ana sayfa  iletişim  
Ana Sayfa > İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İnteraktif Uygulama
e-belediye
 
Meclis Kararları
Karar Özeti:
Tuzla Aydıntepe,İçmeler,Aydınlı,Şifa,Mimarsinan Mahalleleri ve Çevresi Nazım İmar Plan Notu Tadilatı(Aydınlı Mahallesi Yüksek Gerilim Hattı hk.) 
Karar Tarihi:15.03.2011
Karar No:418
Dosya No:418
Karar:

Planlama Müdürlüğünün 14/02/2011 gün ve 2011-2040 sayılı yazısında; "
İLGİ: a)Tuzla Belediye Başkanlığı'nın, 02.02.2011 gün ve M...-97/Ç-1907 sayılı yazısı ve eki teklif plan paftası.
           b)Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 20.8.2004 gün, S/90 sayılı Başkanlık Oluru.
     
           TALEP:
           Aydınlı Mahallesinde; yüksek gerilim hattı geçmekte olup bahse konu koruma kuşağı 30.04.2005 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Tuzla Aydıntepe, İçmeler, Aydınlı, Şifa, Mimarsinan Mahalleleri ve Çevresi Nazım İmar Planlarında bulunmakta olup imar plan notlarının 2.22.2. maddesinde "Yüksek Gerilim Hattı Koruma Kuşağına" ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar plan notu tadilat teklifi ilgi a) yazı ekinde olup 5216 sayılı yasanın 7/b maddesine göre değerlendirilmek üzere tarafımıza iletilmiştir.
           MER'İ PLANLARDAKİ DURUM:
          30.04.2005 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Tuzla Aydıntepe, İçmeler, Aydınlı, Şifa, Mimarsinan Mahalleleri ve Çevresi Nazım İmar Planının 2.22.2. maddesinde "Yüksek Gerilim Hattı Koruma Kuşağı; Yüksek Gerilim Hattı boyunca planda gösterildiği üzere koruma kuşağı tanımlanmıştır. Bu kuşak yeşil alan statüsünde olup içerisinde aktif rekreatif kullanım yapılamaz. Koruma kuşağı içinde yer alan yapılar için ilgili mevzuat uyarınca Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyesince tasfiye ile ilgili işlem ve düzenlemeler yapılacaktır." plan notu bulunmaktadır.
           KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:
           Söz konusu 1/5000 ölçekli plan notu tadilat teklifine ilişkin kurum görüşlerinin bulunmadığı görülmektedir.
           İlgi a) yazı ekinde tarafımıza iletilen 04.06.2009 gün ve B...-865-2550 sayılı Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü, 4.İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü'nün yazısında;
           "... 29.07.2003-30.04.2005 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli ve 03.12.2004 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Aydınlı Mahallesi Uygulama İmar Planlarında bulunan plan notlarının 2.16.1. maddesinde "Yüksek Gerilim Hattı Koruma Kuşağı; Yüksek Gerilim Hattı boyunca planda gösterildiği üzere koruma kuşağı tanımlanmıştır. Bu kuşak yeşil alan statüsünde bulunup içerisinde aktif rekreatif kullanım yapılamaz. Koruma kuşağı içinde yer alan yapılar için ilgili mevzuat uyarınca Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyesince tasfiye ile ilgili işlem ve düzenlemeler yapılacaktır." ibaresinin bulunduğu belirtilmekte ve söz konusu alanda Yüksek Gerilim Hattı Koruma Kuşağı altında kalan yerlerde max. yükseklik sınırlaması getirilerek inşai faaliyetlere izin verilmesi hususunda kurumumuz görüşü talep edilmektedir.
           Bahse konu bölgeden, 154 kv.lık Adapazarı II Kartal Enerji İletim Hattımız geçmektedir.Söz konusu imar planlarına yüksek gerilim hattına ilişkin işlenmesi gereken plan notlarımız;
           1-Enerji İletim Hatlarının geçtiği alanlarda Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.
           2-Enerji iletim hattının geçtiği alanlardaki irtifak koridoru boyunca ilgili kuruluştan (TEİAŞ) görüş alınacaktır. şeklinde ifade edilmektedir.
           Söz konusu Enerji İletim Hattı'nın geçtiği güzergah boyunca, hattın gabarisi altında kalan alanlarda, 30 Kasım 2000 tarih ve 24246 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, Madde-44, Çizelge-8 (EK-1)de belirtilen; hava hattı iletkenlerinin en büyük salgı durumunda üzerinden geçtikleri yerlere olan en küçük düşey uzaklıklarına uyulması gerekmektedir.
