ana sayfa  iletişim  
İbb Tube video izle video haberler video paylaş İBB Facebook Sayfası İBB'yi Twitter'dan takip edin! İBB Flickr İBB Youtube Televizyonu
Ana Sayfa > İstanbul Büyükşehir Belediyesi > Kurumsal > Birimler > Boğaziçi İmar Müdürlüğü
İnteraktif Uygulama
e-belediye
 
Boğaziçi İmar Müdürlüğü
Gündem / Haber
HAİN TERÖR SALDIRI SONRASI İBB MECLİSİ’NDEN ORTAK BİLDİRİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, 10 Aralık’ta Beşiktaş’ta meydana gelen hain terör saldırısı sonrası ortak bildiri yayınladı. Bildiriyi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1. Başkan Vekili Ahmet Selamet Belediye Meclisi'nde okudu.
Devamı
Bookmark and Share karakter büyüklüğü Yazı karakterleri büyütmek için tıklayın ! Yazı karakterleri büyütmek için tıklayın !

 
Görevleri

 
İstanbul Boğaziçi Alanı Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 14 Aralık 1974 tarih, 8172 sayılı Kararı ile Doğal Sit Alanı olarak ilan edilmiştir.

Özel bir yasa olan 2960 sayılı Boğaziçi Yasası 22.11.1983 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Boğaziçi Yasasının amacı, Boğaziçi Alanının kültürel ve tarihi değerlerini ve doğal güzelliklerini kamu yararı gözetilerek korumak ve geliştirmek ve bu alandaki nüfus yoğunluğunu artıracak yapılanmayı sınırlamak için uygulanacak imar mevzuatını belirlemek ve düzenlemektir.

Söz konusu kanunun 6.maddesi ile de 11.01.1984 tarihinde Boğaziçi İmar Müdürlüğü kurulmuştur. Boğaziçi Öngörünüm Alanı Sahil Şeridi ve Öngörünüm Bölgesi olmak üzere toplam 4634 hektarlık alanda çalışmalarını yürütmektedir. Bunun 165 hektarını Sahil Şeridi oluşturmaktadır.

Müdürlüğümüz Avrupa yakasında Sarıyer , Beşiktaş - Anadolu yakasında Beykoz , Üsküdar ilçelerinin öngörünüm bölgesinde kalan kısımlarından sorumludur.

09 Mayıs 1985 tarihinde yürürlüğe giren 3194 sayılı İmar Kanunu ile Boğaziçi İmar Müdürlüğü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağlanmıştır.

2960 sayılı Yasanın geçici ile 4.maddesi imar planlarında konut alanlarında kalan yapı yapılmamış alanlar yeşil alan olarak kabul edildiğinden, planda konut alanında kalan parsellere uygulama yapılamamaktadır.

İmar planının öngördüğü konut alanı dışındaki kullanımlar (çarşı, resmi kurum, okul vb...) ile sahil şeridindeki kamuya açık (lokanta, gazino vb....) kullanımlar için imar izni verilmektedir.

Ayrıca Koruma Kurul Kararı ile tescil edilmiş eski eser binalara uygulama verilmektedir.

Bu alan içinde, Boğaziçi İmar müdürlüğünün çalışmalarını 3 ana başlıkta toplayabiliriz.

• Ruhsat İşlemleri
• Planlama Ve Kamulaştırma Çalışmaları
• Yapı Denetimi

2960 ve 3194 sayılı yasalara, yönetmelik ve plan şartlarına göre; bu çalışmalar şu şekilde detaylandırılabilir :

• Temel üstü, yıkım ve tamirat ruhsatları vermek,
• İnşaatların projelerine uygun yapılmasını sağlamak,
• Kaçak yapılaşma ve gecekonduyu önlemek,
• Kot-kesit, kontur, gabari, pafta ve revizyonları, kıyı tespitleri gibi harita çalışmaları yapmak,
• İmar durum taleplerini karşılamak,
• Fiziki planlama çalışmaları için etüd, planlama, rapor gibi çalışmalar yapmak,
• Korunması gerekli kültür varlıklarını ve mevcut yeşil dokunun muhafazasını ve geliştirilmesini sağlamak,
• Koru, mesire alanı, park gibi yeşil alanları kamulaştırarak halkın hizmetine sunulmasını sağlamak.
 
Faaliyetleri
 

RUTİN ÇALIŞMALAR:

Müdürlüğümüzde teknik çalışmalar iki teknik müdür muavinine bağlı altı ayrı büroda, idari işler idari müdür muavinine bağlı altı ayrı birim tarafından ve kaçak yapı denetimi zabıta müdür muavininin kontrolünde  gerçekleştirilmektedir.

Teknik Müdür Yardımcısı (Denetimden Sorumlu):

Yapı Kontrol Bürosu (Anadolu ve Rumeli): Bu büro iki ayrı şeflik olarak görev yapmakta olup, yapıların  ruhsatına, statik takviye projesine, mekanik projelerine uygun yapılıp yapılmadığını kontrol eder.

Basit onarım izinlerinin denetimini yapmak, temel üstü vizesi vermek ve arazide ruhsatsız kaçak inşaatlara karşı anında etkin müdahale ederek caydırıcı olmak, kanuna aykırı yasal olmayan yapılaşmaları mühürlemek ve gerekli yazışmaları yaparak  encümenden yıkım kararı aldırıp yıkmak ve gerektiğinde zabıtaya teknik destek vermek diğer önemli görevleri arasındadır.

