ana sayfa  iletişim  
İbb Tube video izle video haberler video paylaş İBB Facebook Sayfası İBB'yi Twitter'dan takip edin! İBB Flickr İBB Youtube Televizyonu
Ana Sayfa > İstanbul Büyükşehir Belediyesi > Kurumsal > Birimler > Planlama Müdürlüğü
İnteraktif Uygulama
e-belediye
 
Planlama Müdürlüğü
Gündem / Haber
KAR İSTANBUL GENELİNDE ETKİLİ...
İstanbul’u akşam saatlerinde etkisi altına alan kar fırtınası Çatalca, Silivri, Büyükçekmece, Avcılar, Esenyurt, Başakşehir, Arnavutköy, Mahmutbey, başta olmak üzere il genelinde etkili oldu
Devamı
Bookmark and Share karakter büyüklüğü Yazı karakterleri büyütmek için tıklayın ! Yazı karakterleri büyütmek için tıklayın !

 
Görevleri


1. PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ

2. TARİHÇE:
• Planlama Müdürlüğü,  23 Temmuz 2004 tarihine kadar, 3030 sayılı yasa kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkisi içinde kalan 183.000 hektarlık alanda 3194 sayılı yasa ile Plan yapma – yaptırma – onama ve inceleme görev ve yetkisine sahipti.  Yetki alanı; plan yapma faaliyetleri için Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 16.01.1997 gün ve S/24 sayılı Başkanlık Onayı ile Sarıyer İlçe sınırları hariç olmak üzere İstanbul’un Avrupa yakasını ve plan inceleme faaliyetleri için Büyükşehir Belediyesi sınırını kapsamaktaydı. 23 Temmuz 2004 tarihli 5216 sayılı yasa ile Büyükşehir Belediyemizin yetki sınırları genişletilmiş, sorumluluk alanımız 183.100 hektardan 535.000 hektara çıkmıştır.
• İstanbul Metropoliten Alanında planlama stratejisi 2004 yılından itibaren farklı bir ivme kazanmıştır.  5216 sayılı yasa gereği Çevre Düzeni Nazım İmar Planı ve 1/25 000 ölçekli Nazım İmar Planlarının hazırlanması işi belediyemiz bünyesinde tek çatı altında toparlanarak bütüncül planlama kriterlerine bağlı olarak hiyerarşik planlama düzeni içinde çalışmalara başlanmıştır.
• İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren “Şehir Planlama ve Planlama Müdürlüklerinin” görev ve sorumlulukları 29.02.2008 tarih ve S/272 Başkanlık Oluru ile yeniden düzenlenmiştir. Söz konusu düzenlemeye istinaden 01 Mayıs 2008 tarihinden geçerli olmak üzere; “Avrupa Yakası Sit Planları, Avrupa Yakası'nın tüm 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planları ve Bölge Planı inceleme faaliyetleri” Şehir Planlama Müdürlüğüne devredilmiş ve böylece İstanbul İl Sınırları içerisinde Nazım Planlar Şehir Planlama Müdürlüğü’nün yetki ve sorumluluğunda hazırlanmaya başlanmıştır.
• Planlama Müdürlüğünde 2009 yılı itibariyle, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli plan teklifleri ile diğer değişik tüm yazışmaları içeren yaklaşık  20.016 adet dosya giriş ve 21.038 adet dosya çıkışı olmuştur.
3. GÖREV VE YETKİLERİ                                                                                                
• 1/5000 ölçekli her türlü kamu ve özel Nazım İmar Planı değişiklik taleplerini incelemek, değerlendirmek ve Büyükşehir Meclisine iletilmek üzere onaya sunmak, değişikliklere ilişkin alınan meclis kararlarının ve eklerinin dağıtımını yapmak.
• İlçe Belediye Başkanlıklarınca yapılan - yaptırılan ve İlçe Meclis Kararına bağlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği tekliflerini incelemek, değerlendirmek ve Büyükşehir Meclisine iletilmek üzere onaya sunmak ve kararların dağıtımını yapmak.
• 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliklerine yapılan itirazlar ile İlçe belediye meclislerince karara bağlanmış uygulama imar planı itirazlarını değerlendirmek ve karar alınmak üzere Büyükşehir Belediye Meclisine iletilmek üzere onaya sunmak.
• Bütün bu çalışmalar sürecinde Bakanlıklar, Kamu kurum ve Kuruluşları ile İlçe Belediyeleri arasındaki koordinasyonu sağlamak.
• Onanlı planlar hakkında açılan her türlü davaya ilişkin teknik rapor ve görüş hazırlamak ve hukuk müşavirliğine iletmek.
• Onanlı nazım ve uygulama imar planları hakkında tereddüte düşülen konularda görüş vermek.
• Daire Başkanlığınca ve Belediye Başkanlık Makamı’nca verilecek diğer benzer
görevleri ifa etmektir.

