ana sayfa  iletişim  
Ana Sayfa > İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İnteraktif Uygulama
e-belediye
 
Meclis Kararları
Karar Özeti:
Eyüp, Gecekondu Dönüşüm Projesi hakkında.
Karar Tarihi:16.07.2009
Karar No:854
Dosya No:854
Karar:
Planlama Müdürlüğü'nün 22/05/2009 gün ve 2008-18658-TN:886066 sayılı yazısında; "
 
İlgi: a) Eyüp Belediye Başkanlığı'nın 28.3.2007 gün ve M.34.6.EYÜ.0.65/2007/893-1968 sayılı yazısı ve eki 1/5000 ölçekli paftalar.
       b) Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13.4.2005 gün ve 707 sayılı kararı.
       c)07.12.2007 gün ve 6041 sayılı Başkanlık Katı'na yazımız.
       d)12.02.2008 gün ve 352 sayılı Meclis Kararı.
       e)07.03.2008 gün ve 2008-1893-TN:95008 sayılı Mesken Müdürlüğü'ne yazımız.
       f)Emlak Yönetimi Daire Başkanlığı, Mesken Müdürlüğü'nün 27.10.2008 gün ve TN:165379 sayılı yazısı.
       g) Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 20.8.2004 gün, S/89 sayılı genelgesi ve 20.8.2004  gün S/90 sayılı Başkanlık oluru.
     Talep:
     "Eyüp, Alibeyköy'de ekli paftada işaretli olan yoğun gecekonduların bulunduğu alanın Gecekondu Dönüşüm Bölgesi Uygulanacak Alan fonksiyonuna ve aynı bilgi paftasında işaretli boş alanların ise Gecekondu Dönüşüm Projesi Rezerv Alanı olarak sınırlarının işlenmesi ile ilgili 29.8.2003 tasdikli 1/5000 ölçekli Eyüp Revizyon Nazım İmar Planında değişiklik yapılmasına" ilişkin önerge ilgi (b) Meclis Kararı ile uygun görülerek gereği için tarafımıza iletilmiştir.
  
