ana sayfa  iletişim  
İbb Tube video izle video haberler video paylaş İBB Facebook Sayfası İBB'yi Twitter'dan takip edin! İBB Flickr İBB Youtube Televizyonu
Ana Sayfa > İstanbul Büyükşehir Belediyesi > Kurumsal > Birimler > Şehir Planlama Müdürlüğü
İnteraktif Uygulama
e-belediye
 
Şehir Planlama Müdürlüğü
Gündem / Haber
Büyükşehir’in şehir planlama çalışmaları uluslar arası arenada da takdir görüyor
Global bağlamda yerel yönetim çalışmalarına UCLG Başkanı sıfatıyla önderlik eden Kadir Topbaş'ın vizyonu ile şekillenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çözüm odaklı çalışmaları her alanda olduğu gibi şehircilik alanında da takdir görüyor.
Devamı
Bookmark and Share karakter büyüklüğü Yazı karakterleri büyütmek için tıklayın ! Yazı karakterleri büyütmek için tıklayın !

 
Görevleri

1.KURULUŞ TARİHÇESİ 
 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin mevcut müdürlüklerinden “İskan Müdürlüğü” unvanını “Şehir Planlama Müdürlüğü” olarak değiştirilmesine ilişkin; Bütçe - Hukuk Komisyonlarının müşterek onanlı örneği bağlı raporunun, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 05.07.1988 gün ve 429 sayılı kararına göre oy çokluğu ile aynen kabul edilmesi üzerine, İstanbul Valiliği’nin 12.08.1988 günlü yazısı ve İçişleri Bakanlığı’nın bila tarih ve MİGM-TNOB-TEŞK 521–84-34-306 sayılı oluruna binaen kurulan ve yeniden Organize edilerek bu tarihten itibaren faaliyete geçen Şehir Planlama Müdürlüğü’ne ait bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ve 5390 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununda değişiklik yapılması hakkındaki kanun ve sair ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.
2.TEŞKİLAT, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR
2.1.Teşkilat
(1) Şehir Planlama Şube Müdürlüğü İdari Teşkilatı; müdür, şef, memur, sözleşmeli personel, işçi personel ve diğer personelden oluşur.
(2) Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu ilgili müdürlüğün teklifi ve bağlı olduğu üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenleme ile geçerlilik kazanır.

2.2.Müdürlüğün Görevleri
Müdürlüğün görevleri aşağıda sıralanmıştır;
a) İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki alanın uzun vadede gelişmesinin yönlendirilmesi, kontrol altında tutulması, sıhhileştirilmesi, doğal tarihi ve kültürel değerlerinin korunması amacı ile 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar planını yapmak, yaptırmak.
b) Her ölçekteki planlama kararlarına göre Büyükşehir Belediyesi yatırımlarının sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan yönlendirilmesi ve önceliklerinin tayin edilmesinin temini için, Metropoliten Alan bütününde sektörel (sanayi, hizmet, tarım) yatırımlarını  takip etmek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi adına değerlendirmek ve koordine edilmesini sağlamak.
c) Her türlü plan çalışmalarında yatırımcı Bakanlıklar, Devlet Planlama Teşkilatı’nın ilgili birimleri, yatırımcı kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri ile koordinasyon sağlamak, İstanbul’a ait Merkezi Yönetim politikalarının ve yatırım programlarının imar  planları ile uygunluk ve entegrasyonunu temin etmek.
d) Nazım İmar planlarına göre hazırlanacak eylem planları kapsamında öncelikli bölgelerde kentsel tasarım projelerini ve yatırım projelerini ilgili planlama ve yatırım müdürlükleri ile koordineli olarak tayin etmek.
e) Planlama çalışmaları sırasında toplanan ve toplanacak konusuna özgü bilgi ve dokümanların tasnif ve depolanmasını, bu dokümanların uygun ortamlarda ve biçimlerde arşivlenmesini sağlamak ve bu bilgi ve belgeleri ilgili birimlere iletmek.
f) İlgili birim tarafından yapılan Ulaşım Planlama çalışmalarını,  üst ölçekli plan karar ve inisiyatifi doğrultusunda irdelemek ve görüş bildirmek.
g) İlçe Belediye Başkanlıklarınca plan yapım yetkisi verilen alanların ve ilgili yasa gereği yapılması gereken 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarını ve Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planlarını yapmak, yaptırmak.
h) İlçe Belediye Başkanlıklarınca yapılan-yaptırılan ve İlçe Meclis Kararına bağlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve bu planlara ait değişiklik tekliflerini ve bu planlara yapılan itirazlar incelemek, değerlendirmek ve onaylatmak. 
i) Her ölçekli nazım imar planlarına ilişkin değişiklik teklifleri ve onanlı planlara yapılan  itirazlar ile plan iptal davaları ve planların uygulanmasına ilişkin tereddüde  düşülen konularda gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapmak ve görüş bildirmek.
j) Plan yapım sürecinde; kamu kurum ve kuruluşlarından görüş almak, topoğrafik, jeomorfolojik, jeolojik vb. etütler ile halihazır haritaları temin etmek, mevcut durumun tespiti için arazi kullanım, sentez ve sair çalışmaları yapmak, bunlara ilişkin raporlar hazırlamak veya hazırlatmak.
k) Koruma amaçlı imar planlarında tescilli veya  önerilecek eski eserleri incelemek, fişlemek, fotoğraf çekimi ve sair belgesel teknikleri ile fiziksel ve ekolojik tespitler yapmak-yaptırmak.
l) 1/5000 ölçekli onanlı imar planlarına yapılan itirazları incelemek, değerlendirmek ve Büyükşehir Belediye Meclisine sunmak, bu konuya ilişkin meclis kararı gereklerini yapmak.
2.3.Müdürün Görevleri
Müdürün görevleri aşağıda sıralanmıştır;
a) Müdürlüğü temsil eder,
b) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir,
c) Çalışmaları yazılı ve sözlü emirlerle yürütür,
d) Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur,
e) Personel arasında görev dağılımı yapar,
f) Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup, memur, işçi ve diğer personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar,
g) Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını mer’i mevzuat çerçevesinde belirler,
h) Müdürlük bünyesinde görev yapan büroların tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini gözetir. Ayrıca sorumlu olduğu memur, işçi, geçici işçi, sözleşmeli ve diğer personelin özlük işlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlar,
i) Şehir Planlama Şube Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler ve ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlar,
j) Üst birimlerce kendisine verilen diğer görevleri yerine getirir.
 
