ana sayfa  iletişim  
Ana Sayfa > İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İnteraktif Uygulama
e-belediye
 
Meclis Kararları
Karar Özeti:
İstanbul İli Başakşehir İlçesi Resneli Çiftliği Mevkiine İlişkin 1/5000 ve 1/1000 Ölçekli Planlar
Karar Tarihi:18.03.2011
Karar No:604
Dosya No:604
Karar:

Şehir Planlama Müdürlüğünün 14/03/2011 gün ve 6644sayılı yazısında; “  
İLGİ:  a) 07/01/2011 tarih ve 1581 sayılı yazınız
           b) 28/02/2011 tarih ve 5837 sayılı yazımız
           c) 09/03/2011 tarih ve 703 sayılı yazınız
TEKLİFİN EVVELİYATI:
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın ilgi(a) yazısı ile Başakşehir İlçesi Resneli Çiftliği Mevkiine İlişkin eski 1372 parseli de kapsayan alanın Toplu Konut Alanı ilan edildiğinden bahisle, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planların 5793 Sayılı Kanunun 7. maddesi gereğince onaylandığı, aynı kanun maddesi gereği, planların İBB tarafından onaylanarak, 3194 Sayılı İmar Kanunu gereği yapılacak işlemler için taraflarına gönderilmesi hususu talep edilmiştir.
İlgi (b) yazımız ile Batı Resneli Çiftliği Mevkii Toplu Konut Alanı Nazım İmar Planında 26 ha büyüklüğündeki Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanının “Kuru Gıda Hali” olarak planlanmasının 15.06.2009 tasdik tarihli 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı kararları ile birlikte, planın meriyetteki çevre planlarla ulaşım sistemi açısından uyumu ve plan bütününde kamusal alanlar için, sosyal ve kentsel sosyal altyapı alanlarına yönelik standartlar açısından yeniden değerlendirilmesi amacıyla iade edilmiştir.
TALEP:
İlgi (c) yazı ile İlgi (b) yazımızda bildirilen hususların dikkate alınarak, İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Kayabaşı-Resneli Çiftliği Mevkii’ne ilişkin eski 1372 parseli de kapsayan alana ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının revize edilerek 5793 Sayılı Kanunun 7. maddesi gereğince İdareleri tarafından yeniden onaylandığı belirtilerek, planların İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanarak, 3194 Sayılı İmar Kanunu gereği yapılacak işlemler için taraflarına gönderilmesi hususu talep edilmektedir.
TEKLİF PLANIN İNCELENMESİ:
Planlama alanı; İstanbul Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünün 13360 sayılı Valilik Makamına gönderdiği yazı ile Resneli Toplu Konut Alanı olarak 15.07.2008 tarihinde valilik oluru almıştır.
 Batı Resneli Çiftliği Mevkii Toplu Konut Alanı Nazım ve Uygulama İmar Planı Alanı; Başakşehir İlçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Planlama alanının kuzeyinde Sazlıdere Barajı ve Gölü, doğusunda Kayabaşı Toplu Konut Alanı, güneyinde Şahintepe yerleşimi, batısında ise Ispartakule Toplu Konut Alanı yer almaktadır.
Alanın güneyinde 08.10.2010 Tasdik Tarihli Şahintepe Revizyon Nazım İmar Planı, batısında 07.12.2007 Tasdik Tarihli Avcılar-Ispartakule Mevkii Toplu Konut Alanı İmar Planı, doğusunda 13.02.2008 tasdik tarihli Kayabaşı Kentsel Gelişme Alanı Revizyon İmar Planı ve 28.03.1994 Tasdik tarihli Küçükçekmece Altınşehir Ispartakule Nazım İmar Planı meriyettedir.
Söz konusu planlama alanı; 1372 no’lu parselin oluşturduğu yaklaşık 448 Hektarlık alanı kapsamaktadır. Alanının büyük bölümünde yapılaşma bulunmamakla birlikte, münferit yapı adası ölçeğinde inşaat uygulamalarına rastlanabilmektedir. Ayrıca alanda Eğitim tesisi, Dini tesis olmak üzere birkaç sosyal donatı alanı mevcuttur.
Planlama Alanı 15.06.2009 tasdik tarihli 1/100.000 İstanbul Çevre Düzeni planında “Gelişme Alanı” olarak tanımlanmıştır. Planlama alanının doğusunda tanımlanan Kentsel ve Bölgesel Yeşil ve Spor Alanı; Sazlıdere ile Küçükçekmece göllerini birbirine bağlayan özel bir coğrafya olup, Çevre Düzeni Planında; “Çevresel Sürdürülebilirlik Açısından Kritik Öneme Sahip Alan” olarak belirlenmiştir.
Plan raporunda, analitik çalışmalar kapsamında; doğal yapı analizleri, mevcut arazi kullanımları, kurum görüşleri ve sosyo-ekonomik yapı analizlerinin yapılarak, plan kararlarının üretilmesine yönelik sentez ve değerlendirme çalışmalarının yapıldığı görülmektedir.
PLAN KARARLARI
Batı Resneli Çiftliği Mevkii Toplu Konut Alanı Nazım İmar Planı, genel arazi kullanım kararları açısından 15.06.2009 tasdik tarihli 1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planına uygunluk göstermektedir.
Batı Resneli Çiftliği Mevkii Toplu Konut Alanı Nazım ve Uygulama İmar Planı fizik-mekân kurgusu açısından; doğal yapı, yapay eşikler ve fonksiyon alanları bütünlüğü dikkate alınarak, yeşil alan sistemi, vadi oluşumları boyunca topografyaya uyumlu olarak planlandığı görülmektedir.
Plan ve plan raporu incelendiğinde Planlama alanının 449 ha olduğu anlaşılmaktadır. Teklif planlama alanının % 56’sı kamusal donatı alanlarına ayrılmıştır.

