ana sayfa  iletişim  
İbb Tube video izle video haberler video paylaş İBB Facebook Sayfası İBB'yi Twitter'dan takip edin! İBB Flickr İBB Youtube Televizyonu
Ana Sayfa > İstanbul Büyükşehir Belediyesi > Kurumsal > Birimler > Şehir Planlama Müdürlüğü
İnteraktif Uygulama
e-belediye
 
Şehir Planlama Müdürlüğü
Gündem / Haber
HAİN TERÖR SALDIRI SONRASI İBB MECLİSİ’NDEN ORTAK BİLDİRİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, 10 Aralık’ta Beşiktaş’ta meydana gelen hain terör saldırısı sonrası ortak bildiri yayınladı. Bildiriyi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1. Başkan Vekili Ahmet Selamet Belediye Meclisi'nde okudu.
Devamı
Bookmark and Share karakter büyüklüğü Yazı karakterleri büyütmek için tıklayın ! Yazı karakterleri büyütmek için tıklayın !

 
Görevleri

Müdürlüğün görevleri aşağıda sıralanmıştır;

a) İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki alanın uzun vadede gelişmesinin yönlendirilmesi, kontrol altında tutulması, sıhhileştirilmesi, doğal tarihi ve kültürel değerlerinin korunması amacı ile 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar planını yapmak, yaptırmak.
b) Her ölçekteki planlama kararlarına göre Büyükşehir Belediyesi yatırımlarının sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan yönlendirilmesi ve önceliklerinin tayin edilmesinin temini için, Metropoliten Alan bütününde sektörel (sanayi, hizmet, tarım) yatırımlarını  takip etmek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına değerlendirmek ve koordine edilmesini sağlamak.
c) Her türlü plan çalışmalarında yatırımcı Bakanlıklar, Devlet Planlama Teşkilatı’nın ilgili birimleri, yatırımcı kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri ile koordinasyon sağlamak, İstanbul’a ait Merkezi Yönetim politikalarının ve yatırım programlarının imar  planları ile uygunluk ve entegrasyonunu temin etmek.
d) Nazım İmar planlarına göre hazırlanacak eylem planları kapsamında öncelikli bölgelerde kentsel tasarım projelerini ve yatırım projelerini ilgili planlama ve yatırım müdürlükleri ile koordineli olarak tayin etmek.
e) Planlama çalışmaları sırasında toplanan ve toplanacak konusuna özgü bilgi ve dokümanların tasnif ve depolanmasını, bu dokümanların uygun ortamlarda ve biçimlerde arşivlenmesini sağlamak ve bu bilgi ve belgeleri ilgili birimlere iletmek.
f) İlgili birim tarafından yapılan Ulaşım Planlama çalışmalarını,  üst ölçekli plan karar ve inisiyatifi doğrultusunda irdelemek ve görüş bildirmek.
g) İlçe Belediye Başkanlıklarınca plan yapım yetkisi verilen alanların ve ilgili yasa gereği yapılması gereken 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarını ve Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planlarını yapmak, yaptırmak.
h) İlçe Belediye Başkanlıklarınca yapılan-yaptırılan ve İlçe Meclis Kararına bağlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve bu planlara ait değişiklik tekliflerini ve bu planlara yapılan itirazlar incelemek, değerlendirmek ve onaylatmak.
i) Her ölçekli nazım imar planlarına ilişkin değişiklik teklifleri ve onanlı planlara yapılan  itirazlar ile plan iptal davaları ve planların uygulanmasına ilişkin tereddüde  düşülen konularda gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapmak ve görüş bildirmek.
j) Plan yapım sürecinde; kamu kurum ve kuruluşlarından görüş almak, topoğrafik, jeomorfolojik, jeolojik vb. etütler ile halihazır haritaları temin etmek, mevcut durumun tespiti için arazi kullanım, sentez ve sair çalışmaları yapmak, bunlara ilişkin raporlar hazırlamak veya hazırlatmak.
k) Koruma amaçlı imar planlarında tescilli veya  önerilecek eski eserleri incelemek, fişlemek, fotoğraf çekimi ve sair belgesel teknikleri ile fiziksel ve ekolojik tespitler yapmak-yaptırmak.
l) 1/5000 ölçekli onanlı imar planlarına yapılan itirazları incelemek, değerlendirmek ve Büyükşehir Belediye Meclisine sunmak, bu konuya ilişkin meclis kararı gereklerini yapmak.


