ana sayfa  iletişim  
Ana Sayfa > İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İnteraktif Uygulama
e-belediye
 
Meclis Kararları
Karar Özeti:Arnavutköy ilçesi, Hadımköy, 1,4 pafta, 3443 parsele   ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı itirazı
Karar Tarihi:16.09.2009
Karar No:1285
Dosya No:1285
Karar:Planlama  Müdürlüğü'nün  08/07/2009 gün  ve  2009-4625-TN: 1363346   sayılı yazısında; "
 
İLGİ : (a) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.10.2005 gün, 2484 sayılı Kararı.
           (b) 10.11.2006 gün 2055/7074 sayılı Başkanlık Katı'na  yazımız.
           (c)  Büyükşehir Belediye Meclisi'nin  13.04.2007 gün, 1020 sayılı kararı.
           (d) 25.07.2007 gün, 2007/11081 sayılı dağıtımlı yazımız.
           (e) Harita Müdürlüğü'nün  05.09.2007 gün, M.34.0.İBB.0.13.22.030.000.V4836 S/3525                 sayılı yazısı ve eki askı tutanağı.           
           (f) İlgilisinin 17.08.2007 tarih ve Pl. 15244 sayılı dilekçesi.
           (g) 27.02.2008  tarih ve 2007/20982 sayı ile ilgilisine yazımız.
           (h) İlgilisinin 01.04.2008 tarih ve 4606 sayılı dilekçesi.
           (ı) 10.11.2008 gün ve 2008/4606 TN:195273 sayılı Başkanlık Katına yazımız.
           (i) 13.03.2009 gün ve 192 sayılı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Kararı.
           (j) Büyükşehir Belediye Başkanlığının 20.08.2004 gün S/89 sayılı genelgesi ve 20.08.2004                gün S/90 sayılı Başkanlık Onayı.
       İTİRAZ:
       İlgi (f) dilekçe ile; "İstanbul, Çatalca İlçesi, Hadımköy Beldesi 1,4 pafta, ...ada, 3443 parsel sayılı yerin malikiyim. Şu anda askıda olan Hadımköy imar plan paftalarındaki duruma göre arsam "Yeşil Alanda" kalmakta olup, mağdur duruma düşmekteyim. Önceden yapılan ve İSKİ tarafından görüş alınarak tastik edilen planlarda arsam imarlı iken, askıda olan 1/5000 lik Nazım İmar Planı  ve 1/1000 lik Uygulama İmar Planlarına itiraz ediyorum. Uygulama İmar Planları düzeltilerek arsamın yeşil alandan çıkarılması ve bölgenin şartlarına göre imara açılması ve mağduriyetimin giderilmesi" denilerek 17.04.2007 t.tli. Hadımköy Nazım İmar Planı  itiraz edilmektedir.
       İlgi(h) dilekçe ile, " 27.02.2008 tarih ve M.34.0.İBB.0.13.41.310.04.04.01/2007/20982 sayılı yazı ile; Çatalca İlçesi, Hadımköy Beldesi İstasyon Mahallesi, 1-4 pafta, 3443 parsel sayılı yere ilişkin 17.04.2007 t.tli. Hadımköy Nazım İmar Planında "Yeşil Alan olarak" gösterilen yere itiraz talebimin net olması istenmektedir.
       17.04.2007 t.tli. Hadımköy Nazım İmar Planına bakıldığı zaman söz konusu yerin çevresinin 0.30-0.90 Emsalli 5-h/2 A-3 3, çekme mesafeli çevresinin KONUT alanında kaldığı görülmektedir. Söz konusu yerdeki parselinin de aynı şartlarda KONUT ALANI'na alınarak değiştirilmesi" talep edilmektedir.       
       MÜLKİYET:
       İlgi (f) dilekçe eki tapu bilgisinden; İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Hadımköy Beldesi, 1.4 pafta, 3443 parselin şahıs mülkiyetinde olduğu tespit edilmiştir.       
       17.04.2007 ONAYLI HADIMKÖY PLANLARININ EVVELİYATI:
       Dosyasında yapılan incelemede; Büyükşehir Belediye Meclis üyelerince verilen önerge doğrultusunda İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin İlgi (a) Kararı ile;  "Hadımköy İlk Kademe Belediyesine ait 22.07.2003 tarih ve 618 sayılı  İSKİ  Genel  Kurul  Kararı  ile  kabul  edilen 1/5000
ölçekli Nazım İmar Planı ile bu doğrultuda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi incelenmiş olup, Komisyonumuzca uygun görülmüştür" şeklinde karar alınmak gereği için tarafımıza iletilmiştir.
