ana sayfa  iletişim  
Ana Sayfa > İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İnteraktif Uygulama
e-belediye
 
Meclis Kararları
Karar Özeti:
Beykoz, 6 pafta, 326 ve 327 parseller
Karar Tarihi:13.05.2011
Karar No:1158
Dosya No:1158
Karar:

Boğaziçi İmar Müdürlüğünün 13/04/2011 gün ve 2077-1422 sayılı yazısında; "

İlgi:    a) 15.09.2010 tarihli, 6176 T.n.3315917 sayılı yazımız.
            b)26.01.2011 tarihli, 3286 sayılı İstanbul VI Nolu K.ve T.V.K. Bölge Kurulu Kararı.          

       Beykoz ilçesi, Anadolu feneri mahallesi, 6 pafta, 326 ve 327 parsellere ait plan değişikliği teklifi ilgi (a) yazımız ile Koruma Bölge Kurulu'na sunulmuş olup,  ilgi (b) Kurul Kararı ile plan değişikliği teklifi uygun bulunmuştur.
       Plan değişikliği teklif paftaları ve plan raporu yazımız ekinde olup, teklife ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 MER'İ PLANDAKİ DURUM
 Beykoz 6 pafta, 326 ve 327 parseller 24.02.1984 onanlı, 1/1000 ölçekli Boğaziçi Gerigörünüm Bölgesi Uygulama İmar Planında Öngörünüm Bölgesinde "Konut Alanında" kalmaktadır.
 17.02.2010 gün, 2010/1 sayı ile onanlı plan hükümlerinin 1.7 maddesinde öneri bloklar başlığı altında "2960 sayılı Boğaziçi Kanununun geçici 4.maddesi uyarınca konut kullanımına ayrılmış, ancak yapı yapılmamış yerlerde yeşil alan statüsü uygulanır" denmektedir.

 MEVCUT DURUM:
 -326 parselde maili-i inhidam durumda ahşap iki katlı bina mevcuttur.
 -327 parselde maili-i inhidam durumda ahşap iki katlı bina mevcuttur.

 PLAN TADİLATININ GEREKÇESİ
 Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu'nun 17.02.2010 tarihli, 2010/1 sayılı  Kararı eki Plan Lejantı ve Hükümlerinin 2.1 Eski Eser Uygulaması Notlarının (c ) bendinde yer alan  "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca tescil kararı alınmış parsellerde mevcut olduğu halde Uygulama İmar Planında gösterilmemiş taşınmaz kültür varlıkları için 3194 sayılı İmar Kanununun 48.maddesine göre plan değişikliği teklif edilecektir" hükmü sebebiyle mer'i planda işli olmayan kültür varlığının plana işlenmesi hususu gerekli olmuştur.

 MÜLKİYET
 Beykoz Anadolu feneri Köyü 6 pafta, 326 parsel sayılı taşınmaz 410.00 m2 alanında olup, tamamı tek şahıs adına kayıtlıdır.
 Beykoz Anadolu feneri 6 pafta, 327 parsel sayılı taşınmaz 338.00 m2 alanında olup, tamamı tek şahıs adına kayıtlıdır.

 KONUNUN EVVELİYATI
 Kurul Kararları:
   6 pafta, 326 parsel; 04.06.2009 gün, 1819 sayılı İstanbul VI Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı ile yapının kültür varlığı olarak tesciline ve koruma  grubunun II.grup olarak belirlenmesine, rölöve ve restitüsyon projelerinin uygun olduğuna karar verilmiştir.
 6 pafta, 327 parsel; 04.06.2009 tarih, 1818 sayılı İstanbul VI Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı ile yapının kültür varlığı olarak tesciline ve koruma  grubunun II.grup olarak belirlenmesine, rölöve ve restitüsyon projelerinin uygun olduğuna karar verilmiştir.

 PLAN DEĞİŞİKLİĞİ KARARLARI:
 Beykoz İlçesi, Anadolu feneri Köyü 6 pafta, 326  parseldeki II.grup tescilli taşınmaz kültür varlığı İstanbul VI Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 04.06.2009 tarih; 1819 sayılı kararı doğrultusunda plana işlenmiş olup, öneri blok iptal edilmiştir.
 Beykoz İlçesi, Anadolu feneri Köyü 6 pafta, 327 parseldeki II.grup tescilli taşınmaz Kültür Varlığı İstanbul VI Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 04.06.2009 tarih, 1818 sayılı kararı doğrultusunda plana işlenmiş olup, öneri blok iptal edilmiştir. " denilerek 
                                       
       Beykoz ilçesi, Anadolu feneri Köyü 6 pafta, 326 ve 327 parsellerdeki II.grup tescilli kültür varlıklarının konut fonksiyonunda plana işlenmesine  ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifinin yürürlükteki yasa, plan ve plan hükümlerine değerlendirilerek karar alınmak üzere 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu'nun 10.maddesini değiştiren 3194 sayılı İmar Kanununun 48.maddesine göre Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.     

        KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Beykoz ilçesi 6 pafta, 326 ve 327 parsellerde kayıtlı yere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı teklifi incelenmiş olup İstanbul 6  numaralı KTVK bölge kurulunun 26.01.2011 tarih ve 3286 sayılı kararı doğrultusunda hazırlandığından komisyonumuzca uygun görülmüştür.       
      
        Meclisimizin Onayına Arz Olunur.”

Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı, Mayıs Ayı Toplantılarının 13 Mayıs 2011 tarihli 5. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

 

Kelime :

Karar Numarası :
Dosya Numarası :
Tarih :
Başlangıç Tarihi :
Bitiş Tarihi :

İstanbul Büyükşehir Belediyesi  / Başkanlık Santral Telefonları Saraçhane: (0212) 455 13 00
Merter: (0212) 449 40 00,  webmaster@ibb.gov.tr