           Bu bilgiler ışığında; 1/1000 ölçekli Aydınlı Mahallesi Uygulama İmar Planlarında ve sorumluluk sahanızda, hat altında bulunan parsellerde, bundan böyle Ek-1'de sunulan çizelge doğrultusunda gerekli Topoğrafik ölçümlerin talep sahibi tarafından piyasadaki harita mühendislerine yaptırılarak, parsellere ilişkin tel yüksekliği profilinin tanzim edilmesinden sonra, tapu, çap ve röperli kroki Belediyenizin ön yazısı ekinde olmak üzere yapılacak inşaata ilişkin imar izni vermek üzere, Kurumumuza müracaat edilmesi ve Kurum görüşümüz alındıktan sonra imar izni ve ruhsat işlemlerinin yapılması gerekmektedir." denilmektedir.
           DEĞERLENDİRME:
           İlgi a) yazıda "Aydınlı Mahallesinde; yüksek gerilim hattı geçmekte olup bahse konu koruma kuşağı 30.04.2005 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Tuzla Aydıntepe, İçmeler, Aydınlı, Şifa, Mimarsinan Mahalleleri ve Çevresi Nazım İmar Planlarında bulunmakta olup imar plan notlarının 2.22.2. maddesinde "Yüksek Gerilim Hattı Koruma Kuşağı; Yüksek Gerilim Hattı boyunca planda gösterildiği üzere koruma kuşağı tanımlanmıştır. Bu kuşak yeşil alan statüsünde olup içerisinde aktif rekreatif kullanım yapılamaz. Koruma kuşağı içinde yer alan yapılar için ilgili mevzuat uyarınca Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyesince tasfiye ile ilgili işlem ve düzenlemeler yapılacaktır." plan notu bulunmaktadır.
           Plan notundan da anlaşılacağı üzere koruma kuşağında kalan parsellerde konut izni verilememekte olup yüksek gerilim altında kalan parsel sahiplerince plandaki koruma kuşağının kaldırılarak konut alanına alınması ve mağduriyetlerinin giderilmesi Müdürlüğümüzden talep edilmektedir.
           Müdürlüğümüzce 30.04.2005 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Tuzla Aydıntepe, İçmeler, Aydınlı, Şifa, Mimarsinan Mahalleleri ve Çevresi Nazım İmar Plan Notu tadili yapılmıştır.
           1/5000 ölçekli plan notu tadilat teklifinde 2.22.2. maddesi iptal edilerek "Yüksek Gerilim Hattı Koruma Kuşağı altında kalan ve imar uygulaması sonucunda oluşturulmuş olan imar parselleri üzerinde TEİAŞ'ın belirlemiş olduğu emniyet mesafeleri aşılmamak şartıyla imar plan kararları doğrultusunda uygulama yapılabilir. Söz konusu alanlarda TEİAŞ'dan görüş alınmadan uygulama yapılamaz." plan notu getirilmiştir." denilmektedir.          
           Söz konusu 1/5000 ölçekli plan notu tadilat teklifine ilişkin dosyasında herhangi bir kurum görüşü bulunmamaktadır.
           Söz konusu teklif ile "...TEİAŞ'dan görüş alınmadan uygulama yapılamaz." plan notu getirilmiş olup, TEİAŞ tarafından uygun görüş verilmesi halinde, Yüksek Gerilim Hattı Koruma Kuşağında kalan bir kısım 200 ki/ha yoğunluklu konut alanının yerleşime açılması durumunda yapı yoğunluğunun artacağı ve kalıcı nüfus yoğunluğu geleceği görülmektedir. Planlarda yoğunluk artışı getiren değişiklik yapılması durumunda, artan nüfusun sosyal ve teknik donatı ihtiyaçlarının da imar planı kararlarıyla karşılanması esastır. Plan bütününde ve plan notlarında bu değişiklikle oluşan eksikliğin giderilmesi hususunda herhangi bir öneri bu çerçevede yer almamaktadır. Dolayısıyla konunun hazırlanacak bölge planlarında değerlendirilmesinin daha uygun olacağı görülmektedir. " Denilerek.

           İlgi a) yazı eki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği teklifi ekte olup, ilgi d) Başkanlık Onayı, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7-b maddesine göre   değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.                                                                                                        
       KOMİSYON GÖRÜŞÜ:Tuzla  İlçesi, Aydıntepe, İçmeler, Aydınlı, Şifa, Mimarsinan Mahalleleri  ve Çevresi Nazım İmar Planı plan notu  tadilatına ilişkin teklif incelenmiş olup TEİAŞ 4. İletişim ve Tesis ve İşletme Grup  Müdürlüğünün 04.06.2009 tarih 865 sayılı uygun görüşü doğrultusunda komisyonumuzca uygun görülmüştür.
       Meclisimizin Onayına Arz Olunur.”

Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı, Mart Ayı Toplantılarının 15 Mart 2011 tarihli 2. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

Kelime :

Karar Numarası :
Dosya Numarası :
Tarih :
Başlangıç Tarihi :
Bitiş Tarihi :

İstanbul Büyükşehir Belediyesi  / Başkanlık Santral Telefonları Saraçhane: (0212) 455 13 00
Merter: (0212) 449 40 00,  webmaster@ibb.gov.tr