ana sayfa  iletişim  
Ana Sayfa > İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İnteraktif Uygulama
e-belediye
 
İhale İlanları
İhale Konusu:Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Raylı Ulaşım Toplu Taşıma Sistemi 126 Adet Metro Aracı Temini Ve İşletmeye Alma İşi alımı
İhale Kayıt No:2013/55310
İhale Tarih ve Saati:15/07/2013 10:00
İlgili Müdürlük/BirimAnadolu Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü
İlgili Adres:İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Daire Başkanlığı Anadolu Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü Seyrantepe Metro Tesisleri Huzur Mah. İstasyon Yolu ŞİŞLİ/İSTANBUL
İlgili Telefon:0212 312 65 15
İlgili Faks:0212 455 43 73
İlgili E-Posta:anadoluraylisistem@ibb.gov.tr
İhalenin Yapılacağı Yer:İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası İhale İşleri Müdürlüğü M. Nezihi Özmen Mah. Kasım Sk.No.62 Merter-Güngören İSTANBUL
İhale Türü:MUHTELİF ALIM
İhale Usulü:Açık İhale
Niteliği ve Miktarı:İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
Hizmetin Yapılacağı Yer / Teslim Yeri:İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı
İşin Süresi / Teslim Tarihi:Dizilerin tamamının teslimatı 960 (dokuzyüz altmış) takvim gününde tamamlanacaktır. Dizilerin teslimatı işe başlama tarihinden itibaren 22.ayda başlayacak ve 32. ay sonunda tamamlanacaktır. Son dizinin teslimi sonrasında saha testleri ve deneme işletmesi için 90 (doksan) gün süre kullanılacaktır. Bu teslimatın programı, 22. ayda 1 dizi (6 araç), ve sonrasında her ay 2 dizilik paketler halinde teslim edilecek şekilde Yüklenici tarafından belirlenecektir. Bu şartların yüklenici tarafından yerine getirilmesi zorunludur. Yüklenici araç test ve deneme işletmesi ile ilgili detaylı iş programını sözleşmenin imzalanmasına müteakip 180 (yüzseksen) takvim günü içinde İdare onayına sunacaktır.
İlan Sayısı:
İlan Metni:
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını teklifleri ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi kredisini veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden mal satışlarının gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen mal satışlarının parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Bu belgelerdeki tutarların, toplam ciro için, isteklinin teklif edeceği bedelin % 25 inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlere ilişkin mal satışlarının parasal tutarının ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayan istekliler, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
IEC 62290-1 standartta belirtilen
a) GoA3 veya
b) GoA4 tipi
“demiryolu aracı temini” işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirmesinin yapılmasını müteakiben, isteklilerin teklif toplam bedelleri ve Kredi Teklif Mektuplarında belirtilen koşulların (anapara, ödemesiz dönem, prim, faiz, komisyon ve sair masraflar, vb.) birlikte dikkate alınması ve “Bugünkü Değere İndirgeme Metodu” kullanılması suretiyle aşırı düşük teklif sorgulaması sonucu değerlendirme dışı bırakılmayan tekliflerin aşağıda belirtilen sırayla “Bugünkü Değeri” hesaplanacaktır.
a) Tekliflerin değerlendirme ve karşılaştırması, toplam teklif kredi bedelinin ihale tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirası’na çevrilmesi suretiyle yapılacaktır.
b) Kredi şartlarına uygun olarak anapara, faiz ve sair masrafların geri ödeme tarihleri ve tutarları tespit edilecektir.
c) Teklif edilen toplam kredi bedeli, teklif edilen kredi şartlarına göre tahakkuk edecek faiz, sigorta, ücret vb. diğer masrafların toplamından oluşacaktır.
d) Hesaplanan toplam tutar, TCMB internet sitesinde yayınlanan ihale ilan tarihinde geçerli “Bankalarca Türk Lirası üzerinden açılan mevduata uygulanacağı bildirilen azami faiz oranları” tablosunda 1 yıla kadar vadeli mevduata uygulanacağı bildirilen azami faiz oranlarının en düşüğü olan %5 (Yüzde Beş) oranı kullanılarak indirgenecek ve karşılaştırmalar buna göre yapılacaktır.
e) Hesaplamalar sonucunda; ekonomik açıdan en avantajlı teklif, “Bugünkü Değeri” en düşük olanıdır.
f) Tekliflerin değerlendirilmesi, teklif edilen toplam bedelin ihale tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirası’na çevrilmesi suretiyle yapılacaktır.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TRY (Türk Lirası) karşılığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Daire Başkanlığı Anadolu Yakası Raylı Sistem Müdürlüğü Seyrantepe Metro Tesisleri Huzur Mah. İstasyon Yolu Şişli İSTANBUL adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası İhale İşleri Müdürlüğü M. Nezihi Özmen Mah. Kasım Sk.No.62 Merter-Güngören İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 240 (İkiyüzkırk) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
 
Doküman Bedeli:500
Kelime :
Tarih :
Başlangıç Tarihi :
Bitiş Tarihi :
Birim :
Tür :
İhale Durumu :
Encümen İhale Sonuçları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi  / Başkanlık Santral Telefonları Saraçhane: (0212) 455 13 00
Merter: (0212) 449 40 00,  webmaster@ibb.gov.tr