ana sayfa  iletişim  
Ana Sayfa > İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İnteraktif Uygulama
e-belediye
 
Meclis Kararları
Karar Özeti:
Maltepe E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı plan notuna itiraz
Karar Tarihi:13.08.2010
Karar No:1762
Dosya No:1762
Karar:

Şehir Planlama Müdürlüğü'nün    30 /06  /2010 gün  ve  3086235    sayılı yazısında; "  

İlgi: a)Maltepe İlçe Belediye Meclisinin 05.02.2010 gün ve 2010/24'den 2010/118'e kadar              olan kararları.
 b)Maltepe Belediye Başkanlığı'nın 11.03.2010 gün ve 2010/D-152 sayılı yazısı.
 c)İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16.07.2009 gün ve 887 sayılı kararı.
KONU
       15.02.2008 t.t'li 1/1.000 ölçekli Maltepe E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı plan notlarına, Maltepe Belediye Başkanlığı Durum Proje Şefliği'nin itirazı ile ilave edilen ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca 13.09.2009 tarihinde onanan "Aydın evler ve Fındıklı mahallelerinde zemin katlarda ön ve yan bahçelerde çıkma yapılamaz, yükselen arazilerde +0,00 kotu yoldan alınır." Plan notuna askı süresi içinde ilgililerince yapılan itirazlar Maltepe İlçe Belediye Meclisi'nin ilgi (a) kararı ile karara bağlanarak, Maltepe Belediye Başkanlığı'nın ilgi (b) yazısı ile 5216 sayılı Yasa'nın 7/b ve 14. maddeleri uyarınca işlem yapılmak üzere Başkanlığımıza iletilmiştir.
MÜLKİYET DURUMU
 İtiraz konusu parsellerin, mülkiyet durumlarına ilişkin veriler yazımız eki tabloda yer almaktadır.
PLAN ONAMA SÜRECİ
 Başkanlığımızca yapılan 1/5.000 ölçekli Maltepe E-5 Kuzeyi Nazım İmar Planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.04.2005 gün ve 822 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile kabul edilmiş ve Büyükşehir Belediye Başkanınca 16.04.2005 tarihinde onanmıştır. Plan, Büyükşehir Belediyesi Harita Müdürlüğü'nce 13.06.2005 - 13.07.2005 tarihleri arasında askıya çıkartılmıştır. Büyükşehir Belediye Başkanınca 16.04.2005 tarihinde onanan plana uygun olarak Maltepe İlçe Belediyesi'nce hazırlanan 1/1.000 ölçekli E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı 15.02.2008 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmış ve söz konusu 1/1.000 ölçekli plan, 14.03.2008 - 14.04.2008 tarihleri arasında İlçe Belediye Başkanlığı'nda askıya çıkarılmıştır.
MER'İ PLAN DURUMU
 15.02.2008 onaylı 1/1.000 ölçekli Maltepe E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı'na yapılan itiraz neticesinde 13.09.2009 tarihinde onaylanan 1/1.000 ölçekli Maltepe E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planının B.3.17 maddesindeki "Aydın evler ve Fındıklı mahallelerinde zemin katlarda ön ve yan bahçelerde çıkma yapılamaz, +0,00 kotu yoldan alınır." Plan notu değişikliğine ilgililerince yapılan itirazlara ilişkin ada, pafta, parsel numaraları, mülkiyet, alan bilgisi, meri plan durumları ve ilçe meclis kararlarına ilişkin bilgiler yazımız eki tabloda yer almaktadır.
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
 15.02.2008 t.t'li 1/1.000 ölçekli Maltepe E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı plan notlarına Maltepe Belediye Başkanlığı Durum Proje Şefliği tarafından yapılan itirazlar İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin konuya ilişkin almış olduğu ilgi (c) Kararı ile tadilen uygun görülmüştür.
 İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ilgi (c) kararı doğrultusunda;15.02.2008 t.t'li 1/1.000 ölçekli Maltepe E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı plan notlarına B.3.17 maddesindeki "Aydın evler ve Fındıklı mahallelerinde zemin katlarda ön ve yan bahçelerde çıkma yapılamaz, +0,00 kotu yoldan alınır." Plan notu eklenmiş olup söz konusu değişikliğe ilişkin plan paftaları Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından 13.09.2009 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir.
 13.09.2009 tarihinde onanan "Aydın evler ve Fındıklı mahallelerinde zemin katlarda ön ve yan bahçelerde çıkma yapılamaz, +0,00 kotu yoldan alınır." Plan notuna askı süresi içinde ilgililerince yapılan itirazlara ilişkin Maltepe İlçe Belediye Meclisinin 05.02.2010 gün ve 2010/24'den 2010/118'e kadar olan ilgi (a) Kararları ile söz konusu plan notunun "+0,00 kotu yoldan alınır" kısmı çıkarılarak "Aydın evler Mahallesinde 5/A-3/3 yapılanma koşullarına sahip parseller dışındaki parsellerde ve Fındıklı Mahallesinde, zemin ve bodrum katlarda ön ve yan bahçelerde çıkma yapılamaz" şeklinde yeniden düzenlenmiştir. Yapılan düzenleme uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesine yönelik olup 1/5.000 ölçekli Maltepe E-5 Kuzeyi Nazım İmar Planı kararlarını etkilememektedir. '' denilerek
 13.09.2009 onanlı 1/1.000 ölçekli Maltepe E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı plan notu değişikliğine yapılan itirazların 3194 sayılı İmar Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Kanununun ilgili maddelerine göre incelenmesi ve karar alınması için konunun Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.
      
        KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Maltepe İlçesi, E-5 Kuzeyi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'na  plan notu eklenmesine  yapılan itiraz  incelenmiş olup, itiraza konu plan notunun "Aydınevler ve Fındıklı Mahallelerinde kot yerinin tesbiti ve binalara çıkma yapılabilmesi hususlarında İstanbul İmar Yönetmeliği hükümleri geçerlidir" şeklinde düzenlenmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.
              
        Meclisimizin Onayına Arz Olunur.”

Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Ağustos Ayı Toplantılarının 13 Ağustos 2010 tarihli 5. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

Kelime :

Karar Numarası :
Dosya Numarası :
Tarih :
Başlangıç Tarihi :
Bitiş Tarihi :

İstanbul Büyükşehir Belediyesi  / Başkanlık Santral Telefonları Saraçhane: (0212) 455 13 00
Merter: (0212) 449 40 00,  webmaster@ibb.gov.tr