Teklif Planlama Alanı Alan Dağılımı Ve Donatı Alanları Tablosu:
  FONKSİYON ALANLARI  ALAN (M2) ALAN (HA) ORAN 
  BAHÇELİ NİZAM KONUT ALANLARI (20 KİŞİ/HA) 207582 20.8 4.62% 43.66%
 KONUT ALANI (140 KİŞİ/HA)) 1034344 103.4 23.03% 
 KONUT ALANI (400 KİŞİ/HA) 32230 3.2 0.72% 
 BAKIM VE AKARYAKIT TESİS ALANI 3746 0.4 0.08% 
 TİCARET ALANLARI 58422 5.8 1.30% 
 TİCARET + KONUT ALANLARI 558023 55.8 12.42% 
 ÖZEL TEMEL EĞİTM ÖNCESİ EĞİTİM ALANI 2880 0.3 0.06% 
 ÖZEL İLKÖĞRETİM TESİS ALANI 25700 2.6 0.57% 
 ÖZEL ORTAÖĞRETİM TESİS ALANI 8591 0.9 0.19% 
 ÖZEL SOSYAL KÜLTÜREL TESİS ALANI 15555 1.6 0.35% 
 ÖZEL SAĞLIK TESİS ALANI 11878 1.2 0.26% 
 TRANSFER MERKEZİ 2352 0.2 0.05% 
          
DOP TEMEL EĞİTİM ÖNCESİ EĞİTİM ALANI 11691 1.2 0.26% 36.99%
 DİNİ TESİS ALANI 17458 1.7 0.39% 
 İLKÖĞRETİM TESİS ALANI 35047 3.5 0.78% 
 ORTAÖĞRETİM TESİS ALANI 37703 3.8 0.84% 
 MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM ALANI 17888 1.8 0.40% 
 PARK,YEŞİL ALAN 719172 71.9 16.01% 
 HIZLI TREN HATTI ALANI 140321 14.0 3.12% 
 KANAL 167865 16.8 3.74% 
 YOL ALANI 514136 51.4 11.45% 
          
KOP SOSYAL KÜLTÜREL TESİS ALANI 17857 1.8 0.40% 19.35%
 KENT PARKI (REKREASYON ALANI) 504295 50.4 11.23% 
 RESMİ KURUM ALANI 42516 4.3 0.95% 
 BELEDİYE HİZMET ALANI 10902 1.1 0.24% 
 SAĞLIK TESİS ALANI 16770 1.7 0.37% 
 AĞAÇLANDIRILACAK ALAN 220028 22.0 4.90% 
 TEKNİK ALTYAPI ALANI 56809 5.7 1.26% 
KOP+DOP TOPLAM DONATI 2530458 253.0 56.34% 
          