 
Faaliyetleri

1. 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı’na ait revizyon ve tadilatları hazırlamak.
2. 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar planlarını hazırlamak.
3. Alt ölçekli planlara esas teşkil edecek sektörel analiz ve sentez çalışmalarını hazırlamak.
4. İlçe belediyelerinin nazım plana uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar planlarını değerlendirmek.
5. Nazım imar planının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar planlarını yapmayan ilçe belediyelerinin 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarını yapmak veya yaptırmak.
6. Her ölçekli nazım imar planlarına ilişkin itirazlar, plan iptal davaları ve planların uygulanmasına ilişkin tereddüde düşülen konularda gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapmak ve görüş bildirmek.
7. Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) - İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Programı Eylem Planı kapsamında  Kümelenme Bölgelerinde Fiziki Altyapının Geliştirilmesi Bileşeni İFM Altyapı Komitesi’nin koordinasyonu sağlamak.
8. İstanbul Kentsel Yaşam Kalitesi Gösterge Monitoring Merkezi” projesi işlerini yürütmek.
9. Sorumluluk ve görev alanımızla ilgili konularda dosya çalışmaları yapmak.

 

YILLAR İTİBARI İLE ONAYLANAN 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANLARI (ha.)

 

PLAN ÖLÇEĞİ

YILLAR

2010

2011

2012

2013

2014

1/5000

111

85

127

63

38

1/1000

60

115

102

113

49


 
Belgeler
100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Sunum - İngilizce
100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Sunum - Türkçe
100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Yönetici Özeti Raporu

 
Yönetici

Yusuf Burkut
Özgeçmiş:
24.09.1979 yılında Konya’da doğdu.  Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama bölümünden 2003 yılında mezun olup 2004...

Devamı için tıklayın
Ad Soyad:
Yusuf Burkut
Görev:
Müdür
Birim Adı:
Şehir Planlama Müdürlüğü
Telefon:
0212 455 22 00
Santral:
 
Faks:
0 212 455 26 66
E-posta:
E-mail için tıklayın
Adres:
Şehzadebaşı Cad. No:25 Saraçhane Hizmet Binası 3. kat Fatih / İstanbul
Web:
Harita:
Harita için tıklayın
Başvurularınız için tıklayın!

Reklam / Hizmet Duyurusu


İklim Değişikliği Zirvesi
 
TRAFIK KAMERALARI
 
E-BEYANNAME
 
E-Sorgulama ve E-Ödeme
 
SEHIR REHBERI
 
BeyazMasa Başvuru Formu
 
Başkan Topbaş'a Kore Devlet Nişanı
 
12.Yıl İBB Yatırımları
 
Şehir Tiyatroları
 
eurodesk
 
Sosyal Tesisler
 
İBB'yi takip edin - Twitter
 
İBB'yi takip edin - Facebook
 
İBB Ücretsiz Spor
 
BELNET hizmete devam ediyor
 
İstanbul Spor Envanteri
 
İstanbul Bültenleri
 
istanbulmetrosu.com web sitesi
 
İBBWeb Tv
 
Kulliyat
 
E-Bülten Arşivi
 
2016 Yılı Bütçesi
 
T.C. Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık)
 
İFM Web Sitesi
 
Sağlık Hizmetleri Web Sitesi
 
Kamulaştırma Başvurusu
 
Kardeş Şehirler
 
Stratejik Plan
 
Tarihi Yarımada Yönetimi
 
İtfaiye
 
Zabıta