ana sayfa  iletişim  
Ana Sayfa > İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İnteraktif Uygulama
e-belediye
 
Meclis Kararları
Karar Özeti:
1/5000 Ölçekli Akören Köyü NİP itirazlar.
Karar Tarihi:17.12.2010
Karar No:2811
Dosya No:2811
Karar:

Şehir Planlama Müdürlüğü'nün 10/11/2010 gün  ve 3543980 sayılı yazısında; "  

İlgi :  a) 31.05.2005 gün ve 2005/143 sayılı Başkanlık Oluru.
       b) 15.12.2008 gün ve T.N.393184 sayılı Başkanlık Katı'na yazımız  
       c) 13.02.2009 gün ve 107 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararı.
       d) 22.04.2009 gün ve 1456630 sayılı dağıtım yazımız.
       e) 24.05.2009 gün ve 1471995 sayılı İSKİ Genel Müdürlüğüne ait itiraz yazısı.
       f) 14.09.2010 gün ve M.34.0.İBB.0.13.47.310.01.02/2010-TN:3344688 sayılı Tarım İl Müdürlüğüne yazımız.
      g) 23.09.2010 gün ve B.12.4.İLM.0.34.00.01/101.02-22891-5445 sayılı Tarım il              Müdürlüğü'nün görüş yazısı.
      1/5000 Ölçekli Akören Köyü Nazım İmar Planı 05.03.2009 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı'nca onaylanmış ve 27.03.2009-27.04.2009 tarihleri arasında 1 ay süreyle Büyükşehir Belediyesi Harita Müdürlüğü'nde askıya çıkarılmıştır.

      İTİRAZ KONUSU
      Askı süresi içerisinde İSKİ Genel Müdürlüğü'nün ilgi (e) yazı ile itiraz edilerek, Akören Köyü sınırları içinde planlanan İçmesuyu Depolama Sahasının  imar planında "İSKİ Hizmet Alanı" olarak ayrılması talep edilmektedir.
     
      PLAN SÜRECİ
      10.07.2004 tarihinde kabul edilerek, yürürlüğe giren 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 7/b maddesi yasal dayanağı kapsamında; 1/5000 ölçekli plan çalışmalarına başlanan, Silivri İlçesi Akören Köyü 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı, Akören köy yerleşik alanı ve yakın çevresindeki tarım alanlarını kapsamaktadır.
       Silivri İlçesi Akören Köyü yerleşik alanı ve yakın çevresini kapsayan alanda, 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı'nın belirlediği hedefler çerçevesinde, nüfusun ihtiyacı olan donatı alanlarının karşılanması, sürdürülebilir gelişme ve doğal yapının korunması amacına uygun olarak planlanması anlayışı ile Akören Köyü 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı hazırlanmıştır. Söz konusu 1/5000 ölçekli plan, 15.06.2009 onaylı 1/100.000 Ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı ile eş güdümlü olarak çalışmalarına başlanmış olup, bu plan kararlarına uygun olarak hazırlanmıştır.
      İlgi (a) Başkanlık oluru gereği hazırlanmış olan Silivri İlçesi bütününe ilişkin plan tasarısı, güncel kurum görüşleri (DSİ, Tarım İl Müd, İSKİ v.b.) de alınarak yeniden değerlendirilmiş ve 1/5000 Ölçekli Akören Köyü Nazım İmar Planını teklifi olarak, ilgi (b) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olup, İlgi (c) kararı ile aynen kabul edilerek Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca 05.03.2009 tarihinde onanmış ve ilgi (d) yazımız ile dağıtımı yapılmıştır. Söz konusu 1/5000 ölçekli plan, 27.03.2009-27.04.2009 tarihleri arasında 1 ay süreyle Büyükşehir Belediyesi Harita Müdürlüğü'nde askıya çıkarılmıştır.
     
      MER'İ PLANDAKİ DURUMU
      1/5000 Ölçekli Akören Köyü Nazım İmar Planı'nda itiraza konu olan depolama sahası; Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda kalmakta olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmamaktadır.
     
      DEĞERLENDİRME ve SONUÇ
      İSKİ Genel Müdürlüğü'nün ilgi (e) yazı ile itiraz edilerek, Akören Köyü sınırları içinde planlanan İçme suyu Depolama Sahasının imar planında "İSKİ Hizmet Alanı" olarak ayrılması talebi değerlendirildiğinde;
      1/5000 ölçekli Akören Köyü Nazım İmar Planında ayrılması istenen İSKİ Hizmet Alanı, Tarımsal Niteliği Korunacak Alanda kaldığından ilgi (f) yazı ile Tarım İl Müdürlüğünden bu husustaki kurum görüşü istenmiş ve ilgi (g) Tarım İl Müdürlüğü kurum görüşüne göre "5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu gereği sözkonusu parseli de kapsayan kurum görüşümüz halen geçerliliğini korumaktadır." denildiğinden, sözkonusu talep, ilgili kurum görüşüne aykırı ve planlama ana ilkelerini ortadan kaldırıcı niteliktedir. '' denilerek
 
      1/5000 Ölçekli Akören Köyü Nazım İmar Planı'na askı süreci içinde yapılan itiraza ilişkin dilekçe ve ekleri yazımız ekinde olup söz konusu itirazın 3194 sayılı İmar Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Kanununun ilgili maddelerine göre incelenmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.
      
       KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Çatalca İlçesi, Akören Köyüne ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına yapılan itirazlar incelenmiş olup, İSKİ tarafından Akören Köyü'nün su ihtiyacının karşılanabilmesi için su deposu yapılmasını amaçlayan teklif kamu yararı içerdiğinden konunun İl Tarım Müdürlüğü tarafından Tarım Bakanlığı ile koordinasyon kurularak yeniden değerlendirilmesi ve gerekçeli rapor hazırlanması için müdürlüğüne iadesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.
              
       Meclisimizin Onayına Arz Olunur.”

Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Aralık Ayı Toplantılarının 17 Aralık 2010 tarihli 5. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

Kelime :

Karar Numarası :
Dosya Numarası :
Tarih :
Başlangıç Tarihi :
Bitiş Tarihi :

İstanbul Büyükşehir Belediyesi  / Başkanlık Santral Telefonları Saraçhane: (0212) 455 13 00
Merter: (0212) 449 40 00,  webmaster@ibb.gov.tr