TOPLAM 4491760.4 449 100.00% 

Planlama alanında konut alanlarında üç farklı yoğunluk kademelenmesi belirlenmiştir. Alanın güneyinde 400 ki/ha olarak belirlenen alanların yoğunluk değerleri, 08.10.2010 Tasdik Tarihli Şahintepe Revizyon Nazım İmar Planı yoğunluk kararları ile uyumluluk göstermektedir. Kuzeyde ve planlama alanının genelinde yoğunluk değeri 140 ki/ha, vadiye yaklaşan bölgelerde 20 ki/ ha olarak belirlenmiştir.
Nazım İmar planında belirlenen yoğunluk değerlerinin,  1/1000 UİP aşamasındaki yapılaşma koşulları hesaplanırken hane halkı büyüklüğü 3 kişi ve kişi başına inşaat alanı 55m² kabulü üzerinden yapılmıştır.
Planlama alanı nüfusu 18670 kişi olarak hesaplanmıştır.
Planlama alanında belirlenen ulaşım bağlantıları meriyetteki çevre plan kararları ile uygunluk göstermektedir
 Planda Ayrılan Donatı Alanlarının Standartlar İle Karşılaştırılması (Plan Teklif Nüfusu: 18670 Kişi)
KENTSEL SOSYAL TEKNİK STANDART  M2 / KİŞİ PLAN NÜFUSUNA GÖRE(18931 KİŞİ) TEKLİF PLAN
ALTYAPI ALANLARI 15000 - 45000 STANDART ALANLAR (M2) ALANLARI (M2)
TEMEL EĞİTİM ÖNCESİ EĞİTİM ALANI 1 18931 11691
DİNİ TESİS ALANI 0.5 9466 17458
İLKÖĞRETİM TESİS ALANI 4 75724 35047
ORTAÖĞRETİM TESİS ALANI 3 56793 55591
MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM ALANI   
PARK,YEŞİL ALAN KENT PARK 10 189310 1223466
SOSYAL KÜLTÜREL TESİS ALANI 1.5 28397 17857
RESMİ KURUM ALANI  3.5 66259 53418
BELEDİYE HİZMET ALANI   
SAĞLIK TESİS ALANI 2 37862 16770
TEKNİK ALTYAPI ALANI 2 37862 56809