     İlgi (a) yazı ile yazı ekinde gönderilen 1/5000 ölçekli paftalarda gecekondu dönüşüm projesi uygulama alanı ve gecekondu dönüşüm projesi rezerv alanı ayrıldığı söylenerek, 1/5000 ölçekli plan teklifinin gereği istenilmektedir.
     Mülkiyet:
     İlgi (a) yazı ekinde mülkiyet bilgisi bulunamamıştır.
      Meri Planlardaki Durum:
      Bilgi paftasında 1 numara ile işaretli alanlar ve 2 numara ile işaretli alanın Atatürk Caddesi güneyinde kalan kısmı 29.8.2003 T.T.'li 1/5000 ölçekli Eyüp Revizyon Nazım İmar Planında "yeşil alan ve Gecekondu Önleme Bölgesi" sınırları içinde kalmaktadır.
     Bilgi paftasında 2 numara ile işaretli alanın Atatürk Caddesi kuzeyinde kalan kısmı ile 3 numara ile işaretli alan ise yine 29.8.2003 t.t.'li 1/5000 ölçekli Eyüp Revizyon Nazım İmar Planında "yeşil alan" da ve "Gecekondu Önleme Bölgesi" sınırları dışındadır.
     Bilgi paftasında "Gecekondu Dönüşüm Projesi Uygulanacak Alan" olarak belirtilen kısım; 29.8.2003 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Eyüp Revizyon Nazım İmar Planında kısmen İ.S.K.İ. alanı, kısmen ilköğretim alanı, kısmen ortaöğretim alanı, kısmen kreş alanı, kısmen dini tesis (cami) alanı, kısmen yeşil alan, kısmen konut alanı (K2 ve K3 rumuzlu) , kısmen yol alanında ve Gecekondu Önleme Bölgesi sınırları içinde kalmaktadır.  
     K2 rumuzlu alan; Az yoğunluklu konut alanları içinde, 400 K/ha. yoğunlukta kalmaktadır. K3 rumuzlu alan ise; Orta yoğunluklu konut alanları içinde, 500 K/ha.  yoğunlukta kalmaktadır.
     Bilgi paftasında 1-2 ve 3 numara ile işaretli Gecekondu Dönüşüm Projesi Rezerv Alanı 19.3.2005 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planında yeşil alanda kalmaktadır.
     Bilgi paftasında "Gecekondu Dönüşüm Projesi Uygulanacak Alan" olarak belirtilen kısım; 19.3.2005 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama İmar Planında kısmen İ.S.K.İ. alanı, kısmen ilköğretim alanı, kısmen ortaöğretim alanı, kısmen kreş alanı, kısmen dini tesis (cami) alanı, kısmen yeşil alan, kısmen konut alanı, kısmen yol alanında ve Gecekondu Önleme Bölgesi sınırları içinde kalmaktadır.  
     Teklifin Evveliyatı:
     Dosyasında yapılan incelemede;15.3.2005 tarihinde Eyüp Belediye başkanı tarafından Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanlığı'na Eyüp Alibeyköy'de "...ekli paftada işaretli olan yoğun gecekonduların bulunduğu alanın Gecekondu Dönüşüm Projesi Uygulanacak Alan fonksiyonuna ve aynı bilgi paftasında işaretli boş alanların ise Gecekondu Dönüşüm Projesi Rezerv Alanı olarak sınırlarının işlenmesi ile ilgili 29.8.2003 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Eyüp Revizyon Nazım İmar Planında değişiklik yapılması için" önerge verilmiştir.
     Bu doğrultuda "...Eyüp Alibeyköy'de Gecekondu Dönüşüm Projesi Alanına ilişkin 1/5000 ölçekli   Eyüp Revizyon Nazım İmar Planı değişiklik teklifi incelenmiş olup, ilgili kurum ve kuruluş görüşleri alındıktan sonra değerlendirilmek üzere Müdürlüğüne iadesi uygun görülmüştür." şeklinde ilgi (b) Meclis Kararı alınmıştır.
     İlgi (b) Meclis Kararı doğrultusunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından (Ulaşım Planlama Müdürlüğü, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü, Mesken ve Gecekondu İşleri Müdürlüğü, İSKİ Genel Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü,  TEİAŞ Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğü) 12.5.2005 gün ve 1937 sayılı yazımızla görüş istenmiş ve görüşlerin tamamı tarafımıza iletilmiştir.
     29.1.2007 gün ve 2006/10806 sayılı Eyüp Belediye Başkanlığı'na yazımızla konunun gereği için 1/5000 ölçekli plan değişikliği teklifi paftalarının hazırlanarak tarafımıza iletilmesi gerektiği  bildirilmiş ve ilgi (a) yazı ile de 1/5000 ölçekli plan değişikliğine ilişkin paftalar tarafımıza iletilmiştir.
