ibb
ibb
ibb ibb
 
 
 


ibb

SOSYAL YARDIMLAR (YARDIM SANDIĞI)

İstanbul’da ikamet eden muhtaç ailelere imkanlar doğrultusunda nakdi yardım ve ilaç yardımı yaparak onların yaralarına merhem olmaya çalışmaktayız. Amacımız, ihtiyaç sahibi yoksul vatandaşlarımıza  mümkün olduğunca daha iyi hizmet vermek, onların dertlerine ortak olmak ve yardımlarımızla çözüm yolları üreterek  sıkıntılarını asgariye indirmektir.

Belediyemiz Sosyal İşler ve Yardım Esasları Yönetmeliği'nin 2.maddesi; “Bu yönetmelik belediye sınırları içinde belediyece yapılacak sosyal hizmetler ve yardımlar ile bu hizmet ve yardımlardan faydalananları ve faydalanacak durumda olanları kapsar” uyarınca İstanbul sınırları içinde ikamet edenlere yardım yapılabilmektedir.

MÜRACAAT

Şahıslar, ikamet ettikleri mahalle muhtarından alacakları fakirlik ilmühaberi, ikametgâh belgesi, kimlik fotokopisi ve sıkıntılarını ifade eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na hitaben yazılmış bir dilekçe ile bizzat müracaat edebilirler. Bilgisayar ortamına aktarılan müracaatlar, müdürlük personeli tarafından yerinde incelenmekte, Değerlendirme Kurulu tarafından uygun bulunan şahıslara randevu verilerek gerekli yardım yapılmaktadır.

İNCELEME

Müdürlük tarafından görevlendirilen tespit elemanları şahısların adreslerine giderek; komşularından, çevre esnaftan, muhtarlıklarından bilgi alarak ve bizzat kendileri ile ikametgâhlarında görüşerek,  haklarında Adres Tespit Tutanağı tanzim etmektedirler. Kadın Koordinasyon Merkezi'nin yapmış olduğu inceleme ve araştırma raporları da alınmakta ve Yardım Sandığı'nda muhafaza edilmektedir. Şahısların beyanlarında sosyal güvencelerini içeren bilgiler var ise konuyla alakalı belgeler istenmekte ve evrakına eklenmektedir.

TIBBİ İLAÇ ve MALZEME

Sosyal güvencesi veya yeşil kartı olmayan, mağduriyetlerini muhtarlıklardan aldıkları fakirlik belgesi ile belgeleyen ve ilaç yardımı talep eden kişilerin istekleri, imkânlar ölçüsünde karşılanmakta, sürekli ilaç kullanma mecburiyeti olan hastalardan ise Sağlık Kurulu Raporları istenmektedir.