İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

EMLAK VE İSTİMLAK DAİRE BAŞKANLIĞI

İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

 

İSTİMLAK İŞLEMLERİ REHBERİ

 

A.       İSTİMLAK NEDİR?

B.       İSTİMLAK İŞLEMİ NEDEN YAPILIR?

C.       İSTİMLAK DURUMU HAKKINDA BİLGİ ALMA

D.       İSTİMLAK İŞLEMLERİ

E.        UZLAŞMA DAVETİNİ ALDIĞINIZDA NE YAPACAKSINIZ?

 

 

 

 

 

 


A.İSTİMLAK NEDİR ? yukarı

·     İstimlak, özel mülkiyette bulunan gayrimenkullerin, kamu yararı amacıyla, devlet veya bir kamu tüzel kişisinin mülkiyetine geçmesini sağlayan kanuni bir yoldur.  4650 Sayılı kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu istimlakin nasıl yapılacağını göstermek amacıyla çıkarılmış bir yasadır.

 

 

B.İSTİMLAK İŞLEMİ NEDEN YAPILIR? yukarı

·     Belediyece istimlakin (kamulaştırmanın) yapılabilmesi için imar planında taşınmazın kamu hizmetine tahsisli olması gerekmektedir. (Park, yol, metro, hızlı tramvay, alt ve üst geçit, otopark mezarlık alanı, kamu hizmet alanı, vb. gibi)

·     İstimlak (kamulaştırma) özel mülkiyetin tamamının veya bir kısmının devlet mülkiyetine geçmesi veya bu gayrimenkul üzerinde idari irtifaklar kurmak (mesela geçit hakkı) şeklinde olabilir.

·     İstimlaklarda (kamulaştırmalarda), gayrimenkulün Anayasa ile ilgili kanunda öngörülen esaslara göre tespit edilmiş bedelinin nakden ve peşin olarak koşulsuz ödenmesi gerekir.

·     Özel kanunlarla ön görülen olağanüstü durumlarda (Halk sağlığını tehdit eden unsurları oluşturan taşınmazlar vb. gibi) 4650 Sayılı kanun ile değişik 2942 Sayılı Kanunun 27. maddesi uygulanır. Bu maddeye göre kamulaştırma kararı Bakanlar Kurulundan alınır.

 

 

     Kamu Tüzel kişisi olan Belediyelerin yapacağı İstimlak (kamulaştırma) işlemlerinin neler olacağı, 4650 Sayılı kanun ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu, 1580 Sayılı Belediye Kanunu ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Yasası ile belirlenmiştir.

 

 

 

 

 

 

 


C. İSTİMLAK DURUMU HAKKINDA BİLGİ ALMA yukarı

 

Maliki bulunduğunuz taşınmazın istimlak ( kamulaştırma) durumu hakkında bilgi alma yöntemleri:

 

·        İstimlak Müdürlüğüne şahsen tapu senediniz ile başvurarak öğrenebilirsiniz.

 

·        Taşınmazın açık adresi, pafta, ada, parsel nosu nu belirtilen bir dilekçe ile İstimlak Müdürlüğüne başvurarak öğrenebilirsiniz.

 

·        Gayrimenkulünüz imar durumu ile ilgili bilgiyi bağlı bulunduğunuz İlçe Belediyesi İmar Müdürlüğü’nden öğrenebilirsiniz

 

D.İSTİMLAK İŞLEMLERİ: yukarı

 

·        İmar planında kamu yararına tahsis edilmiş taşınmazların istimlaki (kamulaştırılması)gerekiyor ise bu taşınmaza veya taşınmazlara ait Yatırımcı Müdürlüğün Başkanlık Onaylı İstimlak (Kamulaştırma) Ön Onay Föyü ile İmar Planı, kadastral paftası ve mülkiyet durum tespitinden sonra Belediye Encümeninden istimlakine (kamulaştırılmasına) karar alınır.

