ana sayfa  iletişim  
Ana Sayfa > İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İnteraktif Uygulama
e-belediye
 
Meclis Kararları
Karar Özeti:
İmrahor 
Karar Tarihi:16.10.2009
Karar No:1959
Dosya No:1959
Karar:

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.09.2009 tarihli birleşiminde 2009/1966 sayı ile komisyonumuza intikal eden İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Harita Müdürlüğünün 19.08.2009 tarih ve 1835141 sayılı yazısında;
BAŞKANLIK MAKAMINA
    İlgi: a) İstanbul Valiliği'nin 08.04.2008 tarih, 264.04/21014 sayılı yazısı ve eki orman köyleri listesi.
           b) Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 17.09.2004 tarih 815 sayılı Kararı.
           c) İstanbul Valiliği'nin 07.07.2008 tarih, 46967 sayılı yazısı ve ekleri.
           d) İstanbul Valiliği'nin 24.09.2008 tarih, 66756 sayılı yazısı ve eki.
           e) Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 18.12.2008 tarih, 3003 sayılı Kararı.
           f) Hukuk Müşavirliğimin 30.06.2009 tarih, TN:f 726978.BN: 13351 sayılı yazısı ve eki İstanbul 9. İdare Mahkemesi'nin 2009/83 Esas No sayılı 14.05.2009 tarihli Kararı.
    5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun Geçici 2. Maddesi 1. Fıkrası'nda "Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte; büyükşehir belediye sınırları, İstanbul ve Kocaeli ilinde, il mülki sınırıdır.", 2. Fıkrası'nda "Bu sınırlar içerisinde kalan ilçeler büyükşehir ilçe belediyeleri, beldeler büyükşehir ilk kademe belediyeleri haline gelir. Bu belediyeler hakkında bu Kanun ile Belediye Kanunu'nun belediyelerin tüzel kişiliklerinin kaldırılmasına veya başka bir belediyeye katılmasına ilişkin hükümleri uygulanmaz" ve 3. Fıkrası'nda da "Bu sınırlar içinde kalan köylerin tüzel kişiliği sona ererek mahalleye dönüşür. Bu şekilde oluşan mahallelerin katılacağı ilçe veya ilk kademe belediyesi, büyükşehir belediye meclisince belirlenir. Orman köylerinin tüzel kişiliği devam eder. Ancak ormanlarla İlgili diğer kanun hükümleri saklı kalmak üzere bu köyler imar bakımından büyükşehir belediyesinin mücavir alanı sayılırlar." denilmektedir.
    Bahse konu Kanun maddeleri uyarınca orman köyü ve mahalleye dönüşen köylerin listesi, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğü'nce tarafımıza gönderilmiş ve bu bağlamda ilgi b Meclis Kararı alınmıştır.
    Ancak tarafımıza gönderilen listelerde söz konusu yerleşim yerleri ile ilgili olarak farklılıklar tespit edilmiş olup, İstanbul Valiliği ve İl Çevre Orman Müdürlüğü ile yapılan yazışmalar neticesinde İstanbul Valiliği'nin ilgi a yazısıyla; Orman Köylerinin tespiti ve tescil işlemlerinin Orman Bölge Müdürlüğünce yapılmayacağı, bu görevin ilgili kanun ve yönetmelik ile ORKÖY Genel Müdürlüğü'ne verildiği ve köylerin ormanla ilişkilerinin tespiti her İlde bulunan ve İl Çevre ve Orman Müdürlüğü'nce oluşturulan komisyon marifetiyle yapılmakta olduğu belirtilmiş olup, Gaziosmanpaşa İlçesine bağlı İmrahor'un, Beykoz İlçesine bağlı Örnek, Pendik İlçesine bağlı Göçbeyli ve Silivri İlçesine bağlı Fener yerleşim yerleri İle ilgili Büyükşehir Belediye Meclisince karar alınarak 5216 sayılı yasa gereğinin yapılması talep edilmiştir. İstanbul Valiliği'nin ilgi c, d yazıları ve eki İl Çevre ve Orman Müdürlüğü'nün yazılarıyla; Silivri İlçesine bağlı Fener, Pendik İlçesine bağlı Göçbeyli, Gaziosmanpaşa İlçesine bağlı İmrahor ve Beykoz İlçesine bağlı Örnek yerleşim yerlerinin orman köyü olarak tespit edildiği belirtilerek gereği talep edilmiştir.
    İlgi b Meclis Kararıyla Arnavutköy İlk Kademe Belediyesine mahalle olarak bağlanan İmrahor, Beykoz İlçesine köy olarak bağlanan Örnek, Pendik İlçesine köy olarak bağlanan Göçbeyli ve Silivri İlçesine köy olarak bağlanan Fener yerleşim yerlerinin, ORKÖY Genel Müdürlüğünce Orman Köyü statülerinin kesinleşmesi sebebiyle, İmrahor'un köy olarak Arnavutköy İlçesine,
     Örnek Köyünün Beykoz İlçesine, Göçbeyli Köyünün Pendik İlçesine, Fener Köyünün Silivri İlçesine bağlanılması hususunda ilgi e Büyükşehir Belediye Meclis Kararı alınmıştır.
    İlgi f yazı eki Mahkeme kararıyla; Arnavutköy Belediye Başkanlığı tarafından, "İmrahor Mahallesi'nin Orman Köyü olarak Arnavutköy İlçesine bağlanmasına yönelik 18.12.2008 tarih, 3003 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Kararının İptali ve yürütmenin durdurulması talebi ile İdaremiz aleyhine açılan davada dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.
    Anayasa'nın 138. maddesinde "Yasama ve yürütme organları ile İdare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez." hükmü bulunmaktadır.
    Ayrıca; 2577 Sayılı İdari Yargılama Usul Kanununun 28. maddesinde;"Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare ve Vergi Mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez...." hükmü bulunmaktadır.
    Konuyla ilgili İstanbul 9. İdare Mahkemesi'nin kararına konu olan, İmrahorun mahalle olarak Arnavutköy İlçesine bağlanmasına yönelik hususunu değerlendirmek üzere yazımızın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini tensiplerinize arz ederim denilmektedir.
     
    KOMİSYON GÖRÜŞÜ: İmrahor' un Mahalle olarak Arnavutköy İlçesine bağlanmasına ilişkin teklif incelenmiş olup; komisyonumuzca uygun görülmüştür.

        Meclisimizin Onayına Arz Olunur.”

Şeklinde hazırlanan Harita – Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonları müşterek raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 1. Toplantı Yılı, Ekim Ayı Toplantılarının 16 Ekim 2009 tarihli 5. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 

Kelime :

Karar Numarası :
Dosya Numarası :
Tarih :
Başlangıç Tarihi :
Bitiş Tarihi :

İstanbul Büyükşehir Belediyesi  / Başkanlık Santral Telefonları Saraçhane: (0212) 455 13 00
Merter: (0212) 449 40 00,  webmaster@ibb.gov.tr