     Kurum Ve Kuruluş Görüşleri:
     Milli Savunma Bakanlığı'nın 14.12.2006 gün ve 6121-(NİP.3412-14)-06/İnş.Eml. ve NATO Enf.D.Eml.Grp.İmr.Stş.Ş. (İmr.Böl) 195029/6898 sayılı yazısında; "
a- Askeri Alanların, Askeri Alan lejantıyla,
b- Askeri Güvenlik Bölgelerinin, Askeri Güvenlik Bölgesi lejantıyla, sureti EK-B'de gönderilen CD'de bulunan Netcad formatındaki (ncz) koordinatlara göre işaretlenen NATO Akaryakıt Boru Hattının, Askeri Alan lejantıyla gösterilerek, Plan Notlarına, EK-C'de gönderilen uyulması gereken hususların ve "bu bölgede 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu Hükümleri Geçerlidir" şeklinde plan notunun eklenmesini, planların onanmasını müteakip lejant ve plan notları ile beraber onanlı birer suretinin Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak ve NATO Enfrastrüktür Dairesi Başkanlığı'na (ANKARA) Milli Savunma Bakanlığı İnşaat Emlak ve NATO Enfrastrüktür Dairesi Başkanlığı'na (SELİMİYE/İSTANBUL) gönderilmesini arz ederim." denilmektedir.
Ayrıca "İmar Planlarına İşaretlenen NATO Akaryakıt Boru Hattı, Kamulaştırma Sınırı Ve Yaklaşma Mesafesi İçin Uyulması İstenilen Hususlar;
1- NATO Akaryakıt Boru Hattı İstimlak Şeridi içerisinde ve  Kamulaştırma Sınırı haricinde 5m. sağa ve 5m. sola olmak üzere koruma bandı ayrılarak her ne şekilde olursa olsun inşaat yapılmaması ve ruhsat verilmemesi,
2- İstimlak Şeridi içerisinde bağ, bahçe tesis edilmemesi,
3- İstimlak Şeridinin yol olarak kullanılmaması ancak, zorunlu geçişlerde ilgili İşletme Müdürlüğüne yazı ile müracaatta bulunarak müsaade istenmesi ve verilecek olan yol geçiş tip projesinin uygulanması,
4- İstimlak Şeridi içerisinde, kanal, kanalizasyon, ark, hendek, kuyu açılmaması, sulama kanallarının zorunlu olarak kesiştiği noktalarda borunun emniyete alınması ve takviye yapılması için ilgili İstimlak Müdürlüğüne müracaat edilmesi,
5- Boru Hattı üzerinde bulunan, Some taşlarına, ölçme kutularına, vana ve mesafe taşlarına zarar verilmemesi ve sökülüp atılmaması,
 6- İstimlak Şeridi üzerinde ve 150m. yakınında taş, kireç, kum, maden ocağı vb. tesislerin               işletilmesine müsaade verilmemesi,
 7-İstimlak Şeridi üzerinde telefon ve enerji nakil direklerinin dikilmesine izin verilmemesi,
 8- Boru Hattı Güzergahı arazide 70cm. toprağın altında olacak şekilde döşenmiştir. Ancak iklim şartları nedeniyle bu derinlik azala bilmekte ve zaman zaman yer yüzüne de çıkabilmektedir. Yapılacak kazılarda bu hususun dikkate alınması,
9- NATO Akaryakıt Boru Hattı güzergahı civarında yapılacak inşaat ve kazı çalışmaları              esnasında en yakın ilgili İşletme Müdürlüğü ANT Batı Bölge Müdürlüğü ile koordine              edilerek ilgili personelin haberdar edilmesi, güzergah tespiti hususunda yardımlarının             sağlanarak, İstimlak Şeridinde tecavüz, istenmeyen boru hasarı ve yakıt zayiatının önlenmesinde faydalı olacağı ve bu hususların tüm Kamu Kurum ve Kuruluş, Belediyeler,            Özel İdareler ve üçüncü şahıslara bildirilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir." denilmektedir.
       İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 20.12.2005 gün ve 310-314-10049-27736 sayılı yazısında; 12 maddeden ibaret görüş bildirilmekte olup, "Söz konusu 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatı teklifi hakkında İdaremizin altyapı ile ilgili görüşleri aşağıdaki gibidir:
       1- Yapılan incelemede plan sahası içerisinde;
            (a) İdaremiz Kağıthane Tesislerinin planlarda korunduğu, 
        (b) 606 ada, 7-8 parseldeki Silahtarağa Su Deposu ve Terfi Merkezinin planlarda                  korunduğu,
            (c) Silahtarağa Atık Su Terfi Merkezinin planlarda  korunduğu,
            (d) Yeşilpınar'da bulunan eski Ayaklı Su Deposunun  planlarda  korunduğu görülmüştür. 
      