2.4.Müdürün Yetkileri
Müdürün yetkileri şunlardır;
a) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi,
b) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi,
c) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1.derece imza yetkisi,
d) Disiplin amiri olarak sorumlu olduğu personele, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi,
e) Müdürlüğe bağlı çalışanları denetleme ve karşılaştığı aksaklıkları giderme yetkisi,
f) Müdürlük emrinde görev yapan personelle ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenlemek.
g) Mazeretine binaen bir güne kadar mazeret izni vermek ve ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Daire Başkanı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak, sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi,
h) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma yetkisi,
i) Birimdeki tüm personele görev dağılımını yapma yetkisi,
j) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi,
k) Başkanlık makamı tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirme yetkisi,
2.5.Müdürün Sorumlulukları
Belediye Mevzuatı, göreviyle ilgili diğer mevzuat ve bu yönetmelik ile kendisine verilen görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden; yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından, bağlı bulunduğu Daire Başkanına ve Genel Sekreter Yardımcısına karşı sorumludur.


 
Faaliyetleri

FAALİYET ALANLARI

 1. 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı’na ait tadilatların hazırlamak.
 2. 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte nazım imar planlarını hazırlamak.
 3. Alt ölçekli planlara esas teşkil edecek sektörel analiz ve sentez çalışmalarını hazırlamak.
 4. İlçe belediyelerinin nazım plana uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar planlarını değerlendirmek.
 5. Nazım imar planının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar planlarını yapmayan ilçe belediyelerinin uygulama imar planlarını yapmak veya yaptırmak.
 6. Her ölçekli nazım imar planlarına ilişkin itirazlar, plan iptal davaları ve planların uygulanmasına ilişkin tereddüde düşülen konularda gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapmak ve görüş bildirmek.
 7. Sorumluluk ve görev alanımızla ilgili konularda dosya çalışmaları yapmak.
 8. 05.12.2011 tarih 6010 sayılı Başkanlık Oluru ile planların askı ve satış işlemleri Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir.

2011 YILI FAALİYET ALANLARI
( 2011 Faliyet Sunumu İçin Tıkla)

Üst Ölçekli Plan Çalışmaları

 1. 1/5.000 Ölçekli NİP Çalışmaları
 2. 1/1.000 Ölçekli UİP Çalışmaları
 3. Sektörel Araştırmalar
 4. İstanbul ÇDP’nın Kıyı Alanlarına İlişkin Yaklaşımının Mekana Yansıtılmasına Yönelik Araştırma,değerlendirme Ve Model Geliştirme
 5. İstanbul Turizm Master Planına Yönelik Veri Toplama İşi
 6. Otomasyon Çalışması
 7. Plan Çizim ve Gösterim Standartlaştırması Çalışması
 8. “Sağlıklı Kentler Birliği” Üyeliği Kapsamındaki Çalışmalar
 9. İstanbul Finans Merkezi Projesi
 10. İstanbul Silüet Master Plan Çalışmaları

YILLAR İTİBARI İLE ANALİTİK ETÜT, SENTEZ, VERİ TOPLAMA ÇALIŞMALARI

No

Projeler

Başlama
Tarihi

Bitiş
Tarihi

1

Anadolu Yakası; Şile, Beykoz İlave Bölge, Çavuşbaşı, Orhanlı, Akfırat İlk Kademe Belediye Alanlarını İçeren 23.125 Hektarlık Alanda Analitik Etüdler Ve Nazım İmar Planı Tasarısı İşi