Teknik Müdür Yardımcısı (Ruhsat ve Planlamadan Sorumlu):

Harita Bürosu: Kot-kesit tespiti, inşaat istikamet rölövesi, kadastral revizyon işlemleri, plankote ve ağaç revizyonu kontrolü, eski eser  plan tadilatlarını ve yeni altyapı proje güzergahlarını paftalara işlemek  ayrıca plan gereği tevhid ve yolaterk işlemleri içini Encümene teklif folyesi sunmak bu büronun görevlerindendir.

Planlama Bürosu: Sahil şeridi ve öngörünüm bölgesiyle alakalı parsel ilgililerinden, kamu kurum ve kuruluşlarından, diğer müdürlüğümüz bürolarından gelen talep ve sorunlar ilgili yasa ve plan hükümleri doğrultusunda incelenerek gerekli yazışmalar ile plan tadilatı gereken konularda plan tadilatı yapılmaktadır.

Durum Bürosu: Parsel maliklerinin talepleri üzerine yazılı veya çizimli imar durumu verilmektedir.

Ruhsat İskan Bürosu: Projelerin incelenip tasdiklenmesi, 3 Nolu Bölge kurulu kararları doğrultusunda işlem yapmak, inşaat ruhsatı verilmesi, tadilat projesi tasdiki ve tadilat ruhsatı verilmesi, basit onarım izni verilmesi, iskan işleri bu büronun görevleri arasındadır.

Zabıta Müdür Yardımcısı (Kaçak Yapı ve Gecekondu Denetimi):

775 sayılı Gecekondu Kanunu 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanununa göre görev ve yetkileri;

• Müdürlük emir ve yasaklarının takibini yapmak
• Gelen şikayetleri değerlendirerek yasal çerçevede gereğini yapmak
• Takipteki yerlerin rutin olarak kontrolünü yapmak
• Amirliğimize gelen yıkım ve kontrol işlerinin yasal gereğini yapmak,  yıkılacak kaçak  yapılaşmaları teknik eleman nezaretinde yıkımlarını gerçekleştirmek
• 2960 sayılı kanuna aykırı yapılan inşai faaliyetlerin durdurulması ve teknik eleman nezaretinde gereğini yapmak
• 775 sayılı kanun uyarınca tespit edilen kaçak yapılara anında müdahale etmek ve yetki dahilinde yıkımlarını gerçekleştirmek.

İdari Müdür Yardımcısı:

Yazı ve Personel İşleri, Muhasebe Şefliği, Kalem- Arşiv Şefliği, Daire Amirliği, Başşoförlük Birimleri, Güvenlik Amirliği ile İhale Komisyonu İdari Müdür Yardımcısına bağlı olarak hizmet vermektedir.

Görevler:

• Gelen tüm evrakların ilgili iç birimlere havalesinin yapılması,
• Memur ve işçi personellerin hastane sevk işlemlerinin yapılması,
• Personelin izin durumlarının düzenlenmesi,
• Mesailerin baraj dahilinde iş akışına göre eşit şekilde dağılımının sağlanması,
• Müdürlük binasının ve çevresinin bakım ve onarımının yapılması,
• Müdürlüğümüzde kullanılan araç gereçlerin bakım ve onarımının yaptırılması,
• Gerekli diğer mal ve hizmetlerin temini için Büyükşehir Belediye Başkanlığına teklifte bulunulması, gibi işler müdürlüğümüzce yapılmaktadır.


 
Belgeler
Bağlı Şeflikler ve Görevleri
Boğaziçi Alanındaki Koru Ve Mesire Alanları
Boğaziçi İmar Müdürlüğü İşlemleri Hakkında Bilgiler
Organizasyon Yapısı ve Kadro
Boğaziçi İmar Müdürlüğü Yönetmeliği
Boğaz Anted

 
Yönetici

Vedat Şahin
Özgeçmiş:

Şahin, 1973 yılında Trabzon-Çaykara'da doğdu. Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.1997 yılında Ankara Metrosu’nda ça...

Devamı için tıklayın

Ad Soyad:
Vedat Şahin
Görev:
Daire Başkanı
Birim Adı:
Boğaziçi İmar Müdürlüğü
Telefon:
 
Santral:
0212 312 64 00
Faks:
0212 262 92 30
E-posta:
E-mail için tıklayın
Adres:
Fatih Orman Müdürlüğü Karşısı Hacı Osman Bayırı-Sarıyer/İstanbul
Web:
Harita:
Harita için tıklayın
Başvurularınız için tıklayın!

Reklam / Hizmet Duyurusu


İklim Değişikliği Zirvesi
 
TRAFIK KAMERALARI
 
E-BEYANNAME
 
E-Sorgulama ve E-Ödeme
 
SEHIR REHBERI
 
BeyazMasa Başvuru Formu
 
Başkan Topbaş'a Kore Devlet Nişanı
 
12.Yıl İBB Yatırımları
 
Şehir Tiyatroları
 
eurodesk
 
Sosyal Tesisler
 
İBB'yi takip edin - Twitter
 
İBB'yi takip edin - Facebook
 
İBB Ücretsiz Spor
 
BELNET hizmete devam ediyor
 
İstanbul Spor Envanteri
 
İstanbul Bültenleri
 
istanbulmetrosu.com web sitesi
 
İBBWeb Tv
 
Kulliyat
 
E-Bülten Arşivi
 
2016 Yılı Bütçesi
 
T.C. Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık)
 
İFM Web Sitesi
 
Sağlık Hizmetleri Web Sitesi
 
Kamulaştırma Başvurusu
 
Kardeş Şehirler
 
Stratejik Plan
 
Tarihi Yarımada Yönetimi
 
İtfaiye
 
Zabıta