       2-Yine plan sahası içerisinde bulunup planlarda korunmayan yerler aşağıda belirtilmekte olup, bu yerlerin de yazımız ekinde gönderilen isale hattı koruma bandı sınırları ile beraber planlarda İSKİ sahası olarak korunması gerekmekte olup,
             (a) Endüstriyel Müze sahasından geçen isale hattı
             (b) 02200mm. Terkos-Kağıthane isale hattı
             (c) Alibeyköy-Kağıthane 1200mm. isale hattı
             (d) Eski Eyüp Teknik Şefliğinin yerinin bulunduğu 736 ada, 3-4 parseller
             (e) Yeni Eyüp Teknik Şefliği yeri olarak kamulaştırılan 246 pafta, 851 ada, 11 sayılı parsel
   4-Yazımız ekindeki disket ve paftalarda görülen mevcut ve planlanan içmesuyu, atıksu ve yağmursuyu hatlarımızın bulunduğu güzergahların imar plan ve uygulamalarında yol olarak korunması gerekmektedir.
  
   8- 21.09.2004 tarih, 12734-24-450-000/V/2103-Gn: 36191-GD20545 sayılı İ.B.B yazısı ile belirtilen havza dışı derelerin koruma bandı genişlikleri dikkate alınarak, plan sahası içinden geçen  Alibeyköy ve Küçükköy deresinin sağından ve solundan minimum 25'er metre olmak üzere toplam 50m. lik kısımların dere ıslahı, servis yolları ve yeşil alan olarak imar planlarında mutlak ayrılması, afete maruz bu bant içerisinde yapılaşmaya izin verilmemesi gerekmektedir." denilmektedir.
     Ulaşım Planlama Müdürlüğü'nün 05.09.2006 gün ve 12734-69-030.000/(2005)1233 sayılı yazısında, Değerlendirme bölümünde; " İlgi talep kapsamında aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:
* 29.08.2005 onanlı Eyüp Revizyon Nazım İmar Planı incelendiğinde;
-Bilgi paftasındaki 1-2 nolu alanların Atatürk Caddesi güneyinde kalan kısmı bu    planda "Yeşil Alan" ve "Gecekondu Önleme Bölgesi Sınırı"nda kalmaktadır.  
- Bilgi paftasındaki 2 nolu alanın Atatürk Caddesi kuzeyinde kalan kısmı ile 3 nolu alan bu planda "Yeşil Alan" ve "Gecekondu Önleme Bölgesi Sınırı Dışı"nda  kalmaktadır.  
 - Bilgi paftasındaki "Gecekondu Dönüşüm Projesi Uygulanacak Alan" bu planda                ortaöğretim alanı+kreş+dini tesis+yeşil alan+konut+yol alanı olup, "Gecekondu                 Önleme Bölgesi Sınırı" içinde  kalmaktadır.  
* 1-2 nolu gecekondu rezerv alanları yeşil alanlarda kalmakta olup, bu alanların imara açılması; bölgesel ulaşım taleplerini arttırıcı ve bölgesel ulaşım sistemine ilave trafik yükü getirici olumsuz etkiler yaratacaktır.
* Yeşil alan olan 3 nolu gecekondu rezerv alanı; Müdürlüğümüzce yürütülen raylı sistem planlaması çalışması kapsamında uygulama projesi devam eden "Beşiktaş-Şişli-Tekstilkent Metrosu'nun Alibeyköy Triyaj Alanından etkilenmektedir. Bu nedenle Müdürlüğümüz yatırımları açısından 3 nolu alanın imara açılmaması gerekmektedir.
* Gecekondu Önleme Bölgesi Sınırı içinde  kalan  "Gecekondu Dönüşüm Projesi Uygulanacak Alan" ise çevre yapılanma koşullarının aşılmaması, gerekli yol terkleri ile otopark çözümlerinin yapılması ve trafik sirkülasyonu ile entegre edilmesi koşuluyla bölgesel ulaşım sistemi açısından uygun bulunmuştur."