Planda ayrılan donatı alanlarının belirlenen nüfus için gerekli donatı alan standartları ile karşılaştırıldığında; İlköğretim tesis alanı için 75724 m² olması gereken alan 35047 m² olarak planlanmıştır. Sosyal kültürel tesis alanı için 28397 m² olması gereken alan 17857 m² olarak planlanmıştır. Sağlık tesis alanı için 37862 m² olması gereken alan 16770 m² olarak planlanmıştır. Plan bütününde standartlar açısında eksik gözüken donatı alanları özel donatı alanları ile sağlanmaya çalışılmıştır. Diğer donatı alanlarında standartlar yakalanmış veya çok üzerinde değerlerde planlama yapılmıştır.
Planlama alanın kuzey kısmında 55.8 ha olarak planlanan Ticaret + Konut alanlarına yönelik 1/5000 ölçekli plan notlarında gerekli donatı alanlarının alt ölçekli planlarda ayrılacağı belirtilmişse de, söz konusu bölgenin 1/1000 ölçekli uygulama İmar planı kararlarında da gerekli donatı alanları belirlenmemiştir. 1/1000 ölçekli uygulama imar planı notlarında söz konusu alana yönelik olarak “ticaret+konut alanında avan projeye göre yerleşecek nüfusun ihtiyacı olan (plan bütününde yeterli düzeyde sağlanan yeşil alan, sosyal kültürel tesis alanı ve teknik altyapı alanı hariç) donatı ihtiyacı (özel temel eğitim öncesi eğitim alanları, özel ilköğretim ve özel ortaöğretim alanları, özel sağlık tesisleri alanı, özel v.b. donatı alanları) mevzuat hükümleri doğrultusunda karşılanacak olup, yerleri avan projede belirlenecektir. belirlenecek donatı alanları tasdikli vaziyet planı üzerinden ifraz edilebilir.” denilmektedir. Bölgenin donatı ihtiyacının avan proje ve özel donatı alanları ile karşılanmasına yönelik bu yaklaşım temel şehircilik ilke ve prensipleri ile örtüşmemektedir.
Batı Resneli Çiftliği Mevkii Toplu Konut Alanı planında imar uygulamasına yönelik olarak 1/1000 UİP notlarında “Batı Resneli kentsel gelişme alanı dahilinde İmar Kanunu'nun 18. maddesi ve 2981/3290 sayılı kanunun ek–1 maddesi şartlarına göre arazi ve arsa düzenlemesi yapılacaktır. Uygulama sınırı plan sınırıdır” denilmektedir. 3194 sayılı İmar Kanunun 18. madde düzenlemesinin plan sınırları içinde amir hüküm olarak belirlenmesi, planlama alanında yer alan mülkiyet hakları açısından doğru bir yöntem olarak değerlendirilmiştir
Batı Resneli Çiftliği Mevkii Toplu Konut Alanı Nazım ve Uygulama İmar Planı için aşağıda sıralanmış kurumlarda görüş alınmıştır:
• İstanbul Valiliği İl Tarım Müdürlüğü’nün 06.04.2009 tarih ve 20301-1970 sayılı yazısı;
• Tarım Ve Köy İşleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 16.03.2009 tarih ve 1268 sayılı yazısı;
• Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 17. Bölge Müdürlüğü 09.07.2008 tarih ve 13189 sayılı yazısı ve 28.12.2010 tarih ve 210.02-29509 sayılı yazısı;
• İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem zemin ve İnceleme Müdürlüğü 08.07.2008 tarih ve 310.06/gd.1354 T.N:491222 sayılı yazısı;
• İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 06.08.2008 tarih ve 10765-12930/104380 sayılı yazısı ve 04.03.2011 tarih ve 94716 sayılı yazısı;
• İstanbul Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü  25.08.2008 tarih ve 47864 sayılı yazısı;
• İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Müdürlüğü 13.08.2008 tarih ve 611514-2671 sayılı yazısı ve 11.01.2011 tarih ve 3891-182497 sayılı yazısı;
• İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (İGDAŞ) 24.07.2008 tarih ve 50.40/1984-12471 sayılı yazısı;
• Ulaştırma Bakanlığı Demiryolları Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü 21.07.2008 tarih ve 011429/15428 sayılı yazısı
• İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü 03.01.2011 tarih ve 300/25 sayılı yazısı
• İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Avrupa Yakası İtfaiye Müdürlüğü 29.12.2010 tarih ve 3701504/1504/8742 sayılı yazısı;
• İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü 30.12.2010 tarih ve 144674 nolu yazısı;
• Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. Genel Müdürlüğü 1.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü 27.08.2008 tarih ve 754/966 nolu yazısı;
İlgi (c) yazı ve eki 1/5000 ölçekli Batı Resneli Çiftliği Mevkii Toplu Konut Alanı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifleri yazımız ekinde olup, yazımız ve eklerinin yürürlükteki yasa ve yönetmelikler ile 5793 sayılı yasanın 7.maddesi ve 5216 sayılı yasa gereği değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ: İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Resneli Çiftliği Mevkiine ilişkin 1/5000- 1/1000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı teklifleri incelenmiş olup, ilgili kurum görüşleri doğrultusunda hazırlandığından Komisyonumuzca uygun görülmüştür.

Meclisimizin Onayına Arz Olunur.”

Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı, Mart Ayı Toplantılarının 18 Mart 2011 tarihli 5. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oyçokluğu ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

Kelime :

Karar Numarası :
Dosya Numarası :
Tarih :
Başlangıç Tarihi :
Bitiş Tarihi :

İstanbul Büyükşehir Belediyesi  / Başkanlık Santral Telefonları Saraçhane: (0212) 455 13 00
Merter: (0212) 449 40 00,  webmaster@ibb.gov.tr