2005

2007

2

Anadolu Yakası Sultanbeyli İle Sancaktepe Ve Çekmeköy İlçe Sınırlar İçinde Yer Alan 5336 Hektarlık Alanda Analitik Etüdler Ve Sentez Çalışmaları İşi

2008

2008

3

Avrupa Yakası Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Kağıhane, Esenler, Bayrampaşa, Güngören, Bahçelievler, Bağcılar, Bakırköy, Zeytinburnu, B. İlçelerinin Sınırları Dâhilinde 1/5000 Ölçekli, Analitik Etütler Ve N.İ.P

2005

2007

4

İstanbul Büyükşehir Alanı Avrupa Yakası Silivri İlçe Sınırlarının Tamamında 1/5000 Ölçekli Analitik Etüdler Ve Nazım Plan Tasarısı

2005

2007

5

İstanbul Büyükşehir Alanı Avrupa Yakası Çatalca İlçe Sınırlarının Tamamında 1/5000 Ölçekli Analitik Etütler Ve Nazım İmar Planı Tasarısı İşi

2005

2007

6

İstanbul Batı Yakası Küçükçekmece İlçesi Genel Veri Toplama İşi

2004

2004

7

“1/5000 Ölçekli Haydarpaşa Gar, Liman Ve Geri Sahası Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Ve 1/1000 Ölçekli Haydarpaşa Gar, Liman Ve Geri Sahası Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı” na Yönelik Analitik Etüdler, Danışmanlık Ve 3-Boyutlu Kent Modelleme İşi

2008

2008

8

İstanbul Büyükşehir alanı Avrupa Yakası SİT Alanlarının 2058.42 hektarlık kısmında yapılacak olan veri toplama işi

2009

2009

9

İstanbul Büyükşehir Alanı Anadolu Yakası Beykoz İlçesi,  13 Adet Köy ve 2  Adet Mahalle Alanını  İçeren  2452,77  Hektarlık  Alanda Veri  Toplama  Ve Verilerin Sayısallaştırılması İşi

2010

2010

10

Planların Ve Tadilatlarının Akıllandırılması İşi

2010

2011

11

İstanbul Çevre Düzeni Planı’nın Kıyı Alanlarına Yönelik Yaklaşımının Mekana Yansıtılmasına Yönelik Araştırma, Geliştirme Ve Model Geliştirme işi

2011

2011

12

İstanbul Turizm Master Planı’na Yönelik Veri Toplama İşi

2011

2011

YILLAR İTİBARI İLE ONAYLANAN 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANLARI

PLAN ÖLÇEĞİ

YILLAR

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

1/5000

212

291

329

360

312

301

331

1/1000

52

224

318

419

405

398

268


 
Belgeler
100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Sunum - İngilizce
100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Sunum - Türkçe
100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Yönetici Özeti Raporu
İSTANBUL ve PROJELER
Şehir Planlama Müdürlüğü 2011 Faaliyet Sunumu
Şehir Planlama Müdürlüğü Yönetmelik

 
Yönetici

Yusuf Burkut
Özgeçmiş:
24.09.1979 yılında Konya’da doğdu. İlk ve orta tahsili sonrasında lise eğitimini Konya Lisesinde tamamladı. 2003 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendisl...

Devamı için tıklayın
Ad Soyad:
Yusuf Burkut
Görev:
Müdür
Birim Adı:
Şehir Planlama Müdürlüğü
Telefon:
0212 455 22 00
Santral:
 
Faks:
0 212 455 26 66
E-posta:
E-mail için tıklayın
Adres:
Şehzadebaşı Cad. No:25 Saraçhane Hizmet Binası 3. kat Fatih / İstanbul
Web:
Harita:
Harita için tıklayın
Başvurularınız için tıklayın!

Reklam / Hizmet Duyurusu


Başkan Topbaş'a Kore Devlet Nişanı
 
TRAFIK KAMERALARI
 
E-BEYANNAME
 
E-Sorgulama ve E-Ödeme
 
itfaiye yarışları oylaması
 
SEHIR REHBERI
 
BeyazMasa Başvuru Formu
 
İSKİ TELEFON
 
11.Yıl İBB Yatırımları
 
Sosyal Tesisler
 
İBB'yi takip edin - Twitter
 
İBB'yi takip edin - Facebook
 
Kariyer Günleri İbb - 2015
 
İBB Ücretsiz Spor
 
BELNET hizmete devam ediyor
 
İstanbul Spor Envanteri
 
İstanbul Bültenleri
 
istanbulmetrosu.com web sitesi
 
İBBWeb Tv
 
Kulliyat
 
Şehir Tiyatroları
 
E-Bülten Arşivi
 
2015 Yılı Bütçesi
 
T.C. Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık)
 
İFM Web Sitesi
 
Güvenli İnternet Hizmetleri
 
Sağlık Hizmetleri Web Sitesi
 
Kamulaştırma Başvurusu
 
Kardeş Şehirler
 
Stratejik Plan
 
Tarihi Yarımada Yönetimi
 
İtfaiye
 
Zabıta