     Karar bölümünde ise; "İlgi yazılara konu "Gecekondu Dönüşüm Projesi Uygulanacak Alan" yeterli otopark çözümleri, gerekli yol terkleri ve çevre yapılanma koşullarının aşılmaması koşuluyla ulaşım ve trafik açısından uygun bulunmuş ancak 1-2-3 nolu gecekondu rezerv alanlarının müdürlüğümüz yatırımları dikkate alındığında ulaşım ve trafik açısından olumsuz etkileri tespit edilmiş olup, bu aşamada yeşil alan olarak korunması müdürlüğümüz görüşüdür." denilmektedir.
     İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 06.06.2005 gün ve B.08.4.MEM.4.34.00.33.715.1/234 sayılı yazısında; "Buna göre;
     1-1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında yer alan okul alanlarının tümü, hazırlanmakta olan 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planlarında aynen korunmalı ve "Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik" ile belirlenmiş olan standartların altındaki okul alanlarının çevresinde, mülkiyeti Maliye Hazinesi ve Belediye adına tapulu olan ve üzerinde yapılaşma bulunmayan müsait taşınmaz mevcut ise, bu tür taşınmazlardan okul alanlarına ilave alan sağlamak suretiyle genişletilmeleri cihetine gidilecektir.
    2-1/1000 ölçekli İmar Planı Revizyonu kapsamına alınacak bölge içerisinde, mülkiyeti Maliye Hazinesi veya Belediye adına tapulu olan ve okul yapımına müsait bulunan taşınmazlardan, İlimizin hızla artan her türlü eğitim kurumu ihtiyacının karşılanabilmesi için, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarında plan değişikliğine gidildiğinde Valiliğimiz bu hususta bilgilendirilmelidir.
    3-Plan revizyonu ile, herhangi bir okul alanını kısmen de olsa ilgilendiren bir husus var ise, konuya ilişkin gerekçe detaylı olarak belirtilmeli ve bu hususta gerekli bilgi ve belgeler ile birlikte mutlak suretle Valiliğimiz görüşleri alınmalıdır." denilmektedir.         
     Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Müdürlüğü'nün 27.07.2005 gün ve B.02.1.VGM.1.13.00.102.99/1368 sayılı yazısında; "İlgi yazınız ekindeki bilgi paftası incelenmiş olup, "Gecekondu Dönüşüm Projesi Rezerv Alanı 3" şeklinde belirtilen alanda mülkiyeti İdaremize ait 2 ada, 24 ve 55 parsel sayılı taşınmazlar  bulunmaktadır. Söz konusu taşınmazlarla ilgili 1/5000 ölçekli Eyüp Nazım İmar Planına ait taleplerimiz ve itirazlarımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ve Eyüp Belediyesine yazılan 08.04.2005 gün ve 351-564sayılı yazımızla bildirilmiştir.
İLÇE
 MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEK PLANLARDAKİ İMAR DURUMU TALEP EDİLEN İMAR DURUMU
EYÜP ALİBEYKÖY 2 24
 16.562.00M2 Yeşil alan  Akaryakıt istasyonu
EYÜP ALİBEYKÖY 2 55
 135723.00M2 3.Köprü Rezerv Alanı+Park+Eğitim Tesisleri Alanı  Toplu Konut Alanı
     Eyüp İlçesindeki AKAR nevinden (gelir getirici) olan parsellerimize; planlarda gelir getirmeyen fonksiyonlar (yeşil alan, semt parkı, kamulaştırma alanı, yol vb.) verildiği anlaşılmıştır. Bilindiği gibi İdaremiz, Vakfedilen akar nevinden vakıf mallarını koruma, en iyi şekilde kullanma ve gelirlerini vakfiyeler doğrultusunda değerlendirme yükümlülüğünde olduğundan, vakıf yerlerinin imarlarının iyileştirilmesi vakfın amacına uygun olacaktır." denilmektedir.
      
     Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü'nün 18.08.2005 gün ve 12734-70-070.110/1025 sayılı yazısında; "Söz konusu alan, yazımız ekinde verilen (EK-1) ve ilgili İlçe Belediyesi tarafından hazırlattırılıp, Afet İşleri Genel Müdürlüğü'nce  onaylanan ve ilçenin tamamına ait olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına Esas Haritalarda "I, II, III-A ve IV (Yerleşime Uygun Alanlar, Önlemli Alanlar, Ayrıntılı Jeoteknik Etüt Yapılması Gereken Alanlar-A ve B, Yerleşime Uygun Olmayan Alanlar)" lejantlı sınırlar içerisinde kalmaktadır. (EK-1) Ayrıca, bu haritalara ait raporda, söz konusu alanlar için; kat sınırlaması "I ve II için, 5 kat ve III-A ile III-B için 3 kat, IV için ise, yapı yasağı) getirilmiştir. (EK-2)
      
     Sonuç olarak ilgi yazı talebiniz yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda değerlendirilmiş olup, yazımız ekindeki paftada (EK-1) işaretli alanlardan;
       1) I ve II lejantıyla gösterilen alanlarda,  getirilen kat sınırlamasının (5 kat) aşılmaması şartıyla planlama yapılmasında "jeolojik" olarak bir sakınca olmadığı,
       2) III-A ve III-B lejantıyla gösterilen alanlarda,  getirilen kat sınırlamasının (3 kat) aşılmaması ve planlama öncesinde  "Ayrıntılı Jeoteknik Etüt Çalışması yapılıp, hazırlanacak raporun Müdürlüğümüze gönderilip görüşümüzün alınmasının doğru olacağı,
       3) IV lejantıyla gösterilen alanlarda ise, zemine yük getirecek yapıların planlanma ve bu alanların rekreasyon amaçlı yeşil alan olarak değerlendirilmesi gerektiği Müdürlüğümüz görüşüdür." denilmektedir.
      
     Çevre Koruma ve Geliştirme Daire Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün  27.09.2005 gün ve 12734-39-230-110/2702 sayılı yazısında; "İstanbul genelinde ideal ulaşım mesafesinde kişi başına düşen yeşil alan miktarının az olması ve önerilen teklifte yeşil alan miktarının azaltıcı nitelikte olması nedeniyle uygun görülmemiş olup, iş bu rapor tarafımızca hazırlanıp, imzalanmıştır." denilmektedir.
      
     TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü'nün  14.09.2005 gün ve B.15.2.TEİ.0.13.01.03/EML/1179 sayılı yazısı ile; "Söz konusu bölgede Genel Müdürlüğümüze ait 154 KV'luk Anbarlı-Yıldıztepe I, 154 KV'luk  Anbarlı-Yıldıztepe II E.N.Hatları geçmektedir.
     Bölgelerden geçen hatlar CD ortamında işlenerek yazı ekinde sunulmuştur. Plana işlenen Enerji Nakil hatlarımızın imar planında kuruluşumuz adına tahsisi hususunda," denilmektedir.
    
     Eyüp İlçe Müftülüğü'nün 17.06.2005 gün ve B.02.1.DİB.4.34.50/811/470 sayılı yazısında; "23.05.2005 tarihli ve B.02.1.DİB.4.34.00.810/4170 sayılı yazı ekindeki İlçemiz Alibeyköy'de, "Gecekondu Dönüşüm Projesi Rezerv Alanı" tetkikinde adı geçen yere cami yeri ayrılması Kaymakamlığımızca uygun görülmüştür." denilmektedir.
      
     İl Müftülüğü'nün 29.06.2005 gün ve B.02.1.DİB.4.34.50.00.810-5292sayılı yazısında; "Eyüp İlçesi, Alibeyköy'de "Gecekondu Dönüşüm Projesi Rezerv Alanı" olarak belirtilen kısım; kısmen kreş alanı, kısmen dini tesis (cami) alanı, kısmen ortaöğretim alanı, kısmen yeşil alan, kısmen konut alanı Gecekondu Önleme Bölgesi sınırları içinde kalacağı 12.05.2005 tarihli 2005/1937-GD 15740 sayılı yazınızla bildirilmişti."Gecekondu Dönüşüm Projesi Uygulanacak" alan içinde  dini tesis (cami) yeri ayrılmasının uygun olacağına dair Kaymakamlığın 17.06.2005 tarihli ve 811/470 sayılı yazısı ilişikte olup, Valiliğimiz görüşünün de bu doğrultuda olduğunu bilgilerinize rica ederim." denilmektedir.
    