4. YÖNETİM YAPISI
Planlama Müdürlüğü’nde müdür, müdür yardımcıları ve müdür yardımcılarına bağlı personel olmak üzere fiili olarak üç kademeli bir hiyerarşik yapı söz konusudur. Bu yapı içerisinde her müdür yardımcısının bünyesinde şeflikler ve memurlar- işçiler bulunmaktadır. Planlama müdürlüğünün bünyesinde memur, sözleşmeli memur, sözleşmeli çalışan ve işçi olmak üzere 108 personel çalışmaktadır. Bu personelin 62 si teknik personel, 22’ü genel idari hizmet ve 24’i işçi statüsündedir. Personelin % 47’i memur, % 38 ’i sözleşmeli memur, %21’i işçi ve geriye kalan %2’ü da diğer statüde çalışanlardan oluşmaktadır.


 
Faaliyetleri

5. BÖLGE ŞEFLİKLERİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER

 

1. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişiklikleri talepleri ve itirazlarının değerlendirilmesi,
2. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan ve plan değişiklikleri ile itirazların değerlendirilmesi,
3. Planlara ilişkin davalara ait teknik raporların hazırlanması,
4. İlgili ilçe ve plan bölgelerine ilişkin her türlü bilgi-belge-görüş istemlerinin cevaplandırılması işlemleri.

MÜDÜRLÜK BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN BİLGİ İŞLEM VE AR-GE ŞEFLİĞİ’NDE
- İBB Meclisince onaylanan 1/5000 ölçekli planların sayısallaştırması ve akıllandırılması, .
- Raster Mozaiğinin oluşturulması,
- Plan Mozaiğinin oluşturulması, 
- Plan Envanterinin hazırlanması, 
- İmar Komisyonundan geçen meclis kararlarının sınıflandırılması ve envanterinin tutulması işlemleri devam etmekte olup; bu kapsamda planların ve plan tadilatlarının tamamının erişilebilirliğinin sağlanması ve akıllı ortamda sağlanabilirliği hedeflenmektedir.
- Ayrıca bölge şefliklerinin ihtiyaç duydukları halihazır, plan, plan tadilatları, uydu görüntüleri, analiz verileri vb. bilgi ve belgeler temin etmekte ve güncellikleri sağlanmaktadır.


BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NCA NAZIM İMAR PLANI VE UYGULAMA İMAR PLANI TEKLİFLERİNDE İSTENECEK BELGELER

A) – İlgililerinin nazım imar planı tekliflerinde;
• Başvuru tarihinden en Fazla üç (3) ay önce alınmış tapu senedi/tapu tescil belgesi veya bu   belgeler yerine geçecek belge ( Noter tasdikli ),
• Bu belgede adı geçen maliklerin imza sirküleri, eğer malikler başvurmuyor ise noter tasdikli  muvaffakatname /vekaletnameleri,
• Başvuru tarihinden en fazla bir (1) yıl önce alınmış koordinatlı kadastral çap,
• Teklife ait parsel veya parsellerin işaretlenmiş olduğu yürürlükteki nazım imar ve uygulama imar planları ile  onaylı halihazır harita örnekleri,
• Mevcut durumu çevresiyle birlikte tanımlayabilecek fotoğraflar,(Fotoğraf çekim yönleri harita üzerine işlenmiş olarak )
• İlgili Kurum ve Kuruluş görüşleri, (EK )
• İmar planlarının yapımını yükümlenecek müellif ve müellif kuruluşlarınca  yürürlükte olan plan/halihazır haritalar üzerine hazırlanmış 8 takım teklif plan paftası,
• Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelikte öngörülen nitelik ve içerikte hazırlanan  İnceleme ve Araştırmaları içeren Plan açıklama raporu. ( 8 takım )
• Şehir Plancıları odası büro tescil belgesi.

Teklif plan ve plan raporu haricindeki belge ve dökümanlar A4,A3,A2,A0 formatlarda katlanarak A4 cilt kalıbında 2 takım olarak spiral cilt veya klasör şeklinde dilekçe ekinde sunulacaktır.

B) - Kamu kurum ve kuruluşları ile ilçe ve ilk kademe belediye başkanlıklarının kamu yararına ve/veya kendi mülkiyetlerindeki yatırımlarına ilişkin nazım imar planı tekliflerinde;
• Teklife ilişkin gerekçeli rapor,
• Mülkiyet bilgileri,
• İlgili diğer kamu kurum ve kuruluş görüşleri,(EK )
• Öneri bilgi paftası (mer’i plan/halihazır harita üzerine işlenmiş),
• Talebe ilişkin diğer belge ve dökümanlar,
talep yazılarına eklenecektir.

