ana sayfa  iletişim  
Ana Sayfa > İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İnteraktif Uygulama
e-belediye
 
Meclis Kararları
Karar Özeti:
Kartal 50 pafta, 1674 ada, 7-26 parsel
Karar Tarihi:16.04.2010
Karar No:996
Dosya No:996
Karar:

Şehir Planlama Müdürlüğü'nün 09/ 04 /2010 gün  ve  2009/2104880   -2786319 sayılı yazısında; "  

İlgi: a) Kartal Belediye Başkanlığı' nın 24.08.2007 gün ve 2007 / 121 Gen: 13100 sayılı yazısı ve eki Kartal Belediye Meclisi' nin 06.06.2007 gün ve 2007 / 236 sayılı kararı.
 b) Başkanlık Makamına 10.12.2007 gün ve 4078 sayılı yazımız.
 c) Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16.01.2008 gün ve 110 sayılı kararı.
 d) Kartal Belediye Başkanlığı'na 15.02.2008 gün ve 2008/46888 sayılı yazımız.
 e) Kartal Belediye Başkanlığı'nın 02.07.2009 gün ve 2009/S-1134 sayılı yazısı ve eki Kartal Belediye Meclisi'nin 05.06.2009 gün ve 2009/81 sayılı kararı.
 f) Başkanlık Makamına 13.07.2009 gün ve 2009/1745781 sayılı yazımız.
 g) Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 18.09.2009 gün ve 1522 sayılı kararı.
 h) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 20.08.2004 günlü 12734-41-030000/ S/89-90 sayılı genelgeleri.
      Konu:
      23.06.2005 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal Güneyi Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Uygulama İmar Planı 19.09.2006 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı'nca onaylanmıştır. Söz konusu plan, 09.10.2006 - 07.11.2006 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkartılmıştır. Askı süresi içinde Kartal 50 pafta, 1674 ada, 7-26 parsel yönünden söz konusu plana itirazda bulunulmuştur.
      19.09.2006 onanlı 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Uygulama İmar Planına yasal askı süresi içinde yapılan itiraz Kartal Belediye Meclisi'nin ilgi (a) yazı eki Meclis Kararı ile uygun bulunarak teklif 1/1000 ölçekli plan ile birlikte 5216 sayılı yasa uyarınca gereği için tarafımıza iletilmiştir. Söz konusu plan değişikliği teklifi ilgi (b) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisi'ne iletilmiş olup İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ilgi (c) kararı ile uygun bulunmamıştır.
      İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ilgi (c) kararı ile uygun bulunmayan Kartal 50 pafta, 1674 ada, 7-26 parsele yönelik 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi ilgi (d) yazımız ile Kartal Belediye Başkanlığına iade edilmiştir.
      Konu Kartal Belediye Meclisi'nin 05.06.2009 gün ve 2009/81 sayılı kararı ile yeniden değerlendirilerek ilgi (e) yazı ile tarafımıza iletilmiştir.
      Kartal Belediye Başkanlığı'nın ilgi (e) yazısı ve eki Meclis Kararı ilgi (f) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisi'ne iletilmiş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ilgi (g) kararı ile "Kartal İlçesi, 50 pafta, 1674 ada, 7-26 parsel sayılı yerlere ilişkin 1/1000 ölçekli 19/09/2006 t.t.li Kartal Güneyi U.İ.Planına yapılan itiraz incelenmiş olup, bilgi paftasında gösterilen adalar için Komisyonumuzca uygun görülmüştür" denilerek kabul edilmiştir.
      Mülkiyet:
      İlgi (e) yazı eklerinde 1674 ada, 7-26 parsellere ait tapu bulunmamakta olup, 1674 ada 7 parsel 182 m2, 26 parsel 95 m2 büyüklüğündedir.
Mer'i Plandaki Durumu:
      23.06.2005 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal Güneyi Nazım İmar Planında Kartal, 50 pafta, 1674 ada, 7-26 numaralı parseller TK1 (600 ki/ha) yoğunluklu konut + ticaret alanında kalmaktadır.