     Mesken ve Gecekondu İşleri Müdürlüğü'nün 12734-34-030.300/32-151-4864 sayılı yazısında; "Eyüp İlçesi, Alibeyköy Mahallesinde yapılması düşünülen Gecekondu Dönüşüm Projesi Uygulanacak Alan  ve Gecekondu Dönüşüm Projesi Rezerv Alanı olarak sınırları belirtilen alanların  yönetmeliklere uygun olarak, plan bütünlüğü içerisinde değerlendirilmesi Müdürlüğümüzce uygun mütala edilmektedir." denilmektedir.
    Değerlendirme ve Sonuç :
    İlgi (b) Meclis Kararı ile uygun görülen önerge plan tadilatı teklifi; ilgili 5216 sayılı yasa doğrultusunda Müdürlüğümüzce değerlendirilmiştir. İlgi  l/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifi incelendiğinde teklifin ilgi (b) Meclis Kararı eki önerge eki plana göre hazırlandığı ; bahis konusu alanlara ilgi (b) önerge eki bilgi paftasında gösterildiği şekliyle; 1 2 ve 3 numaralı alana "Gecekondu Dönüşüm Projesi Rezerv Alanı"  ve  plan sınırındaki diğer alana da "Gecekondu Dönüşüm Projesi Uygulanacak Alan"  fonksiyonlarının verildiği görülmüştür. Plan teklifinin 29.8.2003 tasdik tarihli Eyüp Revizyon Nazım İmar Planı üzerine çizildiği, plan tasdik sınırlarının geçirildiği ve plan lejantının hazırlandığı görülmüştür.  Plan teklifi için kurum ve kuruluş görüşlerinden, Milli Savunma Bakanlığı, İ.S.K.İ. Genel Müdürlüğü, Eyüp İlçe Müftülüğü ve İl Müftülüğünün görüşlerinin plan notu olarak hazırlanmadığı, bu alanlar içinde yer alacak fonksiyonların ve yapılanma şartlarının da belirlenmediği görülmektedir.
     Dosyasında yapılan inceleme sonucunda; söz konusu teklifin, ilgi (g) Başkanlık Onayı ve genelgede belirtilen hususlar doğrultusunda hazırlandığı ancak gerekli pafta, belge ve dokümanlardan mülkiyet bilgilerinin tarafımıza iletilmediği ancak ilgili kamu kurum ve kuruluş görüşlerinin tamamının alınmış olduğu ve Zemin ve Deprem İnceleme Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İ.S.K.İ. Genel Müdürlüğü, TEİAŞ Genel Müdürlüğü, Eyüp İlçe Müftülüğü ve İl Müftülüğü'nün  şartlı olumlu, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün  olumsuz ve Ulaşım Planlama Müdürlüğü'nün de 1-2 ve 3. bölgeler için olumsuz ve "Gecekondu Dönüşüm Projesi Uygulanacak Alan" için de uygun   görüşleri olduğu görülmüştür.
     Ayrıca Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik'in  İmar Planı Değişikliklerinde Uyulması Gereken Esaslara dair 27. maddesinde;
    "İmar planlarında bulunan sosyal ve teknik alt yapı alanlarının kaldırılması, küçültülmesi veya yerinin değiştirilmesine dair plan değişiklikleri zorunluluk olmadıkça yapılmaz. Zorunlu hallerde böyle bir değişiklik yapılabilmesi için:
    1-  İmar planındaki durumu değişecek olan sosyal ve teknik altyapı alanındaki tesisi gerçekleştirecek ilgili yatırımcı Bakanlık ve kuruluşların görüşü alınacaktır.
    2-  İmar planındaki bir sosyal ve teknik alt yapı alanının kaldırılabilmesi ancak bu tesisin hizmet götürdüğü bölge içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir." denilmektedir.
 
     Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın 27 Ocak 2006 gün ve 476 sayılı yazısında; "...Büyükşehir Belediye Meclislerinin Büyükşehir içindeki Belediyelerin Nazım Plana uygun olarak hazırlayacakları Uygulama İmar Planlarını ve plan değişikliklerini aynen veya Nazım Plana uygunluğunu sağlamaya uygun olarak değiştirerek kabul ettikten sonra Büyükşehir Belediye Başkanına gönderebilecekleri gibi, Nazım Plana uygun olmayan plan ve plan değişikliklerini ise ayrıntılı gerekçeleri belirtilerek Nazım Plana uygun olarak hazırlanmak üzere İlçe ve İlk Kademe Belediyelerine İade edebilecekleri..." denilmektedir. 
  
