ana sayfa  iletişim  
Ana Sayfa > İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İnteraktif Uygulama
e-belediye
 
Meclis Kararları
Karar Özeti:
Bahçelievler, Yenibosna, 27 pafta, 214 ada, 6-7 parseller ile 3530 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilat teklifi
Karar Tarihi:16.02.2011
Karar No:243
Dosya No:243
Karar:

Planlama Müdürlüğü’nün 10/01/2011 gün ve 2011/23 sayılı yazısında; "
İLGİ:    a) İlgilisinin 05.11.2010 gün, Planlama-17676 sayılı dilekçesi ve ekleri.
  b) İlgilisinin 04.04.2008 gün, Planlama-4833 sayılı dilekçesi ve ekleri.
  c) 09.06.2008 gün, Planlama-2008-4833-TN:202576 sayılı Başkanlık Katı yazımız.
  d) Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.09.2008 gün, 1936 sayılı kararı.
  e) 17.10.2008 gün, Planlama-2008-16292-TN:757766 sayılı Başkanlık Katı yazımız.
  f) Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2009 gün, 38 sayılı kararı.
  g) 29.01.2009 gün, Planlama-2009-828-TN:1129534 sayılı dağıtımlı yazımız.
  h) İlgilisinin Planlama-24.06.2009 gün, 9516 sayılı dilekçesi ve ekleri.
  i) 09.10.2009 gün, Planlama-2009-9516-TN:1698002 sayılı Başkanlık Katı yazımız.
  j) Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.03.2010 gün, 747 sayılı kararı.
  k) 02.04.2010 gün, Planlama-2010-5012-TN:2727505 sayılı dağıtımlı yazımız.
       TEKLİF
       İlgilisinin ilgi (a) dilekçesi ile; Bahçelievler, Yenibosna, 27 pafta, 214 ada, 6-7 parseller ile 3560 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilat teklifi, meri nazım imar planında "Yol Alanı" ve "Yeşil Alan" fonksiyonunun korunarak "Prestij Hizmet Alanı"nda kalan kısmının "Otel Alanı"na alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi tarafımıza iletilerek 5216 sayılı yasaya göre gereği talep edilmektedir.
      MÜLKİYET
      Teklif dosyasında yer alan tapu belgelerinden ve Tapu Sorgulama Sisteminden; Bahçelievler, Yenibosna, 27 pafta, 214 ada, 6 parselin 4347,50 m² yüzölçümünde özel şirket mülkiyetinde 28.03.2007 tarihinde, 7 parselin 4347,50 m² yüzölçümünde özel şirket mülkiyetinde 01.09.2006 tarihinde, 3530 parselin ise 4946 m² yüzölçümünde özel şirket mülkiyetinde 23.01.2007 tarihinde edinildiği görülmüştür.
      PLANLARDAKİ DURUM
      Bahçelievler, 27 pafta, 214 ada, 6-7 parseller ile 3560 parsellerden, 6 ve 7 parseller; mahkeme kararı ile iptal edilen 16.05.2001 t.t'li 1/5000 ölçekli Bahçelievler Merkez Kocasinan-Yenibosna Revizyon Nazım İmar Planında, maxTAKS:0,30 maxKAKS:1,50 maxH:15,50m yapılanma şartlarında "Prestij Hizmet Alanı"nda, 3530 parsel ise kısmen "Parklar ve Dinlenme Alanları", kısmen de maxTAKS:0,30 maxKAKS:1,50 maxH:15,50m yapılanma şartlarında "Prestij Hizmet Alanı"nda kalmakta iken 20.01.2008 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Bahçelievler Yenibosna-Kocasinan Mahalleleri Nazım İmar Planında 6 ve 7 parsellerin büyük bir kısmı TAKS=min0,30-max0,50 maxKAKS:1,50 yapılanma şartlarında "Prestij Hizmet Alanlarında dış ticarete yönelik bürolar, sergileme alanları, çarşı, medyaya yönelik tesisler, oteller, sinema, tiyatro gibi kültürel tesisler yapılabilir." Plan notu ile "Prestij+Hizmet Alanı", az bir kısmı da "Yol Alanı", 3530 parsel ise kısmen TAKS=min0,30-max0,50 maxKAKS:1,50 yapılanma şartlarında "Prestij+Hizmet Alanı", kısmen "Yeşil Alanlar (Park, Çocuk Bahçesi, Oyun Alanları)" kısmen de "Yol Alanı" olarak düzenlenmiştir.
