ana sayfa  iletişim  
Ana Sayfa > İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İnteraktif Uygulama
e-belediye
 
Meclis Kararları
Karar Özeti:Küçükçekmece-İkitelli, 3876-3877(eski 2771-3750) parsellere itiraz.
Karar Tarihi:16.10.2009
Karar No:1992
Dosya No:1992
Karar:

Planlama  Müdürlüğü'nün  08/07/2009  gün  ve   4446   sayılı yazısında; "
İLGİ: a)Planlama Müdürlüğü'nde 28.01.2008 tarih ve762-TN:55785 sayı ile kayıtlı itiraz dilekçesi.
            b)Harita Müdürlüğü'nün 10.03.2008 gün ve M.34.0.İBB.013.22.030.000.TN:30176-138494 BN:625 sayılı yazısı ve eki askı tutanağı.
           c)13.04.2008 gün, 2008-762-TN:55785sayılı Başkanlık Katı yazımız.
           d) Meclis Müdürlüğü'nün bila gün ve 2008/1994 sayılı yazısı ve eki Büyükşehir Belediye  Meclisinin 11.09.2008 gün ve 1994 sayılı kararı.
           e)12.10.2008 tarih, 2008/16271TN:757437 sayılı Başkanlık Katı yazımız.
           f)Meclis Müdürlüğü'nün 20.03.2009 tarih, 2009/192 sayılı yazısı eki İstanbul  Büyükşehir Belediye
           g)Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 20.08.2004 gün, S/89 sayılı genelgesi ve 20.8.2004 günlü, S/90 sayılı Başkanlık Oluru. 
       İTİRAZ:  Küçükçekmece-İkitelli, 4 pafta 3876-3877 (2771-3750) parsellere ilişkin ilgi (a) dilekçe ile, 31.12.2007 onanlı 1/5000 ölçekli İkitelli Alt Bölge Revizyon Nazım İmar Planı'na itiraz edilmektedir.
 KONUNUN EVVELİYATI: Küçükçekmece İlçesi, İkitelli 14 pafta, 3876-3877(eski 2771-3750)) parsel, 19.03.1992 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli İkitelli Organize Küçük Sanayi Bölgesi ve Çevresi Nazım İmar Planında KAKS:1.00 yapılanma şartında Münferit Sanayi Alanında kalmakta iken, 02.01.2003 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Tadilat Planı ile max.TAKS:0.30, max.KAKS:0.60 yapılanma şartlarında Akaryakıt İstasyonu Alanına alınmış ve bu doğrultuda hazırlanan ve 05.05.2003 gün,2003/16 sayılı İlçe Meclis kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli plan teklifi ise, 16.07.2004 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmıştır. Daha sonra söz konusu parselin bir kısmı max.TAKS:0.30, max.KAKS:0.60 yapılanma şartlarında Akaryakıt İstasyonu Alanı, bir kısmı max.TAKS:0.40, max.KAKS:2.00,H:Serbest yapılanma şartı ile Ticaret+Turizm Alanı ve bir kısmı da Yeşil Alan olarak düzenlenen ilgilisinin 1/5000 ölçekli  Nazım İmar Planı değişikliği, 18.11.2005 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanınca onanmıştır. 18.11.2005 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli tadilat planı doğrultusunda hazırlanan ve 05.06.2006 gün, 2006/76 sayılı İlçe Meclis Kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli plan teklifi 07.07.2006 gün,  12734-41-030-100/2006-4187 sayılı yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olup, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2006 gün, 1585 sayılı kararı ile uygun görülerek 22.09.2006 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı'nca aynen onanmıştır.
           Müdürlüğümüzce hazırlanan 1/5000 ölçekli İkitelli Alt Bölge Revizyon Nazım İmar Planı  teklifi, Başkanlık Katı'na iletilmiş, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10.10.2007 gün ve 2290 sayılı kararı ile uygun görülerek, 31.12.2007 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı'nca aynen onanmıştır. 1/5000 ölçekli planlar 28.01.2008 ve 28.02.2008 tarihleri arasında Harita Müdürlüğü'nce askıya çıkarılarak, ilgi (b) yazı ile de tarafımıza bilgi verilmiştir.
       Küçükçekmece-İkitelli, 4 pafta 3876-3877 (2771-3750) parsellere ilişkin ilgi (a) dilekçe ile; 31.12.2007 onanlı 1/5000 ölçekli İkitelli Alt Bölge Revizyon Nazım İmar Planı'na itiraz edilmiş olup, itiraz başvurusu ilgi (c) yazımız ile Başkanlık Katına iletilmiştir. Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (d) yazı eki kararı ile itiraz, "...itiraz incelenmiş olup, evveliyatı ile birlikte değerlendirilmek üzere müdürlüğüne iadesi komisyonumuzca uygun görülmüştür." şeklinde karara bağlanmıştır. 
 MÜLKİYET:İlgi (a) dilekçe ekinde mülkiyet bilgisi bulunmamaktadır.
       MERİ PLANLARDAKİ DURUM: Küçükçekmece İlçesi, İkitelli 14 pafta, 3876-3877(eski 2771-3750)) parsel, 18.11.2005 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli tadilat planında kısmen max.TAKS:0.30, max.KAKS:0.60 yapılanma şartlarında Akaryakıt İstasyonu Alanı, kısmen max.TAKS:0.40, max.KAKS:2.00,H:Serbest yapılanma şartı ile Ticaret+Turizm Alanı kısmen de Yeşil Alan kalmakta iken, 31.12.2007 onanlı 1/5000 ölçekli İkitelli Alt Bölge Revizyon Nazım İmar Planın da kısmen Prestij Hizmet İmalat Alanı kısmen de Akaryakıt Bakım İstasyonu Alanı olarak planlanmıştır.
