ana sayfa  iletişim  
Ana Sayfa > İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İnteraktif Uygulama
e-belediye
 
Meclis Kararları
Karar Özeti:
Beykoz İlçesi, Boğaziçi Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı Etaplama Sınırları hakkında.
Karar Tarihi:15.07.2009
Karar No:810
Dosya No:810
Karar:
Planlama Müdürlüğü’nün  22/05/2009 gün  ve 2009-4114-TN:1357201    sayılı yazısında; "
 
İLGİ:a) 05.01.2009 tarih ve M.34.0.İBB.0.13.47.310.01.02/2008/TN:1054913 sayılı Şehir Planlama Müdürlüğü  yazısı ve eki Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.05.2008 tarih ve 1020 sayılı kararı
          b) 05.02.2009 tarih ve M.34.6.BEY.11.2009/36-GL:180 sayılı Beykoz Belediye Başkanlığı              yazısı ve eki bilgi paftası.
          c) 09.02.2009 tarih ve 2009-1794-TN:1196396 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisine yazımız.
          d) 20.03.2009 tarih ve M.34.0.İB.0.10-33/301-05-Karar-2009/192 sayılı Meclis Müdürlüğü              yazısı eki Büyükşehir Belediye meclisinin 13.03.2009 tarih ve 192 sayılı kararı.
          e) Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 20.8.2004 gün, S/89 sayılı genelgesi ve 20.8.2004 günlü, S/90 sayılı Başkanlık Oluru.
            TALEP:
 İlgi (a) Şehir Planlama Müdürlüğü yazısı ile 02.12.2005 tasdik tarihli Beykoz ilçesi Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına göre hazırlanacak ve 1/1000 ölçekli planın hazırlanmasına esas teşkil edecek etaplama sınırlarının 1/5000 ölçekli plana işlenmesi hakkında Büyükşehir Belediye Meclis üyesi tarafından verilen önergeye ilişkin Büyükşehir Belediye meclisince alınan 15.05.2008 tarih ve 1020 sayılı kararı ile " değerlendirilmek üzere müdürlüğü'ne havalesine" karar verildiği, söz konusu meclis kararı 1/5000  ölçekli plan değişikliği gerektirdiğinden gereği için Beykoz Belediye Başkanlığı'na iletildiği, Beykoz Belediye Başkanlığı'nca önergenin Büyükşehir Belediye Meclisince karara bağlandığı belirtilerek konunun gereğinin tarafımızca yapılmasının istendiği, ancak ilgi (c) Başkanlık Genelgesinde "Belediye Meclislerinde görüşülme aşamasında olmayan  planlar ile ilgili önerge verilmek suretiyle yapılan plan veya plan değişikliği tekliflerinin, meclis tarafından aynen veya tadilen kabul edilmesi halinde Belediyelerce meclis kararı doğrultusunda, planın çizilip hazırlanarak plan raporu ve notlarıyla birlikte karara bağlanmak üzere (karar doğrultusunda düzenlenerek ) Belediye meclislerine sunulacak, meclisler tarafından kabulü halinde 5216 sayılı yasanın 7-b ve 14.maddelerinde belirtilen şekilde işlem yapılacaktır." Denildiğinden teklifin belediyesince hazırlanarak Müdürlüğümüze iletilmesi Beykoz Belediye Başkanlığı'ndan istenmiştir.
        İlgi (b) Beykoz Belediye Başkanlığı yazısı ile Meclis üyesi Mucip Kopuz tarafından verilen Beykoz Boğaziçi Alanı Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının Etaplanmasına dair önerge 15.05.2008 tarih ve 1020 sayılı meclis kararı ile onaylanmış olup, önergeye ait bilgi paftası yazımız ekindedir denilerek gereğinin yapılması istenmiştir.
        İlgi (b) yazı ve eki 1/5000 ölçekli plan tadilatı teklifi ilgi (c) yazımız ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olup, ilgi (d) meclis kararı ile "...Komisyonda görüşülmeyerek gündeme alınan dosyaların tamamının ilgili Müdürlüklere iadesine" karar verilmiştir.
      