      21.06.2009 t.t'li 1/1000 ölçekli Bahçelievler Revizyon Uygulama İmar Planında ise 6 ve 7 parsellerin büyük bir kısmı E:1,50 yapılanma şartlarında "Prestij Hizmet Alanı", az bir kısmı ise "Yol Alanı"nda, 3530 parsel kısmen E:1,50 yapılanma şartlarında "Prestij Hizmet Alanı", kısmen "Park Alanı", kısmen de "Yol Alanı" olarak düzenlenmiştir.
      KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ
      Dosyasında yapılan incelemede, Ulaşım Planlama Müdürlüğü, İSKİ Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün görüşlerinin yer aldığı görülmektedir.
      Ulaşım Planlama Müdürlüğünün 04.11.2010 gün, M.34.0.İBB.0.14.69-310.01/3526583-3164 sayılı yazısında;
      "...Bahçelievler ilçesi, Yenibosna Mahallesi, 27 pafta, 214 ada, 6-7 parseller ile 3530 parselin TAKS=min0,30 max0,50 maxKAKS=1,50 yapılaşma şartlarında "Prestij Hizmet Alanı", Yeşil Alan" ve "Yol Alanı" lejandından E=2,50 yapılaşma şartlarında "Otel Alanı" ve "Yol Alanı" lejandına alınmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli plan tadilatı teklifi;
      - Teklif plandaki "Yeşil Alan" ve "Yol Alanı"na gerekli terklerin bedelsiz yapılması,
      - "Otel Alanı" fonksiyonunun oluşturacağı otopark ihtiyacının kendi parseli içinde, yürürlükteki İstanbul Otopark Yönetmeliği gereğince düzenlenerek karşılanması,
      - "Otel Alanı" fonksiyonuna araç giriş-çıkışına ilişkin Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu (UTK) Kararı alınması,
      - 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapım aşamasında Ulaşım Planlama Müdürlüğünden tekrar görüş alınması, hususlarının yerine getirilmesi koşulu ile bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmuştur." denilmektedir.
      İSKİ Genel Müdürlüğünün 24.04.2010 gün, M.34.0.İBB.5.01.03.09.00.02-207081 sayılı yazısında görüşleri 10 maddede toplandığı ve
      "...-İSKİ'nin görüşleri alınmadan hazırlanan imar planları ile herhangi bir imar yönetmeliği ya da yerel plan uygulaması yapılmamalıdır..." denilmektedir.
      Sivil Havacılık Müdürlüğü'nün 27.12.2010 gün, B.11.1.SHG.0.10.01.07-2622/3789-16540 sayılı yazısında;
      "...-Söz konusu parsellerin, 17L-35R pisti 17L pisti başına yaklaşık 1900 metre mesafede yer aldığı ve Mania Planı kapsamında kısmen iniş-kalkış koridoru içerisinde, kısmen de konik yüzey içerisinde kaldığı,
      - Söz konusu parsellerde yapılacak plan düzenlemesinde çatı, baca, anten, asansör kulesi...vb. tüm müştemilat dahil deniz seviyesine göre 78,00 metre yüksekliğin geçilmemesi gerektiği,
      - Söz konusu parsellerde yapılacak plan düzenlemesinde ilgi (a) da kayıtlı Genelge hükümleri ile ilgi (c) de kayıtlı Yönetmelik hükümlerinin dikkate alınması gerektiği..." denildiği görülmüştür.