C) - Büyükşehir Belediye Meclisi’nde bulunan veya çalışmaları sürdürülen nazım imar planı kapsamında kalan taleplerde;

1)- İlgililerince başvurulması halinde;  
•  Başvuru tarihinden enfazla üç (3) ay önce alınmış tapu senedi/tapu tescil belgesi veya bu   belgeler yerine geçecek belge ( Noter tasdikli ),
• Bu belgede adı geçen maliklerin eğer kendisi başvurmuyor ise noter tastikli    muvaffakatname/vekaletnameler ve imza sirküleri,
• Başvuru tarihinden en fazla bir (1) yıl önce alınmış koordinatlı kadastral çap,
dilekçe  ekinde sunulacaktır.

2) - Kamu kurum ve kuruluşları ile ilçe ve ilk kademe belediye başkanlıklarının kamu yararına ve/veya kendi mülkiyetlerindeki yatırımlarına ilişkin  taleplerde bulunması halinde;
• Öneriye ilişkin gerekçeli rapor,
• Mülkiyet bilgileri,
• Öneri bilgi paftası (mer’i plan/halihazır harita üzerine işlenmiş),
• Talebe ilişkin diğer belge ve dökümanlar,
talep yazılarına eklenecektir.

 D) – İlçe ve ilk kademe belediye başkanlıklarınca Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na onaylanmak üzere gönderilen uygulama imar planı tekliflerinde ;
• İlçe/ilk kademe belediye meclis kararı,
• İmar komisyonu raporu (varsa),
• İlçe/ ilk kademe belediye başkanlığı planlama biriminin gerekçeli teklif yazısı,
• Teklif plan paftaları ve plan açıklama raporu (8 takım),
• Mülkiyet bilgileri,
• Koordinatlı kadastral çap/kadastral pafta örneği,
• Mevcut arazi kullanımı hakkında bilgi,
• İlgili kurum ve kuruluş görüşleri,
• İlçe/ilk kademe belediyesi  işlem dosyası,
yazı ekinde sunulacaktır.


 
Belgeler
1- Planlama Müdürlüğü Yönetmeliği
2- Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Nazım ve Uygulama İmar Planları Hakkındaki 20.08.2004 Tarih ve S/89 Sayılı Genelgesi
3- Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Nazım ve Uygulama İmar Planları Hakkındaki 20.08.2004 ve S/90 Sayılı Başkanlık Oluru
4-a) 2010 Yılı Ücret Tarifesi
4-b) 20.11.2009 Tarih -2442 Sayılı Meclis Kararı
4-c) 12.03.2010 Tarih - 732 Sayılı Meclis Kararı
5- Planlama Müdürlüğü Ar-Ge Çalışmaları

 
Yönetici

Şaban Kaplan
Özgeçmiş:
Şaban KAPLAN, 02.08.1978 yılında İstanbul’da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini İstanbul’da tamamladı.  2001 yılında Selçuk Üniversitesi  Müh-Mim Fakü...

Devamı için tıklayın
Ad Soyad:
Şaban Kaplan
Görev:
Müdür
Birim Adı:
Planlama Müdürlüğü
Telefon:
0212 455 22 55
Santral:
0212 455 13 00
Faks:
0212 455 26 46
E-posta:
E-mail için tıklayın
Adres:
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı - Saraçhane
Web:
Harita:
Harita için tıklayın
Başvurularınız için tıklayın!

Reklam / Hizmet Duyurusu


İklim Değişikliği Zirvesi
 
TRAFIK KAMERALARI
 
E-BEYANNAME
 
E-Sorgulama ve E-Ödeme
 
SEHIR REHBERI
 
BeyazMasa Başvuru Formu
 
Başkan Topbaş'a Kore Devlet Nişanı
 
12.Yıl İBB Yatırımları
 
Şehir Tiyatroları
 
eurodesk
 
Sosyal Tesisler
 
İBB'yi takip edin - Twitter
 
İBB'yi takip edin - Facebook
 
İBB Ücretsiz Spor
 
BELNET hizmete devam ediyor
 
İstanbul Spor Envanteri
 
İstanbul Bültenleri
 
istanbulmetrosu.com web sitesi
 
İBBWeb Tv
 
Kulliyat
 
E-Bülten Arşivi
 
2016 Yılı Bütçesi
 
T.C. Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık)
 
İFM Web Sitesi
 
Sağlık Hizmetleri Web Sitesi
 
Kamulaştırma Başvurusu
 
Kardeş Şehirler
 
Stratejik Plan
 
Tarihi Yarımada Yönetimi
 
İtfaiye
 
Zabıta