 

·        Karara müteakip, 4650 Sayılı Kanun ile değişik 2942 Sayılı Kanununun 7. maddesine göre tapu kütüğüne idari istimlak (kamulaştırma) şerhi işlettirilir.

 

 

·        Tapu Sicil Müdürlüklerinden taşınmazların mülkiyet belgeleri alınarak, 4650 Sayılı kanun ile değişik 2942 Sayılı İstimlak (Kamulaştırma) Kanunun 8. maddesine göre Belediyemiz bünyesinde oluşturulan Kıymet Takdir Komisyonunca kıymet takdirleri yaptırılır.

 

·        Taşınmaz maliklerine, 4650 Sayılı kanun ile değişik 2942 Sayılı Kanununun 8. maddesine göre taşınmazının pazarlıkla satın alınması hususunda tebligat yapılarak yine 8. maddeye göre oluşturulan Uzlaşma Komisyonu’na davet edilir, uzlaşma sağlanması ve sağlanamaması durumu tutanak ile tespit edilir.

 

·        4650 Sayılı kanunla değişik 2942 Sayılı Kanununun 8.Maddesine göre taşınmaz malikleri ile Uzlaşma Komisyonu’nda bedelde uzlaşma sağlanması halinde, Uzlaşma Tutanağında belirlenen bedelin ödeneği Hesap İşleri Daire Başkanlığı’nca taahhüt altına alınarak, Belediye Encümeninden, satın alınması hususunda Encümen kararı alınır.

 

 

 

 

 


E. UZLAŞMA DAVETİNİ ALDIĞINIZDA NE YAPACAKSINIZ? yukarı

 

·        Uzlaşma komisyonu ile ilk görüşmeyi yapmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Saraçhanede bulunan Merkez binasının 3. katında yer alan ilgili Kamulaştırma Şefliğine başvurabilirsiniz.

 

·        Taşınmaz;

 

·        Eminönü, Fatih, Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Sarıyer, Eyüp, Kağıthane ilçelerinde ise Beyoğlu yakası kamulaştırma Gülay Birsen Tokgöz ile ( Oda no: 317 Tel: 455 21 79- 455 21 96)

 

·        Adalar, Beykoz, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Tuzla, Pendik, Ümraniye, Üsküdar ilçelerinde ise Anadolu Yakası kamulaştırma şefi Serap Göksu (Oda no:317  Tel:455 21 76    455 21 77  )

 

·        Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa, Esenler, Gaziosmanpaşa, Güngören, Küçükçekmece, Zeytinburnu, ilçelerinde ise Topkapı yakası kamulaştırma şefi Tahsin  Hükümdar ile (Oda No: 316 Tel: 455 21 81   455 21 82  ) görüşebilirsiniz.

 

·        Uzlaşıldığı takdirde tapu işlemlerine esas olmak üzere Tapu suretiniz,  Nüfus Cüzdanı, TC Kimlik Numaranız, Vergi dairesi Numaranız,   Vekalet ile yürütülen işlerde Noterden tasdikli vekaletname,   taşınmaz malikinin ölü olması halinde varislerinin veraset ilamı çıkartmak üzere asliye hukuk mahkemelerinden alacakları veraset ilamına alınmasına müteakip, veraset intikali ile ilgili işlemleri de Veraset Vergi Dairesinden alınacak “veraset intikali ve satışında sakınca yoktur” belgelerini yanınızda bulundurmanız gerekmektedir.

 

·        Taşınmazın tapu kütüğünde takyidat varsa tapunun isteği doğrultusunda terkin ettirilecektir. (Haciz, ipotek, vakıf ilişiği vs. gibi)

 

 

·        Belirlenen bedel üzerinden tapuda Belediyemiz lehine tescil/terkin işlemi yapılarak, alınan tapu belgesindeki bedelin ilgilisine ödenmesi için Hesap İşleri Daire Başkanlığı’na tahakkuk gönderilerek ödeme işlemi yapılır.