Sayı  :M.34.0.İBB.0.13.41/2011/23       ......./....../2011
Konu :Bahçelievler, Yenibosna, 27 pafta, 214 ada, 6-7 parseller ile
3530 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilat teklifi 
      DEĞERLENDİRME
      Bahçelievler ilçesi, Yenibosna, 27 pafta, 214 ada, 6-7 parseller ile 3530 parselin dosyasında yapılan incelemede; ilgi (b) dilekçe ile Bahçelievler, 27 pafta, 214 ada, 6-7 parseller ile 3530 parselin E:1,50 yapılaşma şartlarında "Prestij Hizmet Alanı", "Yeşil Alan" ve "Yol Alanı"nda kaldığı belirtilerek söz konusu parsellerin fonksiyonların korunması şartı ile "Prestij Hizmet Alanı"nda H:serbest, TAKS:0,50 3. kattan sonra TAKS:0,20 yapılanma şartları verilmesine ilişkin 20.01.2008 t.t'li Bahçelievler Yenibosna-Kocasinan Mahalleleri Nazım İmar Planına itiraz edildiği, ilgi (c) Başkanlık Katı yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletildiği, Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (d) kararı ile "...müdürlüğüne iadesi komisyonumuzca uygun görülmüştür." denildiği, ilgi (e) Başkanlık Katı yazımız ile konunun yeniden değerlendirilmek üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletildiği, Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (f) kararı ile "Bahçelievler Yenibosna, 27 pafta, 214 ada, 6-7 parseller ile 3530 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına yapılan itiraz incelenmiş olup, Komisyonumuzca uygun görülmemiştir." denildiği görülerek, ilgi (g) yazımız ile ilgilisine bilgi verildiği görülmüştür.
       İlgilisinin ilgi (h) dilekçesi ile Bahçelievler ilçesi, Yenibosna, 27 pafta, 214 ada, 6-7 parseller ile 3530 parselin E:1,50 yaypılanma şartlarında "Prestij Hizmet Alanı", "Yeşil Alan" ve "Yol Alanı"nda kaldığı belirtilerek, söz konusu parsellerin kısmen "Otel Alanı" kısmen "Yeşil Alan" ve kısmen de "Yol Alanı"na alınarak H:serbest, TAKS:0,50 3. kattan sonra TAKS:0,20 yapılanma şartları verilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilat teklifi, ilgi (i) Başkanlık Katı yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletildiği, Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (j) kararı ile "...yeni alınacak Sivil Havacılık ve İSKİ görüşü doğrultusunda yeniden değerlendirilmek üzere komisyonumuzca müdürlüğüne iadesi uygun görülmüştür." denildiği görülerek, ilgi (k) yazımız ile Sivil Havacılık ve İSKİ görüşlerinin tarafımıza iletilmesi istenmiştir.
      Bahçelievler ilçesi, Yenibosna, 27 pafta, 214 ada, 6-7 parseller ile 3530 parsele ilişkin "Yol Alanı" ve "Yeşil Alan" fonksiyonu korunarak "Prestij Hizmet Alanı" fonksiyonu değiştirilerek "Otel Alanı" lejandına alınmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilat teklifi tarafımıza iletilerek meclise havale edilmesi için gereği talep edilmiştir.
      İlgi (a) dilekçe eki teklif plan paftasında yapılan incelemede; Bahçelievler, Yenibosna, 27 pafta, 214 ada, 6-7 parseller ile 3530 parselin tasdik sınırı içine alınarak "Yeşil Alan" ve "Yol Alanı" fonksiyonu bırakılarak, "Prestij Hizmet Alanı" fonksiyonu iptal edilerek "Otel Alanı"na alındığı ve;
      "1- Plan onama sınırı İstanbul İli, Bahçelievler ilçesi, Yenibosna Mahallesi, 27 pafta, 214 ada, 6-7 parseller ile 3530 parsellerin sınırıdır.
       2- Plan onama sınırı içindeki alan "Otel Alanı", "Yeşil Alan" ve "Yol Alanı"dır.
       3- Otel alanında yapılaşma şartları; E:2,50 Hmax Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün öngördüğü yüksekliği geçemez.
       4- Yapı çekme mesafeleri taşıt yollarından 10m, komşu parsellerden 5m'dir.
       5- Otel alanında; zemin katta toplam inşaat alanının %10'unu geçmeyen ticari birimler yer alacaktır.
       6- Bodrum katlarda, zemin kattaki ticari birimlere ve otel alanı kullanımına hizmet edecek depo, teknik hizmet birimleri yer alacak olup 1. ve 2. bodrum katlar emsale dahil değildir.
       7- Uygulama aşamasında ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından görüş alınacaktır." şeklinde plan notları önerildiği görülmüştür.
      İlgi (a) yazı eki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifine ilişkin, Ulaşım Planlama Müdürlüğü'nün şartlı olumlu, İSKİ Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Müdürlüğü'nün şartlı görüşlerinin bulunduğu görülmüştür.
      Bahçelievler, Yenibosna, 27 pafta, 214 ada, 6-7 parseller ile 3530 parselin TAKS=min0,30-max0,50 maxKAKS:1,50 yapılanma şartlarında "Prestij Hizmet Alanı"ndan, E:2,50 yapılanma şartlarında "Otel Alanı"na alınması teklifi ile meri planda yaklaşık 18.204 m² olan inşaat alanının, emsal artışı ve 1.-2. bodrum katların emsal harici tutulması ile 28.935,5 m² arttırılarak 47.139,5 m² ye çıkarıldığı, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı tadilat teklifi meri plan yapılanma şartlarına göre yapı ve hareketli nüfus yoğunluğunu arttırıcı, plan bütünlüğünü bozucu ve emsal teşkil edici nitelik taşıdığı görülmüştür. " Denilerek.
       İlgi yazı eki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi ekte olup, yürürlükteki yasalar ve yönetmeliklere göre değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.       
       KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Bahçelievler İlçesi,  27 pafta, 214 ada, 6-7 parseller ile  3530 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi incelenmiş olup, turizm fonksiyonu içinde ticari birimler teklif edilmesi nedeniyle Komisyonumuzca  uygun görülmemiştir.      
       Meclisimizin Onayına Arz Olunur.”
Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı, Şubat Ayı Toplantılarının 16 Şubat 2011 tarihli 3. birleşiminde okunarak, müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler ve işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

Kelime :

Karar Numarası :
Dosya Numarası :
Tarih :
Başlangıç Tarihi :
Bitiş Tarihi :

İstanbul Büyükşehir Belediyesi  / Başkanlık Santral Telefonları Saraçhane: (0212) 455 13 00
Merter: (0212) 449 40 00,  webmaster@ibb.gov.tr