ana sayfa  iletişim  
Ana Sayfa > İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İnteraktif Uygulama
e-belediye
 
Meclis Kararları
Karar Özeti:
1/5000 ölçekli Avcılar İlçesi Fuar Alanı ve  Çevresi Nazım İmar Planı
Karar Tarihi:17.09.2010
Karar No:2043
Dosya No:2043
Karar:Şehir Planlama Müdürlüğü'nün     23/ 06 /2010 gün  ve     3054652 sayılı yazısında; "  
İlgi:a) 23/10/2009 tarihli ve TN: 2135872 sayılı Başkanlık Oluru,
 b) 17/11/2009 tarihli ve TN: 2239365 sayılı yazımız,
 c) 22/01/2010 tarihli ve TN: 2417504 sayılı yazımız,
                 d) 01/04/2010 tarihli ve TN: 2741204 sayılı yazımız,
                 e) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/05/2010 tarihli ve 1072 sayılı kararı.
      İstanbul İli, Avcılar İlçesi'nin büyük bir kısmını oluşturan; Yeşilkent ve Firuzköy Mahalleleri ile Tahtakale Mahallesi'nin TEM Otoyolu güneyinde kalan kısmını kapsayan 05/01/2004 onanlı 1/5000 ölçekli Firuzköy Revizyon Nazım İmar Planı İstanbul 2. İdare Mahkemesinin 2004/1725 sayılı kararıyla, Merkez, Cihangir, Ambarlı, Denizköşkler, Gümüşpala, Üniversite ve Mustafa Kemal Paşa Mahalleleri'ni kapsayan 15/12/2006 onanlı 1/5000 ölçekli Avcılar Merkez Nazım İmar Planı ise İstanbul 6. İdare Mahkemesinin 2009/626 sayılı kararıyla iptal edilmiştir.
      Söz konusu planların iptal edilmesi nedeniyle Avcılar İlçesi'nin çok önemli bir kısmı plansız kalmış ve bu durum uygulama aşamasında sıkıntıların yaşanmasına neden olmuştur. Bu nedenle ilgi (a) Başkanlık Oluru alınmış ve plansız kalan bölgede ilk etapta Avcılar İlçesi'nin TEM ve D-100 Karayolları arasında ve Küçükçekmece Gölü'nün batısındaki 1. ve 3. derece Arkeolojik Sit Alanları haricinde kalan bölümünde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı çalışmalarına başlanılmıştır.
      Avcılar İlçesi'nin TEM ve D100 karayolları arasında kalan, arkeolojik sit alanı haricindeki bölümü 2 etap halinde planlanmış, ilk etapta Mustafakemalpaşa Mahallesi, Üniversite Mahallesi, Gümüşpala Mahallesi ve Firuzköy Mahallesi ile Yeşilkent Mahallesinin Fuar Alanı ve çevresini kapsayan kısmı haricindeki bölümünde "1/5000 ölçekli Avcılar İlçesi TEM ve D100 Karayolları Arası Nazım İmar Planı" tamamlanarak ilgi (c) yazımız ile değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisi'ne takdim edilmiştir.
      Söz konusu bölgenin 2. etap planı olan ve Fuar Alanı ile çevresini kapsayan "1/5000 ölçekli Avcılar İlçesi Fuar Alanı ve Çevresi Nazım İmar Planı" ise ilgi (d) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisi' ne takdim edilmiş, ancak söz konusu plan ilgi (e) Meclis Kararı ile yeniden değerlendirilmesi için Müdürlüğümüze iade edilmiştir. " Denilerek. 
      Söz konusu "1/5000 ölçekli Avcılar İlçesi Fuar Alanı ve Çevresi Nazım İmar Planı" ilgi (e) Meclis Kararı doğrultusunda bölgenin 1. etap planı olan "1/5000 ölçekli Avcılar İlçesi TEM ve D100 Karayolları Arası Nazım İmar Planı" ile bütünlük arz edecek şekilde ve ilgi (b) yazımız
kapsamında gelen kurum görüşleri dikkate alınarak tamamlanmış olup, yazımız ekinde iletilmekte olan plan teklifi ve eklerinin yürürlükteki ilgili yasa ve yönetmeliklere göre değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.
       KOMİSYON GÖRÜŞÜ:Avcılar ilçesi, 1/5000 ölçekli Fuar alanı ve çevresi N.İ.Planı teklifi incelenmiş olup İstanbul 6. İdare mahkemesinin 2009/2075 E, 2010/1316 K sayılı kararı dikkate alınarak yeniden değerlendirilmesi için müdürlüğüne iadesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.
       Meclisimizin Onayına Arz Olunur.”
Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Eylül Ayı Toplantılarının 17 Eylül 2010 tarihli 5. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.
Kelime :

Karar Numarası :
Dosya Numarası :
Tarih :
Başlangıç Tarihi :
Bitiş Tarihi :

İstanbul Büyükşehir Belediyesi  / Başkanlık Santral Telefonları Saraçhane: (0212) 455 13 00
Merter: (0212) 449 40 00,  webmaster@ibb.gov.tr