile açığa çıkan tüm bodrum katların emsale dahil edilmeden iskan edilebileceği görülmektedir.     
      Yukarıda açıklanan hususlar kapsamında, itiraz ilişkin söz konusu plan notu teklifinin, mer'i 1/1000 ölçekli bölge planı notlarının 17. maddesindeki; "Uygulama net imar parseli üzerinden yapılacaktır." hükmü ile konut alanları için 8.4 maddesindeki ".....eğimden dolayı açığa çıkan kat olduğunda 1. bodrum kat iskan edilebilir. İskân edilen bodrum katlar emsale dâhildir." ve  ticaret alanları için, 9.2 maddesindeki; ".... ikiden fazla bodrum kat emsal harici iskan edilmez."şeklindeki hükümleri ve İstanbul İmar Yönetmeliğinin, "......arazi meyili nedeniyle açığa çıkan en fazla 1. ve 2. bodrum katlar iskân edilebilir. KAKS (emsal) verilen alanlarda iskân edilen bodrum katlar emsale dâhil edilecektir." şeklindeki hükmü ile çelişkili olduğu görülmekte olup, mer'i 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli bölge planında ticaret + konut alanlarında E:2,00 olarak belirlendiği, bu kapsamda söz konusu plan notunun yapı yoğunluğunu arttırdığı ve bölge bütünündeki diğer parsellere emsal teşkil ettiği görülmektedir.  " denilerek       
      İlgi (a) yazı ve ekleri ile, Başakşehir İlçesi, 555 ada, 5 parsele ilişkin 03.06.2011 onanlı 1/1000 İkitelli Gecekondu Önleme Bölgesi Onurkent Uygulama İmar Planına yapılan itiraz, İlçe meclis kararı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi yazımız ekinde olup, yazımız ve eklerinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi, 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14. maddelerine göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.      
      
       KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Başakşehir İlçesi, 555 ada 5 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli İkitelli Gecekondu Önleme Bölge Onurkent Uygulama İmar Planına yapılan itiraz incelenmiş olup, meri 1/1000 ölçekli plan hükümlerinin korunması Komisyonumuzca uygun görülmüştür.
      
       Meclisimizin onayına arz olunur.”

Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı, Ekim Ayı Toplantılarının 14 Ekim 2011 tarihli 5. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

Kelime :

Karar Numarası :
Dosya Numarası :
Tarih :
Başlangıç Tarihi :
Bitiş Tarihi :

İstanbul Büyükşehir Belediyesi  / Başkanlık Santral Telefonları Saraçhane: (0212) 455 13 00
Merter: (0212) 449 40 00,  webmaster@ibb.gov.tr