          31.12.2007 onanlı 1/5000 ölçekli İkitelli Alt Bölge Revizyon Nazım İmar Planı plan notlarının Genel Hükümler kısmında  "PHI alanlarında İş Merkezi, Ofis, Büro, Alış Veriş Merkezi, Çok Katlı Mağaza, Çarşı, Konaklama Tesisleri, Otel, Motel, Sinema, Tiyatro, Müze, Kütüphane, Sergi Salonu, Lokanta, Restoran, Gazino, Yönetim Binaları, Banka ve Finans Kurumları, Uluslar Arası Şirketler, Medya Kuruluşları,Çevreyi kirletici Özelliği Olmayan 3.Sınıf İmalathaneler ve Showroomları yer alabilir. Bu alanlarda ilgili kurum ve kuruluşların Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İtfaiye Daire Başkanlığı, Ulaşım Daire Başkanlığı)görüşleri alınarak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının onanmasından sonra ve talebin bulunduğu alandaki yapılanma koşullarını aşmamak ,avan projesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca onanmak koşulu ile Özel Eğitim,Özel Sağlık,Katlı Otopark vb. yapılabilir,E:1.75 olacaktır."denilmektedir.
       İLGİLİSİNİN İTİRAZI:Söz konusu Küçükçekmece İlçesi, İkitelli, 3876-3877(eski 2771-3750)) parsele ilişkin ilgi (a) dilekçede; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2005 tarih 2606 sayılı kararı ile kabul edilerek Büyükşehir Belediye Başkanınca 18.11.2005 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli plandaki şekilde Ticaret + Turizm alanında kalan kısmının (31.12.2007 onanlı 1/5000 ölçekli İkitelli Alt Bölge Revizyon Nazım İmar Planın da Prestij Hizmet İmalat alanında kalan kısmı) MaxKAKS:2.00 ve H:serbest yapılanma şartlarında Ticaret + Turizm alanı olarak ayrılması talep edilmektedir.
       DEĞERLENDİRME - SONUÇ:Küçükçekmece İlçesi, İkitelli, 3876-3877(eski 2771-3750)) parselin İkitelli Alt Bölge Revizyon Nazım İmar Planın da yapılanma şartı E:1.75 Prestij Hizmet İmalat alanında kalan kısmının MaxKAKS:2.00 ve H:serbest yapılanma şartlarında Ticaret + Turizm alanına alınmasına ilişkin ilgi (a) dilekçe ile yapılan itiraz, 1/5000 ölçekli planın Prestij Hizmet İmalat alanlarının bütünlüğünü bozucu, yapı ve trafik yoğunluğunu arttırıcı ve çevresi için emsal teşkil edici nitelik taşımaktadır.            Söz konusu itiraz Büyükşehir Belediye Meclisinin ilgi (d) kararı ile , "...itiraz incelenmiş olup, evveliyatı ile birlikte değerlendirilmek üzere müdürlüğüne iadesi komisyonumuzca uygun görülmüştür..." şeklinde karara bağlanarak ilgi (d) yazı ekinde tarafımıza iletilmiştir. Ancak, 3194 sayılı kanunun 8 maddesinde; "... Belediye başkanlığınca belediye meclisine gönderilen itirazlar ve planları belediye meclisi onbeş gün içinde inceleyerek kesin karara bağlar..."denilmektedir. Konunun bu doğrultuda yeniden değerlendirilerek karara bağlanması gerekmektedir denilerek, ilgi (e) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiştir.
       İlgi (e) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olan, ilgi (a) dilekçe eki 3876-3877(eski 2771-3750)) parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına yapılan itiraz İmar Komisyonunda görüşülmeyerek, toplu halde ilgi (f) Büyükşehir Belediye Meclis Kararıyla Müdürlüğümüze iade edilen dosyalar ile birlikte tarafımıza iletilmiştir.  " Denilerek.
             İlgi (e) yazımız ile 3876-3877(eski 2771-3750) parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına yapılan itiraz değerlendirilmiş olup, ilgi (e) Büyükşehir Belediye Meclisine takdim yazımızda belirtilen görüşümüze ilave edilecek husus bulunmamaktadır. Yazımız ve ilgi (a) itiraz dilekçesi, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler doğrultusunda yeniden değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere 3194 sayılı yasanın 8.maddesine göre Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.
        KOMİSYON GÖRÜŞÜ: K. Çekmece İlçesi, İkitelli 3876- 3877 (eski 2771- 3750) parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli 31/12/2007 t.t.li İkitelli Altbölge R.N.İ.Planına yapılan itiraz incelenmiş olup, müktesep hakların korunması açısından parselin 18/11/2005 t.t'li 1/5000 ölçekli planda verilen yapılaşma fonksiyon ve şartlarına dönülmesi Komisyonumuzca uygun görülmüştür.
        Meclisimizin Onayına Arz Olunur.”
Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 1. Toplantı Yılı, Ekim Ayı Toplantılarının 16 Ekim 2009 tarihli 5. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oyçokluğu ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

Kelime :

Karar Numarası :
Dosya Numarası :
Tarih :
Başlangıç Tarihi :
Bitiş Tarihi :

İstanbul Büyükşehir Belediyesi  / Başkanlık Santral Telefonları Saraçhane: (0212) 455 13 00
Merter: (0212) 449 40 00,  webmaster@ibb.gov.tr