      1/5000 ölçekli Kartal Güneyi Nazım İmar Planı sonrasında söz konusu alanda Müdürlüğümüzce 1/5000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Nazım İmar Planı hazırlanmış ve 16.02.2007 gün ve 389 sayılı Meclis Kararı ile uygun bulunmuş Büyükşehir Belediye Başkanınca 04.07.2007 tarihinde aynen onaylanmıştır. 1/5000 ölçekli Kartal Güneyi Revizyon Nazım İmar Planında 1674 ada, 7-26 numaralı parseller TK1 (600 ki/ha) yoğunluklu konut + ticaret alanında kalmaktadır.
       23.06.2005 onanlı 1/5000 ölçekli Kartal Güneyi Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanarak 19.09.2006 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Uygulama İmar Planında ise 1674 ada, 7-26 numaralı parseller, B-5 0.35 / 1.75 yapılanmada konut + ticaret alanında kalmaktadır.
      İlçe İmar Komisyonu Görüşü:
      Kartal Belediye Başkanlığı İmar Komisyonunun 22.05.2009 tarih ve 28 sayılı raporunda "Kartal 50 pafta, 1674 ada, 7-26 parselin itiraz talebi incelenmiş bu itiraza ilişkin aynı sorunları ihtiva eden teklif tasdik sınırı içindeki tüm parselleri de içine alacak şekilde ve daha öncede yapılan itirazlar da göz önüne alınarak itiraz teklifi kabul edilmiştir" denilmektedir.
      İlçe Meclis Kararı:
       Kartal Belediye Meclisi'nin 05.06.2009 gün ve 2009/81 sayılı kararında "Kartal, 50 pafta 1674 ada 7-26 parseller ile ilgili teklifin İmar komisyonu Raporu Doğrultusunda AYNEN KABULÜNE Kartal İlçe Belediye Meclisinin 2009/HAZİRAN AYI TOPLANTISININ 05.06.2009 TARİHLİ 3. BİRLEŞİMİNDE OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ" denilmektedir.
          Değerlendirme ve Sonuç:
          İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ilgi (c) kararı ile uygun görülmeyen 1/1000 ölçekli Kartal Güneyi Uygulama İmar Planı değişikliği talebi, Kartal Belediye Başkanlığı'nın ilgi (e) yazı ve eki Meclis Kararı ile yeniden değerlendirilerek gereği için tarafımıza iletilmiştir. Ancak Kartal 50 pafta, 1674 ada, 7-26 parsellerdeki plan değişikliği hakkındaki Kartal Belediye Meclisi'nce alınan ilgi (e) kararın plana yapılan "itiraz" olarak değil "plan tadilatı" şeklinde hazırlandığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ilgi (g) kararında belirtilen "...1/1000 ölçekli 19/09/2006 t.t.li Kartal Güneyi U.İ.Planına yapılan itiraz..." ifadesinin bu doğrultuda yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.
 Diğer taraftan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ilgi (g) kararı ile 1/1000 ölçekli plan değişikliğinin "bilgi paftasında gösterilen adalar için" uygun görüldüğü belirtilmiş olup, söz konusu Meclis Kararında bahsedilen adaların hangileri olduğu ve Meclis Kararının aynen veya tadilen onaylandığı hususu anlaşılamamaktadır. '' denilerek
 Bu bağlamda yukarıda açıklanan hususlar doğrultusunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği teklifine ilişkin alınan ilgi (g) Meclis Kararının yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre yeniden değerlendirilerek karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.
      
        KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Kartal İlçesi,  50 pafta, 1674 ada, 7 ve 26 parsellerde  kayıtlı   yere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı  tadilatı teklifi incelenmiş olup  18.09.2009 tarih ve 1522  sayılı  İstanbul  Büyükşehir  Belediyesi  Meclis Kararı'nın komisyon  görüşü kısmının  " Kartal  İlçesi,  50 pafta, 1674 ada, 7 ve 26 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli 19.09.2006 tt'li  Kartal Güneyi   Uygulama İmar Planı'na yapılan  itiraz, itirazın  değerlendirilmesi sonucu  alınan  05.06.2009 gün 2009/81  sayılı  Kartal  Belediye Meclis Kararı ve  eki  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı  değişikliği teklifi incelenmiş olup 601-2261-657-1674-596-597-598-599 ve 606 nolu  adalar için ilçe belediye meclisi tarafından yapılan  düzenleme ilçesinden geldiği şekli ile komisyonumuzca uygun görülmüştür." Şeklinde revize edilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.
             
        Meclisimizin Onayına Arz Olunur.”

Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 2. Toplantı Yılı, Nisan Ayı Toplantılarının 16 Nisan 2010 tarihli 5. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

Kelime :

Karar Numarası :
Dosya Numarası :
Tarih :
Başlangıç Tarihi :
Bitiş Tarihi :

İstanbul Büyükşehir Belediyesi  / Başkanlık Santral Telefonları Saraçhane: (0212) 455 13 00
Merter: (0212) 449 40 00,  webmaster@ibb.gov.tr