       Söz konusu  karar ve eki plan teklifi paftaları incelenerek ilgi (b) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisi'ne iletilmiş, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin  ilgi (c) kararı ile tadilen uygun bulunmuştur. 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan paftaları Büyükşehir Belediye Başkanınca 17.04.2007 tarihinde onanarak ilgi (d) yazımız ile planların dağıtımı yapılmıştır.
        Harita Müdürlüğü'nün  "Söz konusu  plan 03.08.2007 tarihinde askıya çıkarılmış olup, 03.09.2007 tarihinde mesai bitiminde askıdan indirilmiştir" şeklindeki ilgi (e) yazı ve eki askı tutanağı tarafımıza iletilmiş olup, ilgi (f) itiraz dilekçesinin askı süresi içinde verildiği görülmüştür.        
       İlgi (f) itiraz ve ilgi (h) dilekçe ve ekleri, ilgi (ı) yazımızla Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş, İmar Komisyonunda görüşülemeyerek toplu halde ilgi (i) Büyükşehir Meclis Kararı ile Müdürlüğümüze  iade edilen dosyalar kapsamında tarafımıza iletilmiştir.
MERİ  PLANLARDAKİ  DURUM:
Arnavutköy ilçesi, Hadımköy, 1.4 pafta, 3443 parsel; 17.04.2007 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Hadımköy Nazım İmar Planında ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında; spor tesisleri ve rekreasyon alanında kalmaktadır. 
DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:
       İstanbul İli, Arnavutköy ilçesi, Hadımköy, Yeşilbayır mahallesi, 1.4 pafta, 3443 parsele ilişkin, mağduriyetinin giderilmesi talebiyle 17.04.2007 tasdik tarihli Hadımköy Nazım İmar Planına yapılan ilgi (f) itiraz dilekçesi gereği için Başkanlığımıza iletilmiştir. İlgi (f) dilekçe ile yapılan itiraza ilişkin talebin netleştirilmesine yönelik ilgi (g) yazımız üzerine ilgi (h) dilekçe ile parselin '0.30,0.90 emsalli 5-h/2 A-3 3 çekme mesafeli çevresi gibi konut alanı olarak değiştirilmesi talep edilmektedir.
       Söz konusu itiraz, 17.04.2007 onaylı 1/5000 ölçekli plan bütünlüğünü bozucu, yapı ve nüfus  yoğunluğunu arttırıcı nitelik taşımaktadır. denilerek ilgi (ı) yazımızla Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiştir. İlgi (ı) yazımızla Büyükşehir Belediye Meclisine iletilen 1.4 pafta, 3443 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli plan itirazı İmar Komisyonunda görüşülemeyerek toplu halde ilgi (i) meclis kararı ile Müdürlüğümüze  iade edilen dosyalar kapsamında tarafımıza iletilmiştir.  " Denilerek.          
       Arnavutköy ilçesi, Hadımköy, 1.4 pafta, 3443 parselin konut alanına alınmasına ilişkin İlgi (f) itiraz ve ilgi (h) dilekçeleri değerlendirilmiş olup, ilgi (ı) Büyükşehir Belediye Meclisine takdim yazımızda belirtilen görüşümüze ilave edilecek husus bulunmamaktadır. Yazımız, ilgi (f) itiraz ve ilgi (h) dilekçe ve eklerinin ilgi (j) Başkanlık Onayı, Genelge, yürürlükteki yasa ve yönetmelikler ile 3194 sayılı Yasanın 8.maddesi yeniden değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.        
       KOMİSYON GÖRÜŞÜ:Arnavutköy İlçesi, Hadımköy  1-4 pafta, 3443 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Hadımköy Nazım İmar Planına  yapılan itiraz incelenmiş olup parselin spor  tesisleri ve rekreasyon alanından konut  alanına alınması yönündeki  itiraz komisyonumuzca uygun görülmemiştir.
       Meclisimizin Onayına Arz Olunur.”
Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 1. Toplantı Yılı, Eylül Ayı Toplantılarının 16 Eylül 2009 tarihli 3. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.
Kelime :

Karar Numarası :
Dosya Numarası :
Tarih :
Başlangıç Tarihi :
Bitiş Tarihi :

İstanbul Büyükşehir Belediyesi  / Başkanlık Santral Telefonları Saraçhane: (0212) 455 13 00
Merter: (0212) 449 40 00,  webmaster@ibb.gov.tr