        MER'İ PLANLARDAKİ DURUM:
        Söz konusu etaplama teklif edilen alan 02.12.2005 tasdik tarihli Beykoz Boğaziçi Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri 1/5000 ölçekli Nazım İmar planı sınırlarını kapsamaktadır.
 Söz konusu Beykoz Boğaziçi Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi ilçesince hazırlanarak Beykoz Belediye Meclisine sunulmuş, Beykoz
Belediye Meclisinin 05.06.2008 tarih ve 2008/53 sayılı kararı ile teklif 1/1000 ölçekli planın Çubuklu-Dedeoğlu yolu sınır alınmak üzere Çubuklu, Kavacık, Göztepe, Göksu, Yenimahalle bölgelerini kapsayan kısmı uygun görülmüş, diğer kısmı ise hazırlanacak 1/5000 ölçekli Revizyon teklifinin onayından sonra değerlendirileceğinden bu bölgenin plan dışında bırakılması uygun görülmüştür. 14.11.2008 tarih ve 753529 sayılı Şehir Planlama Müdürlüğü yazısı ile Büyükşehir Belediye Meclisine iletilen teklif Büyükşehir Belediye meclisinin 16.01.2009 tarih ve 76 sayılı kararı ile  ilçesinden geldiği şekliyle uygun görülmüştür.
        KURUM VE KURULUŞ GÖRÜŞLERİ:
        Söz konusu plan tadilatı sadece etaplama sınırlarını ilgilendirdiğinden herhangi bir fonksiyon değişikliği içermediğinden kurum ve kuruluş görüşleri alınmamıştır. Ancak Söz konusu alan sit alanında kaldığından  Büyükşehir Belediye Meclisince uygun görülmesi halinde 2863-3386-5226 sayılı yasalar çerçevesinde İstanbul VI Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na da değerlendirilmek üzere iletilecektir.
      
        DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:
        İlgi (b) yazı ekinde iletilen bilgi paftası ve Beykoz Boğaziçi Alanı Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planının Etaplanmasına dair Büyükşehir Belediye meclisince 15.05.2008 tarih ve 1020 sayı ile karara bağlanan önerge doğrultusunda  hazırlanan plan ile 02.12.2005 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli plan paftaları üzerinde Çubuklu-Dedeoğlu yolu sınır alınmak üzere bu sınırın güneyinde kalan kısım I.Etap, kuzeyinde kalan kısım II.Etap olarak belirlenerek 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi hazırlanmış, Teklif paftalar üzerinde "Bu plan sadece etaplama sınırlarını gösteren plan olup, diğer hususlarda mer'i plan şartları geçerlidir." şeklinde plan notu yazılmıştır. Söz konusu plan alanı sit alanı olup   2863-3386-5226 sayılı yasalar çerçevesinde İstanbul VI Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca da değerlendirilmelidir." Denilerek ilgi (a) ve (b) yazılar ile iletilen Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.05.2008 tarih ve 1020 sayılı kararı sayı ile karara bağlanan önerge doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi ilgi (c) yazımız ile  Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmiş olup, ilgi (d) meclis kararı ile "...Komisyonda görüşülmeyerek gündeme alınan dosyaların tamamının ilgili Müdürlüklere iadesine" karar verilmiştir.  " Denilerek.
        İlgi (a) ve (b) yazılar ile iletilen Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.05.2008 tarih ve 1020 sayılı kararı sayı ile karara bağlanan önerge doğrultusunda hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişiklik teklifi yeniden değerlendirilmiş olup, daha önce ilgi (c) Büyükşehir Belediye Meclisine takdim yazımızda belirtilen görüşümüze ilave edilecek herhangi bir husus bulunmamaktadır. Yazımız ve eki ilgi (a) ve (b) yazılar ve eklerinin ilgi (e) Başkanlık onayı ve genelgesi, yürürlükteki yasalar ve yönetmelikler ile 5216 sayılı yasanın 7-b maddesine göre değerlendirilmek ve hakkında karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine havale olunmuştur.
        KOMİSYON GÖRÜŞÜ: Beykoz İlçesi, Boğaziçi Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgeleri'ne ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı  Etaplama sınırları Değişiklik teklifi incelenmiş olup, "Etaplama Sınırları K.T.V.K.K. tarafından onaylandıktan sonra geçerli olacaktır" plan notu ilavesi ile Komisyonumuzca tadilen uygun görülmüştür.
        Meclisimizin Onayına Arz Olunur.”
Şeklinde hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporu; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 1. Toplantı Yılı, Temmuz Ayı Toplantılarının 15 Temmuz 2009 tarihli 3. birleşiminde okunarak, yapılan işaretle oylama neticesinde raporun aynen ve Oybirliği ile kabulü kararlaştırılmıştır.
 
 
Kelime :

Karar Numarası :
Dosya Numarası :
Tarih :
Başlangıç Tarihi :
Bitiş Tarihi :

İstanbul Büyükşehir Belediyesi  / Başkanlık Santral Telefonları Saraçhane: (0212) 455 13 00
Merter: (0212) 449 40 00,  webmaster@ibb.gov.tr