     Ayrıca Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün 8.2.2006 tarih B050MAH0650002/80351 sayılı  yazısı ile; " ..İlçe veya İlk Kademe Belediyelerinin Uygulama İmar Planları hakkında Bayındırlık ve İskan Bakanlığına gönderilen ilgi (b) yazı incelenmiştir. Konu hakkındaki Bayındırlık ve  İskan  Bakanlığı'nın ilgi yazısında yer alan görüş ekte gönderilmiş olup, bu görüşe Bakanlığımızda katılmaktadır."denilmektedir.
     Konu "...Müdürlüğümüzce yapılan değerlendirmeler sonucunda; söz konusu ilgi (b) önergenin yapı yoğunluğunu arttırıcı ve yeşil alanı azaltıcı nitelikte olduğu, Plan Yapımına Ait Esaslara dair Yönetmeliğin 27. maddesine aykırı nitelik taşımakta olduğu, teklif plan üzerinde yapılanma şartlarının ve plan fonksiyonlarının belirlenmemesinden dolayı uygulamanın sakıncalı olacağı nedenleri ile  uygun olmayacağı Müdürlüğümüz görüşüdür." Denilerek ilgi (c) yazımızla Büyükşehir Belediye Meclisi'ne iletilmiş ve konuyla ilgili olarak "Eyüp, Alibeyköy Gecekondu Dönüşüm Projesi Rezerv Alanına ilişkin 1/5000 ölçekli N.İ.Planı değişiklik teklifi incelenmiş olup, Mesken Gecekondu Müdürlüğü'nün görüşü alındıktan sonra değerlendirilmek üzere Müdürlüğüne iadesi uygun görülmüştür." şeklinde ilgi (d) Meclis Kararı alınmıştır.
     Konu ilgi (d) Meclis Kararı doğrultusunda görüş alınmak üzere ilgi (e) yazımızla Mesken Müdürlüğü'ne iletilmiştir. Mesken Müdürlüğü'nün ilgi (f) yazısı ile de; "İmar planlarında yeşil alan fonksiyonlu yerlerin Gecekondu Dönüşüm Projesi Rezerv Alanına alınması tarafımızca uygun değildir. İmar planında yeşil alanların korunması, 35 ada, 1 parsel üzerinde bulunan konut alanının  Gecekondu Dönüşüm Projesi Rezerv Alanına alınması tarafımızca uygun görülmektedir.
      Paftalarda Gecekondu Dönüşüm Projesi Uygulama Alanı olarak belirtilen kısım İstanbul Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunmaktadır. 'Gecekondu Dönüşüm Projesi Uygulama Alanında, toplu konut yapımına uygun olacak şekilde ve ada bazında parsel oluşturulacaktır.' plan notu eklenmesi tarafımızca uygundur." şeklinde görüş bildirilmiştir. Bu doğrultuda ilgi (c) yazımıza ekleyecek başka husus bulunmamaktadır. " Denilerek.
       İlgi (a) yazı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi, ilgi (b) ve (d) Meclis Kararları ve ilgi (f) Mesken Müdürlüğü yazısı yazımız  ekinde olup, ilgi (g) Başkanlık oluru, genelge, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7-b.maddesine göre birlikte değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere  Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.
        KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Eyüp İlçesi, Alibeyköy Gecekondu Dönüşüm Projesi Alanına ilişkin 1/5000 ölçekli N.İ.Planı değişiklik teklifi incelenmiş olup, Mesken Gecekondu Müdürlüğü'nün görüşü doğrultusunda yeşil alan fonksiyonlu bilgi paftasında 1- 2- 3 no ile gösterilen alanların Gecekondu Dönüşüm Projesi Rezerv Alanına alınmasının iptali ve "Gecekondu Dönüşüm Projesi uygulanarak Alanda Toplu konut yapımına uygun olacak şekilde ve ada bazında parsel oluşturulacaktır" plan notu eklenmesi ile Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.
 
        Meclisimizin Onayına Arz Olunur.”
Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 1. Toplantı Yılı, Temmuz Ayı Toplantılarının 16 Temmuz 2009 tarihli 4. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.

 
Kelime :

Karar Numarası :
Dosya Numarası :
Tarih :
Başlangıç Tarihi :
Bitiş Tarihi :

İstanbul Büyükşehir Belediyesi  / Başkanlık Santral Telefonları Saraçhane: (0212) 455 13 00
Merter: (0212) 449 40 00,  